Litteratur/læringskrav

Læringskrav

Læringskrav Alminnelig forvaltningsrett

Læringskrav Velferdsrett

Læringskrav Miljørett

Læringskrav EØS-rett

Oversikt over ansvarlig faglærere og faglærere på studieåret
 

Alminnelig forvaltningsrett

Innføringslitteratur

 • Innjord, Frode: Forvaltningsretten (§§ 110-116), i Knophs oversikt over Norges rett, 12. utg. Oslo 2004 (Universitetsforlaget) ORIA

Hovedlitteratur

 • Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett, 10. utgave 2014 (Universitetsforlaget). Boken dekker læringskravene. Kapittel 5, 21 og 31 ligger utenfor læringskravene. Kapitel 2 og 4 er innføringsstoff. Flere enkeltheter enn læringskravene forutsetter finnes spesielt i kapitel 7 I-IV og VII, kapittel 10, kapittel 22, kapittel 26-28 og kapittel 33 V-VI.

eller

 •  Graver, Hans Petter: Alminnelig forvaltningsrett, 4. utg. Oslo 2015. Boken dekker læringskravene bortsett fra reglene om tjenestemennenes ytringsfrihet og lojalitetsplikt. Den er noe snau om tilsyn med forvaltningen. Flere enkeltheter enn læringskravene forutsetter finnes spesielt i kapittel 3, kapittel 14.7, kapittel 21.6, kapittel 22, kapittel 27, kapittel 29.9 og kapittel 32.

Tilleggslitteratur

 • Boe, Erik: Innføring i juss bind 2, kapittel 21-22, 26-32 og 38-51, Oslo 1993 (TANO). Boken dekker læringskravene om lovhjemmel og hjemmelstolkning, omgjøring, ugyldighet, kravet til korrekte fakta, forholdet mellom rettsanvendelse og skjønn og grensene for forvaltningens materielle kompetanse, bortsett fra diskusjonen om krav til forholdsmessighet. Den nye offentlighetslova fra 2006 er ikke behandlet. Se om denne loven her
 • Boken dekker ikke læringskravene om forvaltningens organisasjon og saksbehandling. Forholdet til EØS-retten er ikke behandlet, og boken er uten litteraturhenvisninger. Flere enkeltheter enn læringskravene forutsetter finnes spesielt i kapittel 39, 42.12 og 44-46. ORIA
 • Frihagen, Arvid: Forvaltningsrett bind I-III (bind I: 3.utg, bind II; 5. utg., bind III: 4 utg.) Oslo 1991-92 (Forlaget A. Frihagen AS). Bøkene dekker til sammen læringskravene bortsett fra reglene om forvaltningens erstatningsansvar og diskusjonene om såkalt minstestandard og om forholdsmessighetsprinsippet. Men bøkene går på mange punkter til dels betydelig lengre enn læringskravene forutsetter. ORIA
 • Bernt, Jan Fridthjof og Ørnulf Rasmussen: Frihagens Forvaltningsrett, bind I, 2. utgave, Bergen 2010 (Fagbokforlaget). Boken dekker ikke læringskravene om alminnelig materiell forvaltningsrett og om organisatoriske spørsmål som instruksjon og delegasjon. Hovedvekten i boken ligger på saksbehandlingsreglene. ORIA
 • Morten Walløe Tvedt: Lærebok i forvaltningsrett, Gyldendal 2012 ORIA
 • Gerd Engelsrud, Gunnar Jahren, Ingun Sletnes: Kommunalrett. Oppgaver, organisering og kontroll. 5. utg., Oslo 2014 (Universitetsforlaget). ORIA
 • Kyrre Grimstad og Siri Halvorsen: Forvaltningsloven i kommunene, Oslo 2011 ORIA
 • Smith, Eivind: Rettssikkerhet ved offentlig tjenesteyting, Oslo 1988 (TANO). Boken drøfter vedtaksbegrepet og forvaltningslovens anvendelse på avgjørelser i forbindelse med offentlig tjenesteyting. ORIA
 • Eckhoff, Torstein: Ugyldighet og erstatning, i Lov og Rett 1988, side 307 flg.
 • Hagstrøm, Viggo: Svar til Eckhoff, i Lov og rett 1988, side 317 flg. To artikler som viser forskjellige teoretiske innfallsvinkler til spørsmålet om det offentliges erstatning. Nettdokument i Lovdatas betaltjeneste
 • Boe, Erik: Utviklingslinjer i forvaltningsretten, Lov og Rett 1989 side 51 flg. Nettdokument i Lovdatas betaltjeneste
 • Graver, Hans Petter: Mellom individualisme og kollektivisme – forvaltningsretten ved inngangen til et nytt århundre, i Lov og rett 2000 s 451 flg. To artikler om korte og lange linjer for dagens forvaltningsrett. Nettdokument i Lovdatas betaltjeneste
 • Boe, Erik: Domstolskontroll med forvaltningen: Åpne lovfullmakter og Høyesteretts svar i 90-årene, i Lov og Rett 1994 side 323. Nettdokument i Lovdatas betaltjeneste
 • Boe, Erik: Subsumsjonsdom, i Lov og Rett 2002 side 259 flg. Svensen, Thomas: Rt. 2001 side 995 - domstolenes kompetanse til å gi dom for realitet, i Lov og Rett 2003 side 94 flg. Nettdokument i Lovdatas betaltjeneste
 • Svensen, Thomas, Rt. 2001 side 995- domstolenes kompetanse tl å gi dom for realitet, i Lov og Rett 1994 side 94 flg.
 • Boe, Erik: Hvem bestemmer - domstolene eller forvaltningen, Lov og Rett 2007 s 67 flg.
 • Smith, Eivind: ”Détournement de pouvoir” omkring 1920 og i dag, i: Eivind Smith: Stat og rett, Oslo 2002 (Universitetsforlaget) side 692 flg. ORIA
 • Artikler som går betydelig lengre enn læringskravene forutsetter om grenser for forvaltningens kompetanse og om domstolskontrollens innhold.
 • Smith, Eivind: Stat og rett, Oslo 2002 (Universitetsforlaget) del IX, X og XI Artikler om forvaltningens organisering og om ”uavhengige” organer, om styring, etikk og habilitet og om forholdet mellom forvaltning og borger. ORIA

