Pensum/læringskrav

Læringskrav

Læringskrav Avtalerett

Læringskrav Obligasjonsrett

Læringskrav Dynamisk tingsrett

Læringskrav Oppgavekurs

Avtalerett

Innføringslitteratur

 • Hov, Jo og Alf Petter Høgberg: Oversikt over avtaleretten, Oslo 2009 Følgende kapitler inngår:
 • Kapittel 4: Tredjemannsløfter
 • Kapittel 5: Fullmakt
 • Kapittel 6: Enkelte andre særlige mellommannsformer
 • Kapittel 6: Avtaleinngåelse på vegne av juridiske personer og andre kollektive enheter
 • Kapittel 9: Ugyldige avtaler – enkelte grunnbegreper
 • Kapittel 10: Innholdsmangler som ugyldighetsgrunn
 • Kapittel 11: Habilitetsmangler som ugyldighetsgrunn
 • Kapittel 11: Falsk, forfalskning, svik og beslektede ugyldighetsgrunner
 • Kapittel 12: Falsk, forfalskning, tvang svik og beslektede ugyldighetsgrunner Kapittel 13: Avtaleloven § 33 og lojalitetsbetraktninger
 • Kapittel 15: Offentlig kontroll med avtalevilkår
 • Kapittel 16, Godkjennelse av ugyldige disposisjoner"

 • Woxholth,Geir: Avtaleretten i et nøtteskall, Oslo 2010. Følgende deler og kapitler inngår:
 • Del II: Avtaleinngåelse, kapittel 7, kapittel 8, kapittel 9
 • Del III: Ugyldighet, Del V: Samfunnskontroll med kontraktsvilkår

Hovedlitteratur

I alfabetisk rekkefølge:

enten:

 • Hov, Jo og Alf Petter Høgberg: Alminnelig avtalerett,Oslo 2009. Følgende kapitler inngår:
 • Kapittel 4 til og med kapittel 7, kapittel 10 til og med -
 • Kapittel 14, kapittel 17 og kapittel 18.

eller:

 • Woxholth, Geir: Avtalerett, 8. utgave, 2012. Følgende deler, kapitler og punkter inngår:
 • Del II, Kapittel 10
 • Kapittel 11
 • Kapittel 12
 • Kapittel 13
 • Del III, Kapittel 1 til og med Kapittel 5 pkt 4.0,
 • Kapittel 6.
 • Del V.

Våren 2012 kan også 7. utgave av boken benyttes med de samme kapittelhenvisninger som til 8. utgave.

Tilleggslitteratur

 • Hauge,Hilde: Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner, Oslo 2009

Obligasjonsrett

Hovedlitteratur

Frivillige alternativer høsten 2011 og våren 2012 - obligatorisk fra høsten 2012:

Enten:

 • Hagstrøm, Viggo i samarbeid med Aarbakke, Magnus: Obligasjonsrett, Oslo 2011, unntatt kap.7, kap.8.4-8.11, kap. 10.3 og 10.4, kap.27-35, kap.36.1-36.2, kap.37-39.

Eller

 • Hagstrøm, Viggo i samarbeid med Aarbakke, Magnus: Obligasjonsrett, Oslo 2003, unntatt kap 7, kap 8.4-8.11, kap 10.3 og 10.4, kap.27-35, kap.36.1-36.2, kap.37-39.

Hagstrøms bok gir en omfattende, grundig og moderne fremstilling av obligasjonsretten (kontraktsretten og pengekravsretten). Den favner på flere punkter videre enn læringskravene. Innledningsvis behandles obligasjonsretten i et rettssystematisk perspektiv supplert med en redegjørelse for rettskildene i faget. Deretter behandles de kontraktsrettslige forpliktelsene, både realforpliktelser og pengeforpliktelser. Reglene og prinsippene om oppfyllelse, bortfall, revisjon, og om kontrakters unormale forløp (kontraktsbrudd mv) behandles bredt. Det gjør også en rekke allmenne obligasjonsrettslige spørsmål som f eks berikelse, tilbakesøkning, regress, motregning, foreldelse mv. Boken inneholder også en redegjørelse for personendringer i forpliktelses- og kravsforhold (gjeldsovertagelse, cesjon mv). Boken inneholder en hel del stoff i petit som det etter læringskravene ikke er nødvendig å sette seg inn i. Men vær oppmerksom på at i petitstoffet henvises det ofte til - og omtales - dommer av sentral betydning innen faget. Boken er således oppdatert med henvisning til alle sentrale høyesterettsavgjørelser innen obligasjonsretten. Den refererer også i stor grad til voldgiftspraksis og i noen grad også til underrettspraksis. Boken er et avansert obligasjonsrettslig verk. Den er ikke spesielt vanskelig tilgjengelig, men på grunn av sitt omfang og grundighet er den en utfordring for leseren. Det innebærer at den som velger å studere obligasjonsretten med utgangspunkt i denne boken må ha forutsetninger for og evne til å fordype seg i det rettsstoff som presenteres, og ha tid å avsette til den fordypning boken inviterer til og nesten krever at leseren foretar seg.

eller:

 • Hov, Jo: Avtalebrudd og partsskifte, Oslo 2002.

Studenter som velger Hovs bok må i tillegg lese følgende for å oppfylle læringskravene:

 • Hov Og Høgberg: Alminnelig avtalerett, 2009, kap 15 og 16

 • Woxholth: Avtalerett (7. utgave 2009), del III, kap 5, avsnitt 5.0 og 6.0

Hovs bok gir en grei og velskreven redegjørelse for kontraktsrettens problemstillinger, og tilfredsstiller læringskravene i dette emnet. Den omfatter imidlertid ikke pengekravsretten, og er derfor ingen "obligasjonsrett" i tradisjonell forstand. Bokens styrke er at den er håndgripelig og lett tilgjengelig. En studie av boken fører til at leseren forholdsvis raskt oppnår grunnkunnskaper i kontraktsrett. Strukturen i boken er lett forståelig. Den inneholder færre henvisninger til rettspraksis enn Hagstrøms bok Obligasjonsrett, og er ikke oppdatert etter august 2002. Boken passer for den student som ønsker en mer kortfattet og oversiktelig fremstilling enn Hagstrøms. Den er pedagogisk i sin fremstillingsform, noe som sikrer at grunnkunnskapene oppnås uten for intensive studier av faget. Allerede bokens omfang indikerer imidlertid at den på mange måter må anses som en innføringsbok.

Tilleggslitteratur

Mikelsen, Anders B.: Hindringsfritak. Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27. Oslo 2011.

Dynamisk tingsrett

Hovedlitteratur:

I:

 • Kåre Lilleholt (red.): Knophs oversikt over Norges rett (13. utg, Oslo (2009) s. 358-405 [53 sider]

II

 • Enten:

 • Kåre Lilleholt: Godtruerverv og kreditorvern (3. utg. Bergen 1999) [232 sider]

 • Eller:

 • Falkanger & Falkanger: Tingsrett (6. utg, Oslo 2007) s. 467-664[197 sider]

 • III

-Enten:

 • Falkanger & Falkanger: Tingsrett (6. utg, Oslo 2007) s. 685-719 og s. 725-731 [40 sider]

 • Eller:

 • Jens Edvin A. Skoghøy: Panterett (2. utg Oslo 2008) s. 224-250 [26 sider].

Det kreves god forståelse av II og III, og forståelse av I.

Tilleggslitteratur

OPPGAVEKURS

Ingen egen litteraturliste

Publisert 11. okt. 2011 15:59 - Sist endret 28. mars 2012 16:18