Veiledning til sensorer på muntlig eksamen

Veiledning til sensorer på muntlig eksamen i emnet JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett

Sensorer

Tidsramme

 • Hver kandidat har 20 min til muntlig. Hver kandidat skal holde en presentasjon av sin semesteroppgave på opptil 10 min, resten av tiden brukes til spørsmål fra sensorene og svar fra kandidaten. 

Innhold i eksaminasjonen

 • Hver eksaminasjon starter med at kandidaten holder en presentasjon av semesteroppgaven på opptil 10 min. Kandidaten skal presentere hva de har gjort, hvordan de har arbeidet, hva de har funnet og hva de har lært.
 • Sensorene skal stille spørsmål til oppgaven, den muntlige presentasjonen og kan også stille spørsmål som er relatert til oppgavens grense-/berøringsflater mot andre (relevante) deler av pensum. Dette kan være konkrete spørsmål knyttet til rettsavgjørelser, juridisk teori og andre rettskilder som er brukt i oppgaven, det kan også stilles spørsmål om hvorfor enkelte rettskilder som er omfattet av læringskravene eller hovedlitteratur ikke er brukt i oppgaven. Det skal imidlertid ikke stilles generelle spørsmål om læringskrav og/eller hovedlitteratur som ikke er relevant for oppgaven. 
 • Muntlig eksamen skal prøve kandidatens kunnskaper samt evne til muntlig resonnering og argumentasjon i spørsmål som er omhandlet i semesteroppgaven
 • Sensorene bes være oppmerksomme på at muntlig eksamen er en særskilt situasjon som kan frembringe angst og uro hos kandidatene. Det er viktig at sensorene legger til rette for at eksaminasjonen blir en god situasjon.
 • Aktuelle læringskrav og hovedlitteratur er publisert på aktuell semesterside for emnet

Dette skal tillegges positivt vekt i sensuren

 • Evne til å presentere hva de har gjort, hvordan de har arbeidet, hva de har funnet og hva de har lært. 
 • Faglig vurderingsevne i forhold til de valg som er tatt i semesteroppgaven
 • Muntlig fremstillingsevne
 • Selvstendighet 

Hjelpemidler

 • Presentasjonen og eksaminasjonen er kun muntlig. Kandidaten kan ta med utskrift av sin semesteroppgave, lovsamling (innarbeidet er tillatt), samt notater og disposisjon til den muntlige presentasjonen inn i eksaminasjonsrommet, men ingen andre hjelpemidler.

Sensur

 • Frist for sensur av semesteroppgaven er tre uker etter innlevering. Det settes en foreløpig karakter på semesteroppgaven, denne publiseres i StudentWeb slik at kandidatene er kjent med denne før muntlig.
 • Det skal ikke settes en egen karakter på muntlig, muntlig eksamen er justerende på den foreløpige karakteren på semesteroppgaven. Etter gjennomført muntlig kan karakteren på semesteroppgaven settes opp eller ned eller være lik som foreløpig karakter, etter sensorens skjønn. 
 • Endelig karakter på semesteroppgaven og muntlig overleveres eksamensadministrasjonen omgående etter muntlig for publisering i StudentWeb.  

Se også Instruks for sensorene for masterstudiet i rettsvitenskap

Publisert 23. mars 2018 10:16 - Sist endret 12. apr. 2018 10:44