Kommentarutgaver

 • Frihagen, Arvid: Forvaltningsloven bind I-II, Oslo 1986 (Forlaget A. Frihagen AS) ORIA
 • Frihagen, Arvid: Offentlighetsloven bind I-II, Oslo 1994 (Forlaget A. Frihagen AS) ORIA
 • Woxholth, Geir: Forvaltningsloven med kommentarer, 3. utg. Oslo 1999 (Ad Notam Gyldendal) ORIA

Tre lovkommentarer som går betydelig lengre enn læringskravene forutsetter.

Doms- , material- og oppgavesamlinger

 • Boe, Erik: Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett, 5. utg, Oslo 2013 (TANO). ORIA
 • Hopsnes, Roald og Østenstad, Bjørn Henning Østenstad: Oppgavebok i Forvaltningsrett I, Bergen 2003 (Fagbokforlaget). Hopsnes og Østenstads oppgaver gjelder utelukkende spørsmål om saksbehandling, men inneholder i tillegg stoff om juridisk metode og oppgaveteknikk. ORIA
 • Kjelland, Morten: Kurshefte i forvaltningsrett; et tematisert utvalg av sentrale rettskilder. Oslo 2012 (Gyldendal) ORIA
 • Kjelland: Nettressurs for forvaltningsrett Nettressursen inneholder en innføring i tolkning og anvendelse av dommer, illustrert med eksempler fra forvaltningsretten oppgaver, leseråd for studiet av dommer, en kommentert dom/kjennelse for hver av bokens åtte hoveddeler, lydbøker og lenkesamlinger, samt visuelle hjelpemidler i form av skisser over saksforhold, figurer, domstabeller mv. Det vises eksplisitt til "Nettressurs for Forvaltningsrett" fra "Kurshefte i forvaltningsrett – et tematisert utvalg av sentrale rettskilder".

 

Velferdsrett

Innføringslitteratur

 • Kjønstad, Asbjørn, Aslak Syse og Morten Kjelland: Velferdsrett I: Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang, 6. utg. Oslo: Gyldendal Juridisk, 2017, kapittel 1, kapittel 2 punkt 2.1 og punkt 2.2 og kapittel 4 punkt 4.1 og 4.2

Hovedlitteratur

 • Kjønstad, Asbjørn, Aslak Syse og Morten Kjelland: Velferdsrett I: Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang, 6. utg. Oslo: Gyldendal Juridisk, 2017

