Undervisningsmateriale i velferdsrett - JUS2211

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

Forelesningsdisposisjon

Kirsten Sandbergs forelesninger:
Podcast, se fronterrom: JUS2211 - Fellesrom 2016 - vår

30. mars - Rettskilder, rettighetstenkning (pdf) (pptx)
31. mars - Retten til økonomisk sosialhjelp (pdf) /pptx)
14. april - Barnevernloven
) ( pdf) (pptx)

11. april - Barneomsorg og familie, økonomiske ytelser (pdf) Ingunn Ikdahl
12. april - Psykisk helsevern (pdf)  A. Syse


Morten Kjellands forelesninger

Dag 1: Sykepenger

Dag 2: Uføretrygd

Dag 3: Alderspensjon + arbeidsavklaringspenger
Dag 4: Allmennhelsetjenesten Dag 5: Spesialisthelsetjenesten


Oppgave -  leses (ca 10. min forberedelse) til M. Kjellands forelesning om sykepener


Kursopplegg

Kursoppgaver

Dom:

EMDs dom av 7 august 1996 - Johansen mot Norge

Se Mortens Kjellands webside om supplerende undervisningsmateriale

 

I undervisning er det viktig at studenter blir utfordret på å opptre i ulike

roller, og dette er også i tråd med hva som forventes å trene

studentene i, jfr. det generelle kompetansekravet som stilles til

studentene: "Etter endt emne skal studenten  kunne arbeide med

forvaltningsrettslige spørsmål i forvaltningsorganer og andre

institusjoner, domstoler og advokatvirksomhet."

 

 

Publisert 11. mars 2016 13:44 - Sist endret 13. apr. 2016 14:10