Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formålet med praksisordningen er å gi studenter på studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) en forståelse for hva praktisk juridisk arbeid går ut på. Ordningen skal gi studentene en forståelse for hvilke krav yrkeslivet stiller til juridisk kunnskap og juridisk yrkesrolle. Formålet er videre å gi impulser til studentenes læringsprosess.

Praksisen består av tre elementer - en kortvarig praksisforberedende undervisning, utplasseringsperioden og rapportskriving. Du må gjennomføre alle disse aktivitetene for å få godkjent praksis som valgfag.

Fakultet tilbyr hvert semester en rekke interessante praksisplasser. På hver arbeidsplass utpekes en jurist som er studentens veileder og som gir nødvendig veiledning om arbeidsoppgaver.

Hva lærer du?

Kunnskap
Vekten ligger på erfaringsutbytte og forståelse av det praktiske yrkesliv, heller enn på direkte kunnskap. Formålet er videre å gi impulser til studentenes læringsprosess.

Studenten skal:

  • Ha kunnskap om praktisk juridisk arbeid
  • Ha forståelse for hvilke krav yrkeslivet stiller til juridisk kunnskap og juridisk yrkesrolle

Ferdigheter

De ferdigheter studenten forventes å sitte igjen med etter 6 uker i praksis vil variere etter hvilket arbeidsted studenten kommer til.

  • Gjennom innsikt i arbeidslivets vilkår skal studenten kunne løse enklere juridiske oppgaver i praksis.
  • Studenten skal kunne skrive en praksisrapport der det redegjøres for oppholdet, og der studenten gir en grundigere omtale av en eller flere saker eller rettslige problemstillinger studenten har vært med på å behandle.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med studierett til programmet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år)

Det er ikke mulig å delta på praksisordningen som privatist.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått 1. - 3. studieår i masterstudiet i rettsvitenskap (eller eksamener som kvalifiserer for fritak for disse) og obligatorisk etikkurs som inngår i JUS4111 – Metode og etikk må gjennomføres og godkjennes senest samme semester som du deltar på praksisordningen

Påmeldingsfrist

Husk å lever forhåndsoppmelding til praksisordningen innen 1. februar i vårsemesteret og 1. september i høstsemesteret.

Oppmeldingsskjema

Du eksamensmelder deg til emnet i StudentWeb innen ordinære frister for semesterregistrering.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot VALPRAKS – Praksisordning (nedlagt)

Undervisning

Før utplassering på praksisstedet må studentene delta på "praksisforberedende undervisning". Det er her praksisplassene fordeles og det blir gitt generell informasjon om blant annet:

  • formålet med praksisordningen
  • utforming av praksisrapport.
  • administrative og praktiