Obligatorisk undervisning - JUS2111 Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter

Alle som tar emnet JUS2111 må delta på obligatorisk prosedyreøvelse og kurs i søk etter internasjonale kilder. For å kunne gå opp til eksamen, må prosedyreøvelsen og kurset være gjennomført og godkjent.

Det er obligatorisk undervisning på emnet JUS2111. Du må gjennomføre og få godkjent deltagelse på en prosedyreøvelse og gjennomføre obligatorisk kurs i kildesøk i internasjonale kilder. 

Innhold prosedyreøvelsen

Prosedyreøvelsen vil gi deg innføring og trening i å prosedere, det er en anledning til å se jussen anvendt i praksis og å fremlegge juridisk argumentasjon muntlig. Øvelsen gjennomføres som del av kursene på JUS2111. Studentene blir delt inn i lag, og hvert lag blir tildelt rollen som prosessfullmektiger for enten saksøker eller saksøkt. Prosedyreøvelsen inneholder to obligatoriske deler:

  1. Innlevering av at prosess-skriv (maksimum 750 ord per student)
  2. Muntlig forsvar (maksimum 7,5 minutter per student)

Innhold kurs i kildesøk

Det obligatoriske kurset i kildesøk består av et kildesøkkurs i folkerett og menneskerettigheter. Kurset gis i to deler, på 2 x 2 timer. Del 1 omhandler traktater, og del 2 internasjonal praksis.  

All obligatorisk undervisningsaktivitet er markert i ukeplanen.

Oppmøte

Det kreves 100 % oppmøte til alle obligatoriske undervisningsaktiviteter. Kravet om 100 % frammøte fravikes ikke, og det gis heller ikke dispensasjon fra dette obligatoriske arbeidskravet. Kurslærerne fører frammøteskjema.

Det settes ordinært opp oppsamlingskurs. Dersom man har gyldig fravær til ordinær kursgruppe, eller ikke får prosedyreøvelsen godkjent, kan man søke om å få gå på oppsamlingskurs. 

Gjennomføring og vurdering

Kurslærer retter prosess-skrivene og vurderer den muntlige øvelsen. Grov mangel på faglig forståelse og elementær kunnskap vil medføre at prosedyreøvelsen ikke blir godkjent. Kurslærer gjør en samlet vurdering om arbeidskravet er oppfylt. Resultatet publiseres i StudentWeb.

Referanser og kildehenvisninger

Du må alltid passe på å kreditere den opprinnelige forfatter av et sitat, argument, en ide eller tanke, og ikke fremstille den som din egen. Det er å regne som fusk.

Du henviser ved å vise til forfatters navn, årstall for utgivelsen og sidetallet du har hentet sitatet fra, eks. «Ruud og Ulfstein, 5. utg, s. 55». Dette kan du gjøre ved å bruke fotnoter eller sette henvisningen inn som parentes direkte i brødteksten. Det er ikke krav om litteraturliste i denne oppgaven, eller at du følger alle retningslinjene for referanser og kildehenvisninger. Det viktige er at du henviser på en konsekvent måte til kilden der du har brukt et direkte sitat eller omskrevet et sitat. Om du vil lese mer om retningslinjene for referanser og kildehenvisninger kan du se denne siden: http://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/referansestiler/rettsvitenskap.html  

Hvis arbeidskravet ikke blir godkjent

Dersom deltakelse i disse obligatoriske aktivitetene ikke blir godkjent, vil eksamensretten til JUS2111 bortfalle. Fakultetsadministrasjonen vil gi beskjed om dette. Eksamensmeldingen i emnet slettes og du må utsette eksamen inntil du har gjennomført arbeidskravet et senere semester.

Publisert 23. nov. 2017 07:57 - Sist endret 11. juni 2019 17:41