Kort om emnet

Emnet er oppdatert våren 2018. Denne emnebeskrivelsen gjelder til og med høstsemesteret 2017.

Gå til emnebeskrivelsen gjeldende fra og med våren 2018

Emnet består av fagområdene:

 • Rettskildelære (5 stp)
 • Internasjonale menneskeretter (4 stp)
 • Fast eiendoms rettsforhold (9 stp)
 • Familie- og arverett (12 stp)

Det er mange forbindelseslinjer mellom eiendomsretten og andre rettsposisjoner i fast eiendom og familierettslige og arverettslige disposisjoner. Sameie mellom ektefeller og samboere har forbindelseslinjer til sameierettslige problemstillinger i fast eiendom. Arveretten dreier seg om fordelingen av arvelaterens eiendom. Disposisjoner over fast eiendom er sentralt både ved praktiseringen av reglene om testamenter og uskifte. Menneskerettighetene har betydning for både eiendomsretten og retten til familieliv.

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Etter endt emne skal studenten ha kunnskaper om rettssystemets oppbygging og regler og sammenhenger innen fagområdene rettskildelære, menneskerettigheter, fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett.

Dette innebærer at studenten skal ha kunnskaper om og forståelse av

 • Nasjonal rett på fagområdene innføring i rettsstudiet, menneskerettigheter, fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett
 • Internasjonale menneskerettigheter og hvordan de påvirker nasjonal rett, og de internasjonale aspektene av fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett
 • Hvordan juridisk argumentasjon varierer på mellom fagområdene i emnet
 • Grunnleggende forståelse av juridisk metode

Ferdigheter:

Studenten skal kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger. Dette innebærer å kunne

 • Identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold
 • Finne frem til, analysere og sammenstille rettskilder med sikte på å fastlegge gjeldende rett Drøfte og løse konkrete rettsspørsmål innenfor fagområdene innføring i rettsstudiet, menneskerettigheter, fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett
 • Utarbeide skriftlige analyser av reglene innen ulike rettsområder
 • Argumentere skriftlig og muntlig for et rettslig standpunkt

Generell kompetanse:

De nevnte juridiske kunnskapene og ferdighetene skal etter ferdigstilt Master i Rettsvitenskap kunne brukes i ulike former for juridisk arbeid
 

Les mer om hva du lærer i de enkelte fagområdene i emnet:

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Du søker opptak til studieprogrammet gjennom Samordna opptak.

For å delta på emnets kurs-/seminarundervisning må du søke om plass via Studentweb innen gitte frister.

Privatistadgang
Les mer om privatistadgang, frister for melding til eksamen, priser og regelverk

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført EXPHIL03 – Examen philosophicum og JUS1111 – Privatrett I

Overlappende emner

Foreldelse av tidligere eksamen
Juseksamener eldre en 10 år vil ikke godskrives i Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Regelen gjelder fra og med Vår 2013.

Det gjøres følgende unntak:
Hvis slike eldre eksamener inngår sammen med jusseksamener som er yngre enn 10 år, vil de kunne godskrives i studiet.

Undervisning

Forelesninger, kursundervisning og basisgrupper.

Kursundervisning og basisgrupper er lukket undervisning, reservert for studenter med opptak til programmet.

Deltagelse på undervisning er ikke obligatorisk.

Adgang til undervisning

Regler for Adgang til undervisning finner du i programbeskrivelsen

Eksamen

6 timer skriftlig digital skoleeksamen. Kandidatene skal skrive eksamen på PC og innleveringen er digital.

Eksamenstema kan også omfatte anbefalte forkunnskaper.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk