Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet erstatter JUS3111 fom. våren 2021. Les mer om endringene i emnene på 3. studieår.

Emnet består av følgende fagområder:

  • Avtalerett (4 stp)
  • Obligasjonsrett I (kontraktsrett) (12 stp)
  • Obligasjonsrett II (pengekravsrett) (6 stp)

 

Det er en sterk indre sammenheng mellom avtaleretten og obligasjonsretten, blant annet fordi obligasjonsretten først og fremst (men ikke bare) behandler forpliktelser som er oppstått ved avtale.

En del av avtaleretten er behandlet i emnet JUS1111 – Privatrett I. Studentene forutsettes å kunne trekke veksler på kunnskapen herfra, ikke minst når det gjelder avtaletolkning.

Emnet inneholder obligatorisk arbeidskrav i form av deltakelse på obligatorisk kurs.

Hva lærer du?

Læringsmålene for emner i rettsstudiet omfatter obligatoriske og anbefalte forkunnskapskrav for det aktuelle emnet.

Læringsmålene for emnet er erverv av kunnskap om de avtale- og obligasjonsrettslige temaene som inngår i emnet (se egne fagbeskrivelser), herunder kunnskap om fagenes særlige metode- eller rettskildespørsmål. 

Kunnskapskravet gjelder først og fremst norsk rett, men også enkelte temaer knyttet til fremmed rett og enkelte internasjonale problemstillinger berøres. På noen områder må norske regler fastlegges i overrensstemmelse med krav som følger av EØS-retten. Dette gjelder særlig for forbrukeravtaler og for enkelte pengekravsrettslige emner. Kunnskapskravet omfatter kjennskap til faglig uenighet om og nye synspunkter på rettslige spørsmål innenfor emnet, samt kjennskap til sentral ny rettspraksis og annen vesentlig rettsutvikling. Kunnskapen erverves gjennom undervisning i større og mindre grupper, lesing av anbefalt litteratur, studier av de rettskilder som det pekes på i undervisning og litteratur, samt deltakelse på obligatorisk kurs. På grunnlag av den kunnskapen som er ervervet om temaer og metode, utvikles ferdigheter til muntlig og skriftlig diskusjon, løsning og presentasjon av teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor emnet, samt til kritisk syn på rettsstoff og faglige synspunkter i litteraturen.

Studentene skal videre tilegne seg ferdigheter knyttet til anvendelse av avtale- og obligasjonsrettslige regler samt grunnleggende ferdigheter i kontraktsforhandling og utforming av kontrakter. 

Alle disse ferdighetene øves opp i undervisningen, gjennom tilbud om levering av skriftlige øvelsesoppgaver og deltakelse på obligatorisk kurs, og også gjennom studier av foreliggende diskusjons- og løsningsmateriale i form av dommer og juridisk litteratur. Gjennomføring av emnet vil gi også gi generell kompetanse i form av evne til samarbeid, skriftlig og muntlig presentasjon og formidling, samt evne til diskusjon og løsning av problemer innenfor en ramme av saklighet og med nødvendig etisk forankring.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Du søker opptak til studieprogrammet gjennom Samordna opptak.

For å delta på emnets kurs-/seminarundervisning må du søke om plass via Studentweb innen gitte frister.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett

Overlappende emner

Foreldelse av tidligere eksamen
Juseksamener eldre enn 10 år vil ikke godskrives i Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Regelen gjelder fra og med vår 2013.

Det gjøres følgende unntak:
Hvis slike eldre eksamener inngår sammen med juseksamener som er yngre enn 10 år, vil de kunne godskrives i studiet.

Undervisning

Forelesninger og kurs. Et av kursene er obligatorisk

Kursoversikt

Fase 1: Temaer innen avtalerett, kontraktsrett og pengekravsrett

Fase 2: Obligatorisk kurs.

Les mer om gjennomføring av Obligatorisk kurs

Fase 3: Eksamensoppgaver

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen (evt. før man kan gis sensur). Godkjenning av obligatoriske arbeidskrav foreldes ikke.

Eksamenstema kan også omfatte obligatoriske og anbefalte forkunnskaper.

Emnet har 6 timer skriftlig digital skoleeksamen. Kandidatene skal skrive eksamen på PC og innleveringen er digital.

 

Hjelpemidler

Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro eksamensmodus.

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
22
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk