Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2021

Koronasituasjonen vil påvirke undervisning og eksamen ved Det juridiske fakultet. Semestersidene har oppdatert informasjon om undervisning og eksamensform.

Les mer om undervisning og eksamen høsten 2021

Se også studier og korona ved Det juridiske fakultet


Fom. høsten 2021 er emnet endret og det er opprettet et nytt emne - JUS3213. Som en overgangsordning tilbys det eksamen i JUS3212 tom. våren 2022, eksamensdato blir den samme som JUS3213. Les mer om endringene i emnene på 3. studieår. 

 

 

Formuerett II består av følgende fagområder:

  • Dynamisk tingsrett (6 sp)
  • Selskapsrett (6 sp)

Hva lærer du?

Læringsmålene for emner i rettsstudiet omfatter obligatoriske og anbefalte forkunnskapskrav for det aktuelle emnet.

Læringsmålene for Formuerett II er erverv av kunnskap om temaene i dynamisk tingsrett, selskapsrett og rettshistorie som inngår i emnet (les mer om fagområdene via lenkene nedenfor), herunder kunnskap om fagenes særlige metode- eller rettskildespørsmål. Kunnskapskravet innenfor dynamisk tingsrett og selskapsrett gjelder først og fremst norsk rett, men også enkelte temaer knyttet til fremmed rett og enkelte internasjonale problemstillinger omfattes. Dette gjelder særlig i selskapsretten. Innenfor rettshistorie er kunnskapskravet ikke spesielt knyttet til norske forhold. Kunnskapskravet innenfor dynamisk tingsrett og selskapsrett omfatter kjennskap til faglig uenighet om og nye synspunkter på rettslige spørsmål.

Kunnskapen innenfor Formuerett II erverves gjennom undervisning i større og mindre grupper, lesing av anbefalt litteratur og studier av de rettskilder som det pekes på i undervisning og litteratur. På grunnlag av den kunnskapen som er ervervet om temaer og metode, utvikles ferdigheter til muntlig og skriftlig diskusjon, løsning og presentasjon av teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor emnet, samt til kritisk syn på rettsstoff og faglige synspunkter i litteraturen. Gjennomføring av emnet vil resultere i generell kompetanse i form av evne til skriftlig og muntlig presentasjon og formidling samt evne til diskusjon og løsning av problemer innenfor rammen av saklighet og med nødvendig etisk forankring.

Les mer om læringskrav

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Du søker opptak til studieprogrammet gjennom Samordna opptak.

For å delta på emnets kurs-/seminarundervisning må du søke om plass via Studentweb innen gitte frister.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført JUS3111 – Formuerett I (nedlagt)

Overlappende emner

Undervisning

Undervisning i større og mindre grupper, lesing av anbefalt litteratur og studier av de rettskilder som det pekes på i undervisning og litteratur.

Adgang til undervisning på Master i rettsvitenskap

Eksamen

Les her om hvordan koronasituasjonen påvirker undervisning og eksamen høsten 2021.

 

Normalt har emnet 6 timer skriftlig digital skoleeksamen. Kandidatene skal skrive eksamen på PC og innleveringen er digital.

Eksamenstema kan også omfatte obligatoriske og anbefalte forkunnskapskrav.

Tidligere eksamensoppgaver

 

Hjelpemidler

Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro eksamensmodus.

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

12

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det gis ingen undervisning i emnet fom. høsten 2021. 

Eksamen

Vår og høst

Emnet er nedlagt fom. høsten 2021, studenter som har behov for å gjennomføre et gjentak av emnet kan ta kontakt for å få melde seg til eksamen. Eksamen gis siste gang våren 2022. Emnet erstattes av JUS3213

Undervisningsspråk

Norsk