Litteratur/læringskrav

Læringskrav

Læringskrav Alminnelig forvaltningsrett

Læringskrav Velferdsrett

Læringskrav Miljørett

 

Oversikt over ansvarlig faglærere og faglærere på studieåret
 

Alminnelig forvaltningsrett

 

Innføringslitteratur

 

Innjord, Frode: Forvaltningsretten (§§ 110-116), i Knophs oversikt over Norges rett, 12. utg. Oslo 2004 (Universitetsforlaget) ORIA

 

Hovedlitteratur

 

Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett, 10. utgave 2014 (Universitetsforlaget). Boken dekker læringskravene. Kapittel 5, 21 og 31 ligger utenfor læringskravene. Flere enkeltheter enn læringskravene forutsetter finnes spesielt i kapitel 7 I-IV og VII, kapittel 10, kapittel 11 VII, kapittel 22, kapittel 24 II 3, kapittel 26-28 og kapittel 33 V-VI.

 

eller

 

Graver, Hans Petter: Alminnelig forvaltningsrett, 4. utg. Oslo 2015.

Boken dekker læringskravene bortsett fra reglene om tjenestemennenes ytringsfrihet og lojalitetsplikt. Den er noe snau om tilsyn med forvaltningen. Flere enkeltheter enn læringskravene forutsetter finnes spesielt i kapittel 3, kapittel 14.7, kapittel 21.6, kapittel 22, kapittel 27, kapittel 29.9 og kapittel 32.

 

Tilleggslitteratur

Boe, Erik: Innføring i juss bind 2, kapittel 21-22, 26-32 og 38-51, Oslo 1993 (TANO). Boken dekker læringskravene om lovhjemmel og hjemmelstolkning, omgjøring, ugyldighet, kravet til korrekte fakta, forholdet mellom rettsanvendelse og skjønn og grensene for forvaltningens materielle kompetanse, bortsett fra diskusjonen om krav til forholdsmessighet. Den nye offentlighetslova fra 2006 er ikke behandlet. Se om denne loven her

Boken dekker ikke læringskravene om forvaltningens organisasjon og saksbehandling. Forholdet til EØS-retten er ikke behandlet, og boken er uten litteraturhenvisninger. Flere enkeltheter enn læringskravene forutsetter finnes spesielt i kapittel 39, 42.12 og 44-46. ORIA

Frihagen, Arvid: Forvaltningsrett bind I-III (bind I: 3.utg, bind II; 5. utg., bind III: 4 utg.) Oslo 1991-92 (Forlaget A. Frihagen AS). Bøkene dekker til sammen læringskravene bortsett fra reglene om forvaltningens erstatningsansvar og diskusjonene om såkalt minstestandard og om forholdsmessighetsprinsippet. Men bøkene går på mange punkter til dels betydelig lengre enn læringskravene forutsetter. ORIA

Bernt, Jan Fridthjof og Ørnulf Rasmussen: Frihagens Forvaltningsrett, bind I, 2. utgave, Bergen 2010 (Fagbokforlaget). Boken dekker ikke læringskravene om alminnelig materiell forvaltningsrett og om organisatoriske spørsmål som instruksjon og delegasjon. Hovedvekten i boken ligger på saksbehandlingsreglene. ORIA

Morten Walløe Tvedt: Lærebok i forvaltningsrett, Gyldendal 2012 ORIA

Gerd Engelsrud, Gunnar Jahren, Ingun Sletnes: Kommunalrett. Oppgaver, organisering og kontroll. 5. utg., Oslo 2014 (Universitetsforlaget). ORIA

Kyrre Grimstad og Siri Halvorsen: Forvaltningsloven i kommunene, Oslo 2011 ORIA

Smith, Eivind: Rettssikkerhet ved offentlig tjenesteyting, Oslo 1988 (TANO). Boken drøfter vedtaksbegrepet og forvaltningslovens anvendelse på avgjørelser i forbindelse med offentlig tjenesteyting. ORIA

Eckhoff, Torstein: Ugyldighet og erstatning, i Lov og Rett 1988, side 307 flg.

Hagstrøm, Viggo: Svar til Eckhoff, i Lov og rett 1988, side 317 flg. To artikler som viser forskjellige teoretiske innfallsvinkler til spørsmålet om det offentliges erstatning. Nettdokument i Lovdatas betaltjeneste

Boe, Erik: Utviklingslinjer i forvaltningsretten, Lov og Rett 1989 side 51 flg. Nettdokument i Lovdatas betaltjeneste

Graver, Hans Petter: Mellom individualisme og kollektivisme – forvaltningsretten ved inngangen til et nytt århundre, i Lov og rett 2000 s 451 flg. To artikler om korte og lange linjer for dagens forvaltningsrett. Nettdokument i Lovdatas betaltjeneste

Boe, Erik: Domstolskontroll med forvaltningen: Åpne lovfullmakter og Høyesteretts svar i 90-årene, i Lov og Rett 1994 side 323. Nettdokument i Lovdatas betaltjeneste

Boe, Erik: Subsumsjonsdom, i Lov og Rett 2002 side 259 flg. Svensen, Thomas: Rt. 2001 side 995 - domstolenes kompetanse til å gi dom for realitet, i Lov og Rett 2003 side 94 flg. Nettdokument i Lovdatas betaltjeneste

Svensen, Thomas, Rt. 2001 side 995- domstolenes kompetanse tl å gi dom for realitet, i Lov og Rett 1994 side 94 flg.

Boe, Erik: Hvem bestemmer - domstolene eller forvaltningen, Lov og Rett 2007 s 67 flg.

Smith, Eivind: ”Détournement de pouvoir” omkring 1920 og i dag, i: Eivind Smith: Stat og rett, Oslo 2002 (Universitetsforlaget) side 692 flg. ORIA

Artikler som går betydelig lengre enn læringskravene forutsetter om grenser for forvaltningens kompetanse og om domstolskontrollens innhold.

Smith, Eivind: Stat og rett, Oslo 2002 (Universitetsforlaget) del IX, X og XI Artikler om forvaltningens organisering og om ”uavhengige” organer, om styring, etikk og habilitet og om forholdet mellom forvaltning og borger. ORIA

Kommentarutgaver

Frihagen, Arvid: Forvaltningsloven bind I-II, Oslo 1986 (Forlaget A. Frihagen AS) ORIA

Frihagen, Arvid: Offentlighetsloven bind I-II, Oslo 1994 (Forlaget A. Frihagen AS) ORIA

Woxholth, Geir: Forvaltningsloven med kommentarer, 3. utg. Oslo 1999 (Ad Notam Gyldendal) ORIA

Tre lovkommentarer som går betydelig lengre enn læringskravene forutsetter.

Doms- , material- og oppgavesamlinger

Boe, Erik: Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett, 5. utg, Oslo 2013 (TANO). ORIA

Hopsnes, Roald og Østenstad, Bjørn Henning Østenstad: Oppgavebok i Forvaltningsrett I, Bergen 2003 (Fagbokforlaget). Hopsnes og Østenstads oppgaver gjelder utelukkende spørsmål om saksbehandling, men inneholder i tillegg stoff om juridisk metode og oppgaveteknikk. ORIA

Kjelland, Morten: Kurshefte i forvaltningsrett; et tematisert utvalg av sentrale rettskilder. Oslo 2012 (Gyldendal) ORIA

Kjelland: Nettressurs for forvaltningsrett Nettressursen inneholder en innføring i tolkning og anvendelse av dommer, illustrert med eksempler fra forvaltningsretten oppgaver, leseråd for studiet av dommer, en kommentert dom/kjennelse for hver av bokens åtte hoveddeler, lydbøker og lenkesamlinger, samt visuelle hjelpemidler i form av skisser over saksforhold, figurer, domstabeller mv. Det vises eksplisitt til "Nettressurs for Forvaltningsrett" fra "Kurshefte i forvaltningsrett – et tematisert utvalg av sentrale rettskilder".

 

Velferdsrett

 

Innføringslitteratur

 

Kjønstad, Asbjørn: Kjønstad, Asbjørn: Sosialretten, i Lilleholt (red,) Knophs oversikt over Norges rett, Oslo 2014, s. 453-488.

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett I: Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang,(Oslo 2012), Gyldendal Juridisk, kapittel 1.

 

Hovedlitteratur

 

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: «Grunnlovsreformen og velferdsretten», Jussens Venner 2014 s. 340-357.

 

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett I: Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang, Oslo 2012, Gyldendal Juridisk,

Hele boken er pensum, unntatt følgende:

Kapittel 1, punkt 2.2.2.3, punkt 2.2.11, punkt 2.2.5, punkt 2.2.6, punkt 2.2.7, punkt 2.2.8, punkt 2.4.6, punkt 3.3, punkt 3.4, punkt 4.6.2, punkt 6.3.10, punkt 6.3.11, punkt 6.3.12, punkt 6.3.13, punkt 6.3.14, punkt 6.4.9, punkt 7.1, punkt 7.3.6, punkt 7.3.7, punkt 7.3.8, punkt 7.6, punkt 8.1, punkt 8.6, punkt 8.7, punkt 8.8, punkt 8.9, punkt 8.10, punkt 10.1, punkt 10.3, punkt 10.4, punkt 10.8 og punkt 10.11.

