Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet blir erstattet av JUS3212 – Formuerett II (12 studiepoeng) og JUS3220 – Rettshistorie (8 studiepoeng). Emnene har oppstart høst 2016. JUS3211 kan avlegges for siste gang høsten 2016.

Emnet består av følgende fagområder:

  • Dynamisk tingsrett (6 stp)
  • Selskapsrett (6 stp)
  • Rettshistorie (8 stp)

Formuerett II består av fagområdene dynamisk tingsrett, selskapsrett og rettshistorie. En mindre del av den dynamiske tingsretten omfattes av JUS3111 – Formuerett I. Den indre sammenhengen mellom de fagene som utgjør Formuerett II, er noe svakere enn det som er tilfelle for Formuerett I og mange andre emner i studieprogrammet.

Hva lærer du?

Læringsmålene for emner i rettsstudiet omfatter obligatoriske og anbefalte forkunnskapskrav for det aktuelle emnet.

Læringsmålene for Formuerett II er erverv av kunnskap om temaene i dynamisk tingsrett, selskapsrett og rettshistorie som inngår i emnet (les mer om fagområdene via lenkene nedenfor), herunder kunnskap om fagenes særlige metode- eller rettskildespørsmål. Kunnskapskravet innenfor dynamisk tingsrett og selskapsrett gjelder først og fremst norsk rett, men også enkelte temaer knyttet til fremmed rett og enkelte internasjonale problemstillinger omfattes. Dette gjelder særlig i selskapsretten. Innenfor rettshistorie er kunnskapskravet ikke spesielt knyttet til norske forhold. Kunnskapskravet innenfor dynamisk tingsrett og selskapsrett omfatter kjennskap til faglig uenighet om og nye synspunkter på rettslige spørsmål.

Kunnskapen innenfor Formuerett II erverves gjennom undervisning i større og mindre grupper, lesing av anbefalt litteratur og studier av de rettskilder som det pekes på i undervisning og litteratur. På grunnlag av den kunnskapen som er ervervet om temaer og metode, utvikles ferdigheter til muntlig og skriftlig diskusjon, løsning og presentasjon av teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor emnet, samt til kritisk syn på rettsstoff og faglige synspunkter i litteraturen.

Innenfor de rettshistoriske temaene vil de viktigste ferdighetene være knyttet til presentasjon og formidling av kunnskaper om historiske og moderne forhold og historiske sammenhenger. Disse ferdighetene øves opp i undervisningen og gjennom tilbud om levering av skriftlige øvelsesoppgaver, og også gjennom studier av foreliggende diskusjons- og løsningsmateriale i form av dommer og juridisk litteratur.

Gjennomføring av emnet vil resultere i generell kompetanse i form av evne til skriftlig og muntlig presentasjon og formidling samt evne til diskusjon og løsning av problemer innenfor rammen av saklighet og med nødvendig etisk forankring.

Les mer om hva du lærer i de enkelte fagområdene:

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Du søker opptak til studieprogrammet gjennom Samordna opptak.

For å delta på emnets kurs-/seminarundervisning må du søke om plass via Studentweb innen gitte frister.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført JUS3111 – Formuerett I

Overlappende emner

Foreldelse av tidligere eksamen
Juseksamener eldre enn 10 år vil ikke godskrives i Masterprogrammet i rettsvitenskap. Regelen gjelder fra og med vår 2013.

Det gjøres følgende unntak:
Hvis slike eldre eksamener inngår sammen med jusseksamener som er yngre enn 10 år, vil de kunne godskrives i studiet.

Undervisning

Undervisning i større og mindre grupper, lesing av anbefalt litteratur og studier av de rettskilder som det pekes på i undervisning og litteratur.

Adgang til undervisning

Regler for Adgang til undervisning finner du i programbeskrivelsen

Eksamen

6 timer skriftlig digital skoleeksamen. Kandidatene skal skrive eksamen på PC og innleveringen er digital.

Eksamenstema kan også omfatte obligatoriske og anbefalte forkunnskapskrav.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Som en del av prosjektet Digital eksamen vil alle kandidater som avlegger eksamen bli invitert til å evaluere eksamensgjennomføringen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2016

Emnet gis siste gang høsten 2016

Eksamen

Høst 2016

Emnet gis siste gang høsten 2016

Undervisningsspråk

Norsk

Det blir også undervist på andre skandinaviske språk.