Kort om emnet

Emnet er oppdatert våren 2018. Denne emnebeskrivelsen gjelder til og med høstsemesteret 2017.

Gå til emnebeskrivelsen gjeldende fra og med våren 2018

Emnet består av følgende fagområder:

  • Alminnelig forvaltningsrett (15 stp)
  • Velferdsrett (8 stp)
  • Miljørett (7 stp)
     

Det er flere forbindelser mellom fagene i emnet. I alminnelig forvaltningsrett behandles reglene som er felles for forvaltningsorganer og felles for virksomhet som forvaltningen driver. Disse reglene om krav til kompetanse, krav til saksbehandling, domstolskontroll og mer til gjelder også i miljørett og i velferdsrett, med mindre det er etablert særregler på disse områdene. I velferdsretten og i miljøretten beskrives det materielle innholdet til velferdsrettslige ordninger og miljørettslige virkemidler. Dette stoffet – som opptar mesteparten av oppmerksomheten i velferdsretten og i miljøretten – står på egne ben, og har intet motstykke i den alminnelige forvaltningsretten. Andre sider av velferdsretten og særlig miljøretten har tettere forbindelser til alminnelig forvaltningsrett. Enkelte alminnelige forvaltningsrettslige temaer blir forfulgt i velferdsretten og spesielt i miljøretten. Velferdsretten og miljøretten inneholder videre regler for blant annet saksbehandling og domstolskontroll som avviker fra de alminnelige forvaltningsrette reglene, og som er egnet til å sette de alminnelige reglene i relieff.

Også mellom emnet forvaltningsrett og examen facultatum, og mellom emnet forvaltningsrett og emnet statsforfatningsrett og internasjonal rett, som begge deler ligger til 1. semester, er det flere forbindelser.

På den ene siden blir stoffet til eksamen facultatum illustrert og levendegjort gjennom studier av rettsreglene i alminnelig forvaltningsrett, i miljørett og i velferdsrett. I særdeleshet blir den rettsfilosofiske delen det, men også stoffet som gjelder rettens forhold til noen nyere trekk ved samfunnsutviklingen samt de profesjonsetiske perspektivene blir lettere å få grep på såfremt disse trekkene og perspektivene blir satt i forbindelse med konkrete rettsregler i enkeltfagene i emnet forvaltningsrett. På den annen side berikes studiene av de juridiske enkeltfagene i emnet av refleksjonene, samfunnstrekkene og perspektivene som blir presentert i stoffet til examen facultatum.

I sin tur har emnet forvaltningsrett flere forbindelser til emnet statsforfatningsrett og internasjonal rett. Kjennskap til og forståelse av reglene som behandles i faget statsforfatningsrett, utgjør på mange måter grunnlaget for rettsreglene i alminnelig forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett, og dermed forutsetningen for å få satt disse enkeltfagene inn i den rette faglige konteksten. Forvaltningsretten må også ses i sammenheng med folkeretten, inkludert internasjonale menneskerettigheter og EØS-rett, som setter viktige rammer for innholdet i alminnelig forvaltningsrett, men først og fremst for miljørett og for velferdsrett.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter endt emne skal studenten ha god forståelse av de grunnleggende sidene av forvaltningsrett, velferdsrett og miljørett og sammenhengen mellom disse.

Ferdigheter

Studenten skal etter endt emne kunne bruke rettsreglene i offentligrettslige fag på faglig forsvarlig vis ved å kunne føre muntlige og skriftlige juridiske resonnementer basert på anerkjent juridisk metode. Det innebærer å kunne identifisere rettsspørsmål, stille spørsmål klart og tydelig, skille mellom spørsmål som ligner hverandre, men som er forskjellige, samt ha vurderingsevne og selvstendighet til:

  • å drøfte løsningene på skisserte praktiske, konkrete problemer i samsvar med fagtradisjonen, og
  • å drøfte faktiske og mulige rettsregler i samsvar med de faglige tradisjonene for betenkninger og korte essays.

Generell kompetanse

Etter endt emne skal studenten  kunne arbeide med forvaltningsrettslige spørsmål i forvaltningsorganer og andre institusjoner, domstoler og advokatvirksomhet..

 

Les mer om hva du lærer om fagområdene i emnet:

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Du søker opptak til studieprogrammet gjennom Samordna opptak.

For å delta på emnets kurs-/seminarundervisning må du søke om plass via Studentweb innen gitte frister.

Overlappende emner

Foreldelse av tidligere eksamen
Juseksamener eldre enn 10 år vil ikke godskrives i Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Regelen gjelder fra og med vår 2013.

Det gjøres følgende unntak:
Hvis slike eldre eksamener inngår sammen med juseksamener som er yngre enn 10 år, vil de kunne godskrives i studiet.

Undervisning

Forelesninger, Kurs i forvaltningsrett (obligatorisk), kurs og problembasert læring (PBL)


Kurs i forvaltningsrett (obligatorisk):

Som et obligatorisk arbeidskrav, skal du delta på Kurs i forvaltningsrett hvor alle dobbelttimene er obligatoriske. Du skal delta i gruppearbeid og levere en individuell besvarelse. Tema er saksbehandlingsreglene i forvaltningsretten.

Les om gjennomføring av obligatorisk undervisning

Obligatorisk undervisning er konsentrert til en kortere periode.

Adgang til undervisning

Regler for Adgang til undervisning finner du i programbeskrivelsen

Se programbeskrivelse for Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) om gjentak av obligatorisk undervisning som ikke er godkjent, eller etter stryk ved eksamen.

Eksamen

6 timer skriftlig digital skoleeksamen. Kandidatene skal skrive eksamen på PC og innleveringen er digital.

Eksamenstemaet kan også omfatte obligatoriske og anbefalte forkunnskaper.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk