Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi anbefaler at du tar emnet i samme semester som du skal ta JUS3212 – Formuerett II.

Rettshistoriefaget skal gi en innføring i rettens nyere internasjonale historie. Faget har to sentrale emner: Den moderne statens rettshistorie og det privatøkonomiske livets rettshistorie. Faget er tidsmessig avgrenset til etter 1100 med særlig vekt på moderne rettshistorie etter 1750.

Geografisk er faget internasjonalt. Det geografiske tyngdepunktet er vestlig retts historie. Norsk rettshistorie presenteres som en integrert del av denne internasjonale historien. Faget gir dessuten fortløpende globale perspektiver på rettens historie. Rettshistorie er et perspektivfag som vil vise historiske dimensjoner ved retten.

Rettshistoriefaget er først og fremst et juridisk dannelsesfag som skal gi jurister kunnskap om den moderne rettens historiske bakgrunn og internasjonale karakter. Derved søker faget å bidra til at jurister kan forstå rettslige endringsprosesser i en stadig mer internasjonalisert verden.

Faget legger vekt på å vise de rettslige aspektene ved dannelsen av den moderne staten. Likeledes legger faget vekt å vise fremveksten av det moderne økonomiske livet der kontrakten har stått sentralt. Slik knytter faget både til de andre fagene i Formuerett II og det viser sammenhenger mellom privatrettslige og visse offentligrettslige fag.

Hva lærer du?

Innenfor de rettshistoriske temaene vil de viktigste ferdighetene være knyttet til presentasjon og formidling av kunnskaper om historiske og moderne forhold og historiske sammenhenger. Disse ferdighetene øves opp i undervisningen i forberedelsen til eksamensoppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Du søker opptak til studieprogrammet gjennom Samordna opptak.

For å delta på emnets kurs-/seminarundervisning må du søke om plass via Studentweb innen gitte frister.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført JUS3111 – Formuerett I

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og kurs/seminar.

Adgang til undervisning på Master i rettsvitenskap

Eksamen

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Eksamenstema kan omfatte problemstillinger fra obligatoriske og anbefalte forkunnskaper

Fordi denne hjemmeeksamen skal være en øvelse i akademisk skriving, vil det kreves korrekte henvisninger til alle kilder. Juridisk fakultetsbibiotek har utarbeidet en mal for henvisninger som kan brukes i skriving av akademiske juridiske tekster.

Les her for å se hva som regnes som fusk på en hjemmeeksamen.  

Tidligere eksamensoppgaver.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

8

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk