Litteratur/læringskrav

Oversikt over ansvarlig faglærere og faglærere på studieåret
 

Læringskrav

Metode
 

Kunnskap

Metodelæren er nøkkelen for å forstå juridisk tenkemåte. Studenten skal ha god forståelse av:

 • prinsippene om rettskildefaktorenes/argumentenes gyldighet («relevans»),
 • tolkningen/slutningen fra dem («slutningsprosessen) og
 • deres vekt («harmonisering»)

Av disse tre problemstillingene er den siste den helt sentrale og vektlegges særlig i metodestudiet.


Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Argumentere rettslig
 • Begrunne standpunkter til rettsspørsmål.


Generell kompetanse

Metodelæren gir grunnlag for å arbeide med kjente og fremmede rettsområder. Metodelæren gir et viktig perspektiv for hele masterstudiet i rettsvitenskap. For øvrig vises til omtalen av generell kompetanse i den alminnelige beskrivelsen av læringsutbytte for masterstudiet i rettsvitenskap.

 

Etikk


Kunnskap

Studenten skal ha god kjennskap til hvilke etiske regler og retningslinjer som gjelder for de sentrale juristprofesjoner.


Ferdigheter

 • Studenten skal i aktuelle situasjoner reflektere over mulige etiske utfordringer i juristrollen og hvorfor det både er etisk riktig og i det lange løpe faglig klokt å følge yrkesetiske normer
 • Studenten skal være på vakt overfor faktiske og mentale prosesser som kan påvirke jurister til å fravike de etiske krav

 
Generell kompetanse

Studenten skal kunne oppfylle de yrkesetiske kravene i sitt virke som jurist. For øvrig vises til omtalen av generell kompetanse i den alminnelige beskrivelsen av læringsutbytte for masterstudiet i rettsvitenskap.

 

Litteratur

Metode og etikk

Hovedlitteratur

 • Graver, Hans Petter: hva er rett (Universitetsforlaget 2011) s. 58-69 og s. 98-140.
   
 • Luban, David: Integrity: Its causes and cures. Fordham law review, Volum 72, s. 279-310. Lenke til Luban
 • Juss og etikk (Universitetsforlaget 2005) s. 15-86, s. 109-128 og s. 150-170.
   
 • Etiske retningslinjer for statstjenesten med veiledning, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2012 Lenke

 

Tilleggslitteratur

 • Tranøy, Knut Erik: Det åpne sinn. Moral og etikk mot et nytt årtusen, Universitetsforlaget, 1998.
   
 • Wilhelmsen,Jan-Fredrik og Geir Woxholth: Juristetikk,Gyldendal, Oslo 2003 (Ny utgave 2007).
   
 • Leijonhufvud,Madeleine:Etiken i juridiken, Norstedts juridik, Stockholm 2007 (Ny utgave 2010)

 

Metodelære

Hovedlitteratur

 

I. Eckhoff, Torstein/ Helgesen, Jan Erik: Rettskildelære 5. utg., 2001:

Følgende kapitler faller utenfor læringskravene:

- Kap. 3 IX («Etterfølgende utsagn m.v. fra lovgiverhold»)

- Kap. 9

- Kap. 10

- Kap. 11

 

OG

 

II. Boe, Erik: Rettskildelære under debatt, Oslo 2012:

Utvalgte kapitler er obligatorisk litteratur:

- Kap. 3

- Kap. 12

- Kap. 14

- Kap. 15

- Kap. 16

- Kap. 17

- Kap. 19

 

Tilleggslitteratur

 

 • Arnesen, Finn og Are Stenvik: Internasjonalisering og juridisk metode. Universtitetsforlaget, 1.utg., 2009 (Ny utgave 2015)

 

 • Boe, Erik: Rettskildelære under debatt (Oslo 2012) (øvrige kapitler)

 

 • Graver, Hans Petter: Utfordringer til rettskildelæren, i: Asbjørn Kjønstad (red.): Nye trender i rettsvitenskapen (Gyldendal Juridisk, Oslo 2013) s. 32-42.

 

 

 

 

Publisert 14. nov. 2017 14:32 - Sist endret 14. nov. 2017 14:32