Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet består av følgende fagområder:

  • Strafferett (10 stp)
  • Sivilprosess (10 stp)
  • Straffeprosess (10 stp)

I emnet ”Prosess og strafferett” inngår tre fagområder: sivilprosess, straffeprosess og strafferett. I sivilprosessen behandles reglene om fremgangsmåten i alle rettssaker bortsett fra de om straff, i straffeprosessen behandles reglene om fremgangsmåten i straffesaker. I strafferetten behandles reglene om vilkårene for straffbarhet, de strafferettslige reaksjonene og noen utvalgte straffebud.

De tre fagene henger sammen på ulik måte. Selv om sivilprosessen og straffeprosessen dreier seg om to forskjellige sakstyper, er det mange likhetspunkter mellom de to prosessformene. De prosessuelle grunnbegrepene og hovedlinjene er i stor grad felles, og også en del av reglene. I Norge reguleres de to prosessformene av to forskjellige lover, tvisteloven og straffeprosessloven. Saksgangen er nokså ulik, men har allikevel mange fellestrekk. Det er derfor en fordel å studere de to prosessformene som deler av samme emne.

Strafferetten skiller seg innholdsmessig fra prosessfagene. Men strafferetten kan ikke ses isolert fra reglene om hvordan straffebudene skal håndheves i praksis, det vil si de straffeprosessuelle reglene. Det er også mange tilknytningspunkter mellom strafferett og straffeprosess, slik at innsikt i det ene faget er nødvendig for å forstå en regel i det andre faget.

Emnet inneholder 2 obligatorisk arbeidskrav i form av essays som skrives i grupper, ett i sivilprosess og ett i strafferett (godkjent / ikke godkjent). Med essayet skal hver student levere et individuelt kort refleksjonsnotat (godkjent / ikke godkjent).

Hva lærer du?

Læringsmålene for emner i rettsstudiet omfatter obligatoriske og anbefalte forkunnskapskrav for det aktuelle emnet.

Det å kunne forberede, føre, lede og avgjøre rettssaker er blant juristenes sentrale oppgaver i samfunnet. Ved avsluttet studium skal studentene ha tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag for å ivareta oppgaver som prosessfullmektig og dommer i sivile saker og påtaleansvarlig, aktor, forsvarer og dommer i straffesaker. Studentene skal:

  • ha god forståelse av sentrale deler av prosessfagene og strafferetten
  • ha ferdigheter i metoden som kan gi grunnlag for løsning av alle slags prosessrettslige og strafferettslige spørsmål
  • beherske den faglige fremstillingsteknikken i emnets fag
  • ha kjennskap til aktuelle prosessuelle og kriminalpolitiske reformspørsmål
  • ha kjennskap til noen sentrale yrkesetiske spørsmål.

Langt fra alle jurister skal arbeide som dommer, advokat eller påtalemyndighet. Studiet av ”Prosess og strafferett” vil imidlertid gi generell kompetanse i rettslig konfliktløsning, som vil komme til nytte i all slags juridisk arbeid. Hva enten en skal arbeide i næringslivet, organisasjoner eller i offentlig virksomhet, er det nødvendig å ha kunnskap om fremgangsmåten i rettssaker og egne ferdigheter i saksbehandling. Mange spørsmål en støter på i praksis har strafferettslige problemstillinger, som alle jurister må kunne forholde seg til.

Les mer om læringskrav for emnet

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Du søker opptak til studieprogrammet gjennom Samordna opptak.

For å delta på emnets kurs-/seminarundervisning må du søke om plass via Studentweb innen gitte frister.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Foreldelse av tidligere eksamen
Juseksamener eldre enn 10 år vil ikke godskrives i Masterprogrammet i rettsvitenskap. Regelen gjelder fra og med vår 2013.

Det gjøres følgende unntak:
Hvis slike eldre eksamener inngår sammen med jusseksamener som er yngre enn 10 år, vil de kunne godskrives i studiet.

Undervisning

Forelesninger, kurs og fakultetsoppgaver.

Emnet inneholder obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskravet består av to obligatoriske essays på 3000 ord hver som skrives i grupper, ett i sivilprosess og ett i strafferett (godkjent / ikke godkjent). Med essayet skal hver student levere et individuelt kort refleksjonsnotat på 1/2-1 side. Godkjent essay erstatter den del av pensum som essayet omhandler. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. 

Arbeidskravet foreldes ikke og må ikke gjentas ved gjentak av eksamen. 

I sivilprosess- og strafferett erstatter essayet den frivillige fakultetsoppgaven, mens fakultetsoppgaven blir igjen i straffeprosessrett.

Adgang til undervisning

Regler for Adgang til undervisning finner du i programbeskrivelsen

Eksamen

Emnet har en 6 timers skriftlig digital skoleeksamen.

Det kan gis en stor praktikum, en liten praktikum kombinert med teorispørsmål eller en teorioppgave. Teoretiske spørsmål kan bestå i å avgi en betenkning over oppgitt emne, tolke ukjent lovtekst, gi sammendrag av en dom eller domsanalyse.

Eksamener i rettsstudiet kan omfatte problemstillinger fra obligatoriske og anbefalte forkunnskapskrav.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro eksamensmodus.

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Det kan også medbringes en valgfri utgave av Prosessnøkkelen, Universitetsforlaget. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Som en del av prosjektet Digital eksamen vil alle kandidater som avlegger eksamen bli invitert til å evaluere eksamensgjennomføringen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk

Det blir også undervist på andre skandinaviske språk.