Undervisningsmateriale i metode (fagområde i emnet JUS4111)

Det informeres om at undervisningsmateriale for enkelte emner, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning. I enkelte emner er undervisningsmaterialet utarbeidet på en slik måte at det er forventet medbrakt til undervisningen.

Forelesningspresentasjoner

Introduksjon til metode (tilknyttet forelesning 16.01.18)

Lovtekst (tilknyttet forelesning 18.01.18)

Rettspraksis (tilknyttet forelesning 12.02.18)

Internasjonal rett (tilknyttet forelesning 13.02.18)

Rettslig prinsippargumentasjon (tilknyttet forelesning 27.02.18)

Fakta og juss (tilknyttet forelesning 01.03.18)

Kjønnsperspektiver i rettsvitenskap (tilknyttet forelesning 06.03.18)

Harmonisering (tilknyttet forelesning 08.03.18)

Juridisk Metode (tilknyttet forelesning 13.03.18)

Manuduksjon

Gjennomgang av fakultetsoppgave i metode våren 2018

 

Kursopplegg Juridisk metode JUS4111

Vår 2018

 

Informasjon til studentene:

 

Kursene skal gi mulighet til å stille spørsmål til metodefaget, og alle deltakere oppfordres til å forberede minst ett metodespørsmål til første kursdag.

 

For øvrig er hovedformålet med kurset å analysere Høyesteretts rettskildebruk i noen konkrete avgjørelser. «Domsanalyse», som kurset i stor grad vil omhandle, innebærer å redegjøre for hvordan Høyesterett argumenterer med rettskildene, å reflektere over rettskildebruken og å vurdere hvorvidt rettskildebruken passer inn i øvrige argumentasjonsmønstre i Høyesteretts praksis. Ved å analysere dommer oppøves metodisk bevissthet og evnen til å tenke kritisk om rettslig argumentasjon og man får oppnår økt innsikt i rettsavgjørelsers funksjoner i vårt rettssystem, herunder tvisteløsningsfunksjonen, prejudikatfunksjonen og deres betydning for normer om hva som er akseptabel rettslig argumentasjon.

 

På kurset gjennomgås rettskildebruken i utvalgte avgjørelser.  Kjernen i utvalget er: 

 

Rt. 1973 s. 433

Rt. 2009 s. 780

Rt. 2011 s. 469

Rt. 2012 s. 387

Rt. 1979 s. 1079

Rt. 2005 s. 833

Rt. 2014 s. 1105

Rt. 2008 s. 362

 

Det er opp til den enkelte kurslærer å eventuelt supplere utvalget.

 

 

Informasjon kun til kursgruppe 6:

Forbered dere på å gjennomgå følgende avgjørelser:

Rt 1973/433

Rt 1995/1734

Rt 1997/1341

Rt 2012/387

 

Rt 2011/469

Rt 2009/780

Rt 1979/1079

Rt 2008/362

 

 

 

Publisert 16. jan. 2018 10:10 - Sist endret 18. mai 2018 13:25