Informasjon til kandidatene

Vi har registrert at du er oppmeldt til eksamen i JUS3111 (Formuerett I), masterstudiet i rettsvitenskap høsten 2013. I dette brevet følger nødvendig informasjon om eksamen.

Eksamensdato

Eksamen er onsdag 11. desember (kl. 10.00 - 16.00). Husk gyldig legitimasjon med bilde (studiebevis, førerkort etc.). Oppmøte er senest 1 ½ time før eksamen starter grunnet bokkontroll, dvs. kl. 08.30.

 

Digital eksamen

Det blir digital skoleeksamen for JUS3111 høsten 2013, hvor alle kandidater skal skrive på PC og levere besvarelsen digitalt. Eksamensoppgaven vil bli delt ut på papir, og du vil ha tilgang til kladdeark. Det er ikke mulighet for utskrift under eksamen. Se våre nettsider for mer informasjon.

 

Trekkfrist og tellende forsøk

Eksamensmeldinger som ikke blir trukket innen fristen onsdag 27. november, utgjør et tellende forsøk selv om du ikke møter til eksamen. Særskilt er gyldig forfall til eksamen.

 

Kvote på gjentak

I løpet av masterstudiet i rettsvitenskap har du totalt fire muligheter til gjentak av beståtte eksamener. En avdelingseksamen teller som to av fire gjentak, en eksamen i 2011-ordningen teller som ett av fire gjentak. I kvoten teller også ikke bestått, trekk under eksamen og ikke møtt til eksamen. Kvoten gjelder alle emner som skal inn i graden med unntak av ex.phil og ex.fac. Eksamenskandidaten velger selv når i studiet gjentakene skal benyttes, men vær oppmerksom på overgangsbestemmelsene.

 

Plassering

Plassering under eksamen og kandidatnummer ble publisert på StudentWeb omtrent en uke før eksamen. Se oversikt over bygningene her.

 

Hjelpemidler

Hver enkelt kandidat er pliktig til selv å sette seg grundig inn i reglene om hjelpemidler til eksamen, og kandidaten er selv ansvarlig for å følge reglene om hjelpemidler.

Alle bøker og andre tillatte hjelpemidler som skal benyttes under eksamen, må bringes til eksamenslokalet for bokkontroll 1 ½ time før eksamen starter.

Ingenting annet enn tillatte hjelpemidler og skrivesaker kan bringes til eksamensbordet, se hjelpemiddelreglementet. Overtredelse av reglene vil kunne medføre annullering av eksamensresultater, evt. også utestenging fra universitetet i inntil ett år, se Lov om universiteter og høgskoler, henholdsvis §§4-7, pkt. 1b og 4-8, pkt. 3.

Informasjon om en eventuell inndragning av et hjelpemiddel vil bli gitt før eksamen begynner. Ved en eventuell inndragning av et hjelpemiddel kan krav om å få hjelpemiddelet tilbake fremsettes skriftlig til studentrepresentanten i eksamenslokalet umiddelbart. Kravet vil deretter bringes til fakultetsadministrasjonen som vil foreta en ny vurdering av inndragningen. Ved opprettholdelse av inndragningen vil kandidaten motta en skriftlig begrunnelse fra fakultetet hvor det også informeres om eventuell videre saksgang.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at fakultetet ikke påtar seg ansvar for hjelpemidler som blir liggende igjen når eksamen er slutt.

 

Sensur

Sensur faller fredag 6. januar, senest kl. 18.00. Resultatet publiseres i StudentWeb. Begrunnelse for sensurvedtaket kan fås ved henvendelse til sensorene innen en uke etter at sensur har falt. Se særlig opplysninger om treffetider på semestersiden eller kontakt Infosenteret 22 85 95 00.

 

Lykke til med eksamen!

Publisert 22. nov. 2013 13:12 - Sist endret 27. nov. 2013 13:15