Petitavsnitt er ikke pensum, med unntak av i punkt 6.2.5.5.

 

Tilleggslitteratur

 

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett II, Oslo 2008, (Gyldendal Akademisk).

Kjønstad, Asbjørn, Jan F. Bernt, Alice Kjellevold og Harald Hove: Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven, 2. utg. Bergen 2000, Fagbokforlaget.

Kjønstad, Asbjørn: Trygderettigheter, Grunnloven og Høyesterett. Lov og Rett 1997 s. 243-292 Nettdokument i Lovdatas betaltjeneste

Andenæs, Kristian med flere: Sosialrett, 6. utg. Oslo 2003, (Universitetsforlaget).

Kjønstad, Asbjørn: Grunnlovsvern for sociale rettigheter, særlig enkepensjon. I Jørgensen og Kristiansen (red.), Socialretlige udviklinger & udfordringer. København 2008, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s. 63-78.

Refsdal, Endre: Vedtaksorgana i trygderettsprosessen med særlig fokus på NAV. Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2010 s. 121-146.

Holgersen, Gudrun: Kravet om attføring som vilkår for rett til uførepensjon - En analyse med utgangspunkt i Rt. 2010 s. 113. Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2010 s. 222-249.

Kjellevold, Alice: Sosiale menneskerettigheter – av betydning for norsk helse- og sosialrett, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, 2006 s. 301-317.

Syse, Aslak: Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, 2006 s. 318-342.

Østenstad, Bjørn Henning: Grunnverdiar grunnbegrep i bruk av tvang mot utviklingshemma og demente, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, 2006 s. 343-361.

Søvig, Karl Harald: Europerisering av sosialretten. I Nordisk Socialrättslig Tidsskrift 2010 s. 113-134.

Høstmælingen, Njål: Internasjonale menneske rettigheter, Oslo 2003, kap 11 og punkt 10.2, 10.3, 12.1 og 14.3.

Doms-, material- og oppgavesamlinger

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett III, Doms- og materialsamling i velferdsrett, Oslo 2004, (Gyldendal Akademisk). Denne boken inneholder de viktigste avgjørelsene på velferdsrettens område, med studiespørsmål, tidligere eksamensoppgaver med sensorveiledninger mv.

 

Miljørett

 

Innføringslitteratur

 

Backer, Inge Lorange: Miljøretten, Knophs oversikt over Norges rett, 13. utg. 2009, s. 656-683. Kapitlet framstiller hovedtrekkene i miljøretten, herunder prinsipper og virkemidler, i en kortfattet og poengtert form. Enkelte emner faller utenfor fagbeskrivelsen.

 

Hovedlitteratur

 

Enten:

 

Bugge, Hans Chr.: Lærebok i miljøforvaltningsrett, 4. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2015, med unntak av punktene 1.7, 4.2, 5.5, 7.8, 8.8, 8.9.7 og 10.5

Eller:

Backer, Inge Lorange: Innføring i naturressurs- og miljørett, 5. utgave. Gyldendal, Oslo 2012, med unntak av kap.XI, XII og XV. For internasjonal miljørett må boken suppleres med Ruud og Ulfstein: Folkerett (4.utg., Oslo 2011) kap.16 (s. 277-88).

 

Støttelitteratur

 

Anker, Helle Tegner m.fl.: The Role of Courts in Environmental Law-a Nordic Comparative Study, Nordic Environmental Law Journal 2009 s.9-33 (http://www.nordiskmiljoratt.se/haften/NMT%202009.pdf). En komparativ studie av tilgang til rettsmidler i de nordiske landene.

Backer, Inge Lorange: Er det fri adgang til å omgjøre utslippstillatelser etter ti år? Lov og Rett 1991, s. 625-635. Undersøkelse av spesialspørsmål i grenselandet mellom miljørett (forurensninger) og forvaltningsrett.

Backer, Inge Lorange og Hans Chr. Bugge: Forsømt konsekvensutredning av alternativer. Høyesteretts dom i Rt. 2009 s. 661 om den amerikanske ambassade i Husebyskogen, Lov og Rett, vol. 49-3, 201 s. 115-127.

Backer, Inge Lorange: Integrasjonsprinsippet -er det noe bedre alternativ? I Backer m.fl. Pro Natura.Oslo 2012 2.42-62. En grundig analyse av integrasjon av miljøhensyn i norsk rett.