  Følgende punkter i «Velferdsrett I» Kjønstad, Syse og Kjelland, 6. utg. 2017 er pensum:
  punkt 2.3, punkt 2.4, punkt 3.2, punkt 3.4.1, punkt 3.4.2, punkt 3.4.3, punkt 3.4.6, punkt 3.5.1, punkt 3.5.2, punkt 3.5.3, punkt 3.5.4, punkt 3.5.5, punkt 3.5.6, punkt 3.5.13, punkt 4.3.1, punkt 4.3.2, punkt 4.3.3, punkt 4.4, punkt 4.5, punkt 4.8, punkt 5, punkt 6.1, punkt 6.2.1.1, punkt 6.2.1.2, punkt 6.2.2, punkt 6.2.3, punkt 6.3, punkt 6.4.1, punkt 6.4.2, punkt 6.5.1, punkt 6.5.2, punkt 6.6, punkt 6.7, punkt 7.1, punkt 7.2, punkt 7.3.1, punkt 7.3.2, punkt 7.3.3.1, punkt 7.5, punkt 8.1, punkt 8.2, punkt 8.6, punkt 9.1, punkt 9.2, punkt 9.4, punkt 9.5, punkt 9.6, punkt 9.7, punkt 9.8, punkt 9.12, punkt 10.4.2, punkt 10.5, punkt 10.6.1, punkt 10.6.2, punkt 10.6.4, punkt 10.6.5, punkt 10.6.7, punkt 10.6.8, punkt 10.6.9, punkt 10.6.10, punkt 10.7.1, punkt 10.7.2, punkt 10.7.3, punkt 10.7.4, punkt 10.9.1, punkt 10.9.2, punkt 10.10
   

Tilleggslitteratur

 • Bogstad, Biørn (red.): Trygd og pensjon i EØS, Oslo: Gyldendal akademisk 2015, kapittel 1 og 2
 • Bendiksen, Lena R.L. og Trude Haugli: Sentrale emner i barneretten, 2. utg., Universitetsforlaget 2015.
 • Bårdsen, Arnfinn: «Høyesteretts praksis på psykiatrifeltet», Kritisk juss 2016, s. 238–262.
 • Holgersen, Gudrun: Sykdom, symptomer og diagnoser. Folketrygdens sykdomsvilkår i lys av nyere rettspraksis, i Aslak Syse, Kirsten Ketscher, Kåre Lilleholt og Eivind Smith (red.) Velferd og rettferd: Festskrift til Asbjørn Kjønstad, 2013 s. 3001–3014
 • Høstmælingen, Njål, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg: Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, 3. utgave, Universitetsforlaget 2016, kap. 3, 5, 8, 9, 10 og 11.
 • Ikdahl, Ingunn og Vibeke Blaker Strand (red.): Rettigheter i velferdsstaten: begreper, trender, teorier, Oslo: Gyldendal Juridisk 2016
 • Ikdahl, Ingunn: Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis? Argumenter fra en empirisk studie av rettsutvikling i trygderettsforvaltningen, i Ulf Stridbeck, Morten Kjelland og Reidun Førde (red.) Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Oslo 2016 s. 307–318
 • Ketscher, Kirsten: Socialret: principper, rettigheder, værdier, 4. utg., København: Karnov Group, 2014, kapittel 2 og 4
 • Kjellevold, Alice: Sosiale menneskerettigheter – av betydning for norsk helse- og sosialrett, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, 2006 s. 301–317.
 • Kjønstad, Asbjørn, Aslak Syse og Morten Kjelland: Velferdsrett II: Barnevern- og sosialrett, 5. utg. Oslo: Gyldendal Juridisk, 2017.
 • Syse, Aslak: Tvungent psykisk helsevern – enkelte kommentarer, Kritisk juss 2016, s. 278–300.
 • Søvig, Karl Harald: Europerisering av sosialretten. I Nordisk Socialrättslig Tidsskrift 2010 s. 113–134.
 • Søvig, Karl Harald: Europerisering av sosialretten. I Nordisk Socialrättslig Tidsskrift 2010 s. 113-134.

Doms-, material- og oppgavesamlinger

 • Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett III, Doms- og materialsamling i velferdsrett, Oslo 2004, (Gyldendal Akademisk). Denne boken inneholder de viktigste avgjørelsene på velferdsrettens område, med studiespørsmål, tidligere eksamensoppgaver med sensorveiledninger mv.

 

Miljørett

Innføringslitteratur

 • Backer, Inge Lorange: Areal- og miljørett, Knophs oversikt over Norges rett, 14. utg. 2014, s. 505-551. Kapitlet framstiller hovedtrekkene i miljøretten, herunder prinsipper og virkemidler, i en kortfattet og poengtert form. Enkelte emner faller utenfor fagbeskrivelsen.

