Litteratur/læringskrav

Læringskrav

Læringskrav Avtalerett

Læringskrav Obligasjonsrett I

Læringskrav Obligasjonsrett II

Læringskrav Obligatorisk kurs

 

Oversikt over ansvarlig faglærere og faglærere på studieåret
 

JUS 3111 omfatter også ett studiepoeng dynamisk tingsrett, som det ellers undervises i på JUS3212 i sjette semester. Siden dette faget er et modningsfag som oppfattes som vanskelig, vil man gjerne at studentene skal få litt tid til å komme inn i tankegangen. Undervisning og eksamen blir basert på litteraturen om overdragelse av fordringer i Obligasjonsrett II; det er altså ikke eget pensum i dynamisk tingsrett til JUS3111.

Til eksamen blir man prøvd ikke bare de de obligasjonsrettslige sidene ved overdragelse av fordringer, men også tredjemannsproblemene. Et eksempel er ekstinksjon etter gjeldsbrevloven § 14 når noen har solgt et gjeldsbrev som han eller hun ikke eier. Problemstillingene er kjent fra undervisningen om fast eiendoms rettsforhold på JUS1211 (tinglysingsloven § 20).

Litteratur

Avtalerett

Innføringslitteratur

 

Hov, Jo og Alf Petter Høgberg: Oversikt over avtaleretten, Oslo 2011 Følgende kapitler inngår:

 • Kapittel 4: Tredjemannsløfter
 • Kapittel 5: Fullmakt
 • Kapittel 6: Enkelte andre særlige mellommannsformer
 • Kapittel 6: Avtaleinngåelse på vegne av juridiske personer og andre kollektive enheter
 • Kapittel 9: Ugyldige avtaler – enkelte grunnbegreper
 • Kapittel 10: Innholdsmangler som ugyldighetsgrunn
 • Kapittel 11: Habilitetsmangler som ugyldighetsgrunn
 • Kapittel 11: Falsk, forfalskning, svik og beslektede ugyldighetsgrunner
 • Kapittel 12: Falsk, forfalskning, tvang svik og beslektede ugyldighetsgrunner
 • Kapittel 13: Avtaleloven § 33 og lojalitetsbetraktninger
 • Kapittel 14: Avtaleloven § 36
 • Kapittel 15: Offentlig kontroll med avtalevilkår
 • Kapittel 16, Godkjennelse av ugyldige disposisjoner"

 

Woxholth,Geir: Avtaleretten i et nøtteskall, 2. utgave, Oslo 2014. Følgende deler og kapitler inngår:

 • Del II: Avtaleinngåelse, kapittel 7, kapittel 8, kapittel 9
 • Del III: Ugyldighet, Del V: Samfunnskontroll med kontraktsvilkår

 

Hovedlitteratur

 

I alfabetisk rekkefølge:

 

enten:

Hov, Jo og Alf Petter Høgberg: Alminnelig avtalerett,Oslo 2009. Følgende kapitler inngår:

 • Kap. 4 til og med kap. 7, kap. 10 til og med kap. 15.
 • Kap. 17 og kap. 18.

 

eller:

Woxholth, Geir: Avtalerett, 9. utgave, Oslo 2014. Følgende deler, kapitler og punkter inngår:

 • Del II, Kapittel 10
 • Kapittel 11
 • Kapittel 12
 • Kapittel 13
 • Del III, Kapittel 1 til og med Kapittel 6
 • Del V.

Når det gjelder avtalelovens § 36 kan studentene også (alternativt pensum) velge å lese Hagstrøm, Viggo i samarbeid med Aarbakke, Magnus: Obligasjonsrett, Oslo 2011 kap. 12.4

 

Tilleggslitteratur

 

Hauge, Hilde: Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner, Oslo 2009

Hauge, Hilde: Avtaleloven § 36 som bidrag til forbrukervernet ­belyst ved Røeggen-dommen, Jussens Venner, Hefte 4/2015, s 185 flg.

Geir Woxholth, Utviklingen i rettspraksis om anvendelsen av avtaleloven § 36, Jussens Venner, hefte 4/2013, s 259 flg.

 

Obligasjonsrett I

 

Hovedlitteratur

 

Enten:

 

Hagstrøm, Viggo i samarbeid med Aarbakke, Magnus: Obligasjonsrett, Oslo 2011, unntatt kap.7, kap.8.4-8.11, kap. 10.3 og kap.10.4, kap. 12.4, kap 21, kap.27-35, kap. 36.1-36.2 og kap.37-39.

 

Hagstrøms bok gir en omfattende, grundig og moderne fremstilling av obligasjonsretten (kontraktsretten og pengekravsretten). Den favner på flere punkter videre enn læringskravene. Innledningsvis behandles obligasjonsretten i et rettssystematisk perspektiv supplert med en redegjørelse for rettskildene i faget. Deretter behandles de kontraktsrettslige forpliktelsene, både realforpliktelser og pengeforpliktelser. Reglene og prinsippene om oppfyllelse, bortfall, revisjon, og om kontrakters unormale forløp (kontraktsbrudd mv) behandles bredt. Det gjør også en rekke allmenne obligasjonsrettslige spørsmål som f eks berikelse, tilbakesøkning, regress, motregning, foreldelse mv. Boken inneholder også en redegjørelse for personendringer i forpliktelses- og kravsforhold (gjeldsovertagelse, cesjon mv). Boken inneholder en hel del stoff i petit som det etter læringskravene ikke er nødvendig å sette seg inn i. Men vær oppmerksom på at i petitstoffet henvises det ofte til - og omtales - dommer av sentral betydning innen faget. Boken er således oppdatert med henvisning til alle sentrale høyesterettsavgjørelser innen obligasjonsretten. Den refererer også i stor grad til voldgiftspraksis og i noen grad også til underrettspraksis. Boken er et avansert obligasjonsrettslig verk. Den er ikke spesielt vanskelig tilgjengelig, men på grunn av sitt omfang og grundighet er den en utfordring for leseren. Det innebærer at den som velger å studere obligasjonsretten med utgangspunkt i denne boken må ha forutsetninger for og evne til å fordype seg i det rettsstoff som presenteres, og ha tid å avsette til den fordypning boken inviterer til og nesten krever at leseren foretar seg.

eller:

 

Hov, Jo: Avtalebrudd og partsskifte, Oslo 2002.

 

Hovs bok gir en grei og velskreven redegjørelse for kontraktsrettens problemstillinger, og tilfredsstiller læringskravene i dette emnet. Den omfatter imidlertid ikke pengekravsretten, og er derfor ingen "obligasjonsrett" i tradisjonell forstand. Bokens styrke er at den er håndgripelig og lett tilgjengelig. En studie av boken fører til at leseren forholdsvis raskt oppnår grunnkunnskaper i kontraktsrett. Strukturen i boken er lett forståelig. Den inneholder færre henvisninger til rettspraksis enn Hagstrøms bok Obligasjonsrett, og er ikke oppdatert etter august 2002. Boken passer for den student som ønsker en mer kortfattet og oversiktelig fremstilling enn Hagstrøms. Den er pedagogisk i sin fremstillingsform, noe som sikrer at grunnkunnskapene oppnås uten for intensive studier av faget. Allerede bokens omfang indikerer imidlertid at den på mange måter må anses som en innføringsbok.

 

Tilleggslitteratur

 

Mikelsen, Anders B.: Hindringsfritak. Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27. Oslo 2011.

Giuditta Cordero-Moss: ULIKE TREKK VED NORSK OG ENGELSK KONTRAKTSRETT OG DERES BETYDNING FOR KONTRAKTENS VIRKNINGER – NOEN KOMPARATIVRETTSLIGE BETRAKTNINGER, Jussens Venner vol. 51, s. 276-302

 

Obligasjonsrett II

 

Hovedlitteratur

 

Enten:

Hagstrøm, Viggo i samarbeid med Aarbakke, Magnus: Obligasjonsrett, Oslo 2011. Kap. 7, kap. 8.4–8.11, kap 9, kap. 10.3 og 10.4, kap 21, kap. 27-35, kap. 36.1 og 36.2 og kap. 37-39. ORIA

Eller:

Bergsåker, Trygve: Pengekravsrett, Oslo 2015, 3. utg. unntatt kap. V og kap. IX ORIA

 

Oppgavekurs

Ingen egen litteraturliste

Publisert 21. nov. 2016 13:51 - Sist endret 22. nov. 2016 09:02