Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet består i hovedsak av å utnytte samfunnsøkonomisk teori til å analysere virkninger av eksisterende og alternative rettsregler, særlig i forbindelse med vurdering av reelle hensyn. Faget har derved ambisjon om å bidra til å bestemme gjeldende rett og til å klargjøre rettspolitiske spørsmål. Siden rettens virkninger står sentralt, kan faget bidra til innsikt i konsekvenser av rettslige avgjørelser og til forståelse av rettsutviklingen.

Enkel markeds- og velferdsteori presenteres og brukes til å drøfte hvorvidt visse rettsreglers formål kan oppnås gjennom foreskrevne virkemidler. For å forstå rettens virkninger legges det her vekt på å forklare hvordan forskjellige aktører tilpasser seg rettsreglene, og hvordan sluttresultatene oppstår gjennom samhandling mellom aktørene. Transaksjonskostnadenes betydning for samhandling og ressursutnyttelse beskrives.
Teoriene brukes til å studere i hvilken grad forskjellige privatrettslige regler bidrar til effektiv utnyttelse av forskjellige ressurser. Innen tingsretten dreier det seg bl.a. om virkninger av forskjellige eiertyper og regler for erverv, innen erstatningsretten om virkninger av culpa og objektivt ansvar, og innen kontraktsretten om virkninger av forskjellige markedstyper, erstatningsregler og utfylling av kontrakter. Også visse fordelingsvirkninger analyseres.

Som innledning til en offentligrettslig del presenteres relevansen av rettsøkonomiske analyser i forbindelse med statens tre former for myndighetsutøvelse: lovgivning, forvaltning og dømmende virksomhet.

Et sentralt tema er hvordan skatteregler påvirker folks adferd og velferd. Et annet tema er i hvilken grad en sanksjonstrussel bidrar til at personer og bedrifter holder seg innenfor lovens ramme. Videre behandles faktorer som påvirker omfanget av prosesser. En rekke analyser av miljørettslige spørsmål viser at rettsøkonomi favner både privatrettslige og offentligrettslige emner og at rettsøkonomiens generelle analysemetoder således har en fagovergripende funksjon i studiet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Du søker opptak til studieprogrammet gjennom Samordna opptak.

For å delta på emnets kurs-/seminarundervisning må du søke om plass via Studentweb innen gitte frister.

Overlappende emner

Foreldelse av tidligere eksamen
Juseksamener eldre enn 10 år vil ikke godskrives i Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Regelen gjelder fra og med vår 2013.

Det gjøres følgende unntak:
Hvis slike eldre eksamener inngår sammen med juseksamener som er yngre enn 10 år, vil de kunne godskrives i studiet.

Undervisning

Forelesninger og kursundervisning

 

Adgang til undervisning

Regler for Adgang til undervisning finner du i programbeskrivelsen

Eksamen

Emnet har en 4 timers skriftlig digital skoleeksamen.

Viktig informasjon om digital eksamen:

Dette emnet bruker digital håndtegning. Les om UiOs digitale håndtegningssystem <http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/digital-handtegning.html>  før eksamen.

 

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan inngå i graden Master i rettsvitenskap som semi-obligatorisk emne på 4. studieår. Emnet kan også inngå i graden Master i rettsvitenskap som valgemne på enten 4. eller 5. studieår.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk

Det blir også undervist på andre skandinaviske språk.