Hovedlitteratur

Enten:

 • Bugge, Hans Chr.: Lærebok i miljøforvaltningsrett, 4. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2015, med unntak av punkt 1.7, kapittel 3 og 4, punkt 5.5, 8.6, 8.8 og 8.9, og kapittel 10. 

Eller:

 • Backer, Inge Lorange: Innføring i naturressurs- og miljørett, 5. utgave. Gyldendal, Oslo 2012, med unntak av kapitlene I punkt 3 og 4, II punkt 4.7 og 4.8, V, VII, XI, X punkt 4 og 7, XII, XIII og XV. 

Støttelitteratur

 • Backer, Inge Lorange: Er det fri adgang til å omgjøre utslippstillatelser etter ti år? Lov og Rett 1991, s. 625-635. Undersøkelse av spesialspørsmål i grenselandet mellom miljørett (forurensninger) og forvaltningsrett.
 • Backer, Inge Lorange og Hans Chr. Bugge: Forsømt konsekvensutredning av alternativer. Høyesteretts dom i Rt. 2009 s. 661 om den amerikanske ambassade i Husebyskogen, Lov og Rett, vol. 49-3, 201 s. 115-127.
 • Backer, Inge Lorange: Integrasjonsprinsippet- er det noe bedre alternativ? I Backer m.fl. Pro Natura.Oslo 2012 2.42-62. En grundig analyse av integrasjon av miljøhensyn i norsk rett.
 • Bugge, Hans Chr.: Juss eller politikk? Gasskraftsakens rettslige sider, i Nybrott og Odling. Festskrift til Nils Nygaard, Bergen 2002, s.471-485. Om politiske aspekter ved omgjøringsreglene i forurensningsloven.
 • Fauchald, Ole Kristian: Forfatning og miljøvern – an analyse av Grunnloven § 110b, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1-2/2007 s. 1-84. En grundig utdypende analyse av miljøets grunnlovsvern.
 • Fauchald, Ole Kristian: Effective Access to Environmental Information in Norway? I Backer m.fl. Pro Natura, Oslo 2012 s.170-188. En studie om hvordan miljøinformasjonsloven gjennomføres i praksis.
 • Fauchald, Ole Kristian og Lars Gulbrandsen: The Norwegian reform of protected area management:a grand experiment with delegation of authority? I Local Environment: The international Journal of Justice and Sustainability.vol.17 nr.2, 2012, s.203-222. En juridisk og statsvitenskapelig analyse av lokalforvaltningsreformen for verneområder.
 • Fleischer, Carl August: Miljø- og ressursforvaltning. Grunnleggende forutsetninger, 3. utg. 1999. Boka gir en supplerende framstilling av Grl § 110 b og behandler, i tillegg til erstatning for rådighetsinnskrenkninger, Grunnlovens §§ 97 og 105 og hovedtrekkene i ekspropriasjonsretten.
 • Jerkø, Markus: Det norske formålet "bærekraftig utvikling". I Tidsskrift for Rettsvitenskap nr.3/2009, s.354-388. En grundig analyse av bærekraftbegrepet og gjennomføringen av målet om bærekraftighet i norsk rett basert på en studentavhandling.
 • Ruud, Morten og Geir Ulfstein: Innføring i folkerett, 4. utg. 2011, særlig kapittel 16 Internasjonal miljørett.

Følgende litteratur er mer omfattende og dekker mange emner som faller utenfor fagbeskrivelsen. Innenfor det obligatoriske studiet kan de bare anbefales til oppslag eller studier av spesielle spørsmål:

