Litteratur/læringskrav

Læringskrav

Læringskrav Avtalerett

Læringskrav Obligasjonsrett I

Læringskrav Obligasjonsrett II

Læringskrav Obligatorisk kurs

Litteratur

 

Avtalerett

Innføringslitteratur

 

Hov, Jo og Alf Petter Høgberg: Oversikt over avtaleretten, Oslo 2009 Følgende kapitler inngår:

 • Kapittel 4: Tredjemannsløfter
 • Kapittel 5: Fullmakt
 • Kapittel 6: Enkelte andre særlige mellommannsformer
 • Kapittel 6: Avtaleinngåelse på vegne av juridiske personer og andre kollektive enheter
 • Kapittel 9: Ugyldige avtaler – enkelte grunnbegreper
 • Kapittel 10: Innholdsmangler som ugyldighetsgrunn
 • Kapittel 11: Habilitetsmangler som ugyldighetsgrunn
 • Kapittel 11: Falsk, forfalskning, svik og beslektede ugyldighetsgrunner
 • Kapittel 12: Falsk, forfalskning, tvang svik og beslektede ugyldighetsgrunner Kapittel 13: Avtaleloven § 33 og lojalitetsbetraktninger
 • Kapittel 15: Offentlig kontroll med avtalevilkår
 • Kapittel 16, Godkjennelse av ugyldige disposisjoner"

 

Woxholth,Geir: Avtaleretten i et nøtteskall, Oslo 2010. Følgende deler og kapitler inngår:

 • Del II: Avtaleinngåelse, kapittel 7, kapittel 8, kapittel 9
 • Del III: Ugyldighet, Del V: Samfunnskontroll med kontraktsvilkår

 

Hovedlitteratur

 

I alfabetisk rekkefølge:

 

enten:

Hov, Jo og Alf Petter Høgberg: Alminnelig avtalerett,Oslo 2009. Følgende kapitler inngår:

 • Kap. 4 til og med kap. 7, kap. 10 til og med kap. 14
 • Kap. 17 og kap. 18.

 

eller:

Woxholth, Geir: Avtalerett, 8. utgave, 2012. Følgende deler, kapitler og punkter inngår:

 • Del II, Kapittel 10
 • Kapittel 11
 • Kapittel 12
 • Kapittel 13
 • Del III, Kapittel 1 til og med Kapittel 5 pkt 4.0,
 • Kapittel 6.
 • Del V.

 

Tilleggslitteratur

 

Hauge,Hilde: Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner, Oslo 2009

 

Obligasjonsrett I

 

Hovedlitteratur

 

Enten:

 

Hagstrøm, Viggo i samarbeid med Aarbakke, Magnus: Obligasjonsrett, Oslo 2011, unntatt kap.7, kap.8.4-8.11, kap. 10.3 og kap.10.4, kap 21, kap.27-35, kap. 36.1-36.2 og kap.37-39.

 

Hagstrøms bok gir en omfattende, grundig og moderne fremstilling av obligasjonsretten (kontraktsretten og pengekravsretten). Den favner på flere punkter videre enn læringskravene. Innledningsvis behandles obligasjonsretten i et rettssystematisk perspektiv supplert med en redegjørelse for rettskildene i faget. Deretter behandles de kontraktsrettslige forpliktelsene, både realforpliktelser og pengeforpliktelser. Reglene og prinsippene om oppfyllelse, bortfall, revisjon, og om kontrakters unormale forløp (kontraktsbrudd mv) behandles bredt. Det gjør også en rekke allmenne obligasjonsrettslige spørsmål som f eks berikelse, tilbakesøkning, regress, motregning, foreldelse mv. Boken inneholder også en redegjørelse for personendringer i forpliktelses- og kravsforhold (gjeldsovertagelse, cesjon mv). Boken inneholder en hel del stoff i petit som det etter læringskravene ikke er nødvendig å sette seg inn i. Men vær oppmerksom på at i petitstoffet henvises det ofte til - og omtales - dommer av sentral betydning innen faget. Boken er således oppdatert med henvisning til alle sentrale høyesterettsavgjørelser innen obligasjonsretten. Den refererer også i stor grad til voldgiftspraksis og i noen grad også til underrettspraksis. Boken er et avansert obligasjonsrettslig verk. Den er ikke spesielt vanskelig tilgjengelig, men på grunn av sitt omfang og grundighet er den en utfordring for leseren. Det innebærer at den som velger å studere obligasjonsretten med utgangspunkt i denne boken må ha forutsetninger for og evne til å fordype seg i det rettsstoff som presenteres, og ha tid å avsette til den fordypning boken inviterer til og nesten krever at leseren foretar seg.

eller:

 

Hov, Jo: Avtalebrudd og partsskifte, Oslo 2002.

 

Studenter som velger Hovs bok må i tillegg lese følgende for å oppfylle læringskravene:

 

Hov Og Høgberg: Alminnelig avtalerett, 2009, kap 15 og 16

 

 

Woxholth: Avtalerett (7. utgave 2009), del III, kap 5, avsnitt 5.0 og 6.0

 

Hovs bok gir en grei og velskreven redegjørelse for kontraktsrettens problemstillinger, og tilfredsstiller læringskravene i dette emnet. Den omfatter imidlertid ikke pengekravsretten, og er derfor ingen "obligasjonsrett" i tradisjonell forstand. Bokens styrke er at den er håndgripelig og lett tilgjengelig. En studie av boken fører til at leseren forholdsvis raskt oppnår grunnkunnskaper i kontraktsrett. Strukturen i boken er lett forståelig. Den inneholder færre henvisninger til rettspraksis enn Hagstrøms bok Obligasjonsrett, og er ikke oppdatert etter august 2002. Boken passer for den student som ønsker en mer kortfattet og oversiktelig fremstilling enn Hagstrøms. Den er pedagogisk i sin fremstillingsform, noe som sikrer at grunnkunnskapene oppnås uten for intensive studier av faget. Allerede bokens omfang indikerer imidlertid at den på mange måter må anses som en innføringsbok.

 

Tilleggslitteratur

 

Mikelsen, Anders B.: Hindringsfritak. Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27. Oslo 2011.

 

Obligasjonsrett II

 

Hovedlitteratur

 

Enten:

Hagstrøm, Viggo i samarbeid med Aarbakke, Magnus: Obligasjonsrett, Oslo 2011. Kap. 7, kap. 8.4–8.11, kap 9, kap. 10.3 og 10.4, kap 21, kap. 27-35, kap. 36.1 og 36.2 og kap. 37-39. BIBSYS

Eller:

Bergsåker, Trygve: Pengekravsrett, Oslo 2011, 2. utg. unntatt kap. V og kap. IX BIBSYS

 

Oppgavekurs

Ingen egen litteraturliste

Publisert 14. mai 2013 10:31 - Sist endret 22. mai 2013 13:13