Bugge, Hans Chr.: Juss eller politikk? Gasskraftsakens rettslige sider, i Nybrott og Odling. Festskrift til Nils Nygaard, Bergen 2002, s.471-485. Om politiske aspekter ved omgjøringsreglene i forurensningsloven.

Fauchald, Ole Kristian: Forfatning og miljøvern – an analyse av Grunnloven § 110b, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1-2/2007 s. 1-84. En grundig utdypende analyse av miljøets grunnlovsvern.

Fauchald, Ole Kristian: Effective Access to Environmental Information in Norway? I Backer m.fl. Pro Natura, Oslo 2012 s.170-188. En studie om hvordan miljøinformasjonsloven gjennomføres i praksis.

Fauchald, Ole Kristian og Lars Gulbrandsen: The Norwegian reform of protected area management:a grand experiment with delegation of authority? I Local Environment: The international Journal of Justice and Sustainability.vol.17 nr.2, 2012, s.203-222. En juridisk og statsvitenskapelig analyse av lokalforvaltningsreformen for verneområder.

Fleischer, Carl August: Miljø- og ressursforvaltning. Grunnleggende forutsetninger, 3. utg. 1999. Boka gir en supplerende framstilling av Grl § 110 b og behandler, i tillegg til erstatning for rådighetsinnskrenkninger, Grunnlovens §§ 97 og 105 og hovedtrekkene i ekspropriasjonsretten.

Jerkø, Markus: Det norske formålet "bærekraftig utvikling". I Tidsskrift for Rettsvitenskap nr.3/2009, s.354-388. En grundig analyse av bærekraftbegrepet og gjennomføringen av målet om bærekraftighet i norsk rett basert på en studentavhandling.

Ruud, Morten og Geir Ulfstein: Innføring i folkerett, 4. utg. 2011, særlig kapittel 16 Internasjonal miljørett.

Følgende litteratur er mer omfattende og dekker mange emner som faller utenfor fagbeskrivelsen. Innenfor det obligatoriske studiet kan de bare anbefales til oppslag eller studier av spesielle spørsmål:

Aulie,Cathrine: Vern av naturmangfold i EU og Norge. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 3/2011. En studentavhandling som sammenligner EUs og Norges regler om naturvern.

Backer, Inge Lorange: Naturvern og naturinngrep, Oslo 1986. Doktoravhandling med en omfattende og grundig framstilling av rettsreglene om naturvern og inngrep i naturen, og drøfting av prinsipielle forvaltningsrettslige spørsmål knyttet til miljøvern.

Backer, Inge Lorange: Naturmangfoldloven. Kommentarutgave, Oslo 2010. En grundig lovkommentar til den nye naturmangfoldloven.

Birnie, Patricia m.fl.: International law and the environment. Oxford og New Yrk.3 utg.2009.En klassisk og grundig fremstilling av internasjonal miljørett.

Bugge, Hans Chr: Forurensningsansvaret, Oslo 1999. Doktoravhandling med en grundig framstilling og analyse av ansvaret for tiltak mot forurensning og "forurenseren skal betale"-prinsippet, særlig forurensningslovens alminnelige regler om tiltaksplikt og erstatning.

Bugge, Hans Chr.: EØS-avtalens betydning på miljøvernområdet. Rapport nr.14 fra Europautredningen, Oslo 2011 (http://www.europautredningen.no/wp-content/uploads/2011/04/rapport14_trykk.pdf).

Cabot, Sigrid Andersen: Miljøinformasjonslova – overblikk og kommentarer, Oslo 2005.

Innjord, Frode A. (red.): Plan- og bygningsloven med kommentarer, Bind 1 og 2, Oslo 2010. En omfattende og ajourført kommentarutgave til den nye plan- og bygningsloven.

Pedersen, Odd Jarl, Per Sandvik, Helge Skaaraas, Audvar Os, Stein Ness: Plan- og bygningsrett, Bind 1 og 2, Oslo 2. utg. 2010. En omfattende og ajourført framstilling av plan- og bygningsloven.

Nordic Environemental Law Journal (http://www.nordiskmiljoratt.se/). Et tidsskrift som inneholder relevante artikler hovedsakelig fra nordiske land.

Yearbook of International Environmental Law (http://vielaw.oxfordjournals.org/). En årbok som inneholder artikler om temaer av relevans for de enkelte år, samt rapporter om rettsutviklingen i rettsområder, internasjonale organisasjoner og enkeltland.

Publisert 19. mai 2016 09:48 - Sist endret 19. mai 2016 09:48