 • Aulie, Cathrine: Vern av naturmangfold i EU og Norge. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 3/2011. En studentavhandling som sammenligner EUs og Norges regler om naturvern.
 • Backer, Inge Lorange: Naturvern og naturinngrep, Oslo 1986. Doktoravhandling med en omfattende og grundig framstilling av rettsreglene om naturvern og inngrep i naturen, og drøfting av prinsipielle forvaltningsrettslige spørsmål knyttet til miljøvern.
 • Backer, Inge Lorange: Naturmangfoldloven. Kommentarutgave, Oslo 2010. En grundig lovkommentar til den nye naturmangfoldloven.
 • Bugge, Hans Chr: Forurensningsansvaret, Oslo 1999. Doktoravhandling med en grundig framstilling og analyse av ansvaret for tiltak mot forurensning og "forurenseren skal betale"-prinsippet, særlig forurensningslovens alminnelige regler om tiltaksplikt og erstatning.
 • Bugge, Hans Chr.: EØS-avtalens betydning på miljøvernområdet. Rapport nr.14 fra Europautredningen, Oslo 2011 (http://www.europautredningen.no/wp-content/uploads/2011/04/rapport14_trykk.pdf).
 • Cabot, Sigrid Andersen: Miljøinformasjonslova – overblikk og kommentarer, Oslo 2005.
 • Innjord, Frode A. (red.): Plan- og bygningsloven med kommentarer, Bind 1 og 2, Oslo 2010. En omfattende og ajourført kommentarutgave til den nye plan- og bygningsloven.
 • Sands Philippe, Jaqueline Peel, Adriana Fabra and Ruth MacKenzie: Principles of International Environmental Law, third edition, Cambridge University Press, 2012. En grundig gjennomgang av internasjonal miljørett.
 • Voigt, Christina: Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law. Cambridge University Press 2013. En samling interessante bidrag til diskusjonen om naturens rettsvern.
 • Nordic Environemental Law Journal (http://www.nordiskmiljoratt.se/). Et tidsskrift som inneholder relevante artikler hovedsakelig fra nordiske land.
 • Yearbook of International Environmental Law (http://vielaw.oxfordjournals.org/). En årbok som inneholder artikler om temaer av relevans for de enkelte år, samt rapporter om rettsutviklingen i rettsområder, internasjonale organisasjoner og enkeltland.

EØS rett

Hovedlitteratur

 • Lilleholt, Kåre, utg., Knophs Oversikt over Norges Rett, §§ 14 og 15.
 • Sejersted, Fredrik, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad og Olav Kolstad: EØS-rett, 3. utgave, Oslo 2011.

  Følgende deler av boken dekker læringskravene:
  Kapittel 7 med unntak av avsnittene 7.2.1 til og med 7.2.3., som går ut over læringskravene
  Kapittel 8
  Kapittel 9
  Kapittel 14
  Kapittel 15
  Kapittel 16
  Kapittel 17, med unntak av avsnitt 17.4, som går ut over læringskravene
  Kapittel 18
  Kapittel 19
  Kapittel 20, med unntak av avsnitt 20.6, som går ut over læringskravene
  Kapittel 21

Tilleggslitteratur 

 • NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU (Europautredningen)Europautredningen beskriver alle sider ved Norges forhold til EU, og flere av kapitlene kan leses som utdyping for å forstå hvordan EØS-reglene i praksis fungerer, herunder bl.a. kap. 6, 7 og 10.  ORIA
 • Haukeland Fredriksen, Halvard og Mathisen, Gjermund: EØS-rett 2. utg, Fagbokforlaget 2014.Boken kan leses som et alternativ til hovedlitteraturen, men dekker ikke kunnskapskravene med hensyn til reglene om fri bevegelighet ORIA
 • Haukeland Fredriksen, Halvard og Christian Franklin, Of pragmatism and principles – the EEA Agreement 20 years on, Common Market Law Review 2015 s. 629 til 684.
 • Arnesen, Finn og Stenvik, Are: Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØSrettens betydning i norsk rett 2. utg, Universitetsforlaget 2015. ORIA
 • Haukeland Fredriksen, Halvard: Hvem avgjør tolkningen av EØS-avtalen? Tidsskrift for rettsvitenskap 2010 s. 247 flg.
 • Rognstad, Ole-Andreas: EU-domstolen avgjør ikke alltid tolkningen av EØS-avtalen, Tidsskrift for rettsvitenskap 2011 s. 658 flg.
 • Graver, Hans Petter, Forvaltningsrett i markedsstaten. Studier i europeisering av forvaltningsretten, Fagbokforlaget 2002. ORIA

Hovedvekten i faget EØS-rett er lagt på EØS-avtalen og hvordan den er gjennomført i norsk rett. Dersom man ønsker å fordype seg i den underliggende EU-retten, er tilfanget av relevant litteratur svært stort. To mulige innføringsbøker, som stadig kommer i nye utgaver, er:

 • Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth : EU-ret, 6. rev. utg, Thomson Reuters 2010.
 • Craig, Paul og de Burca, Grainne : EU law. Texts, cases and materials, 5th ed, Oxford 2011. ORIA
Publisert 14. nov. 2017 14:30 - Sist endret 9. mai 2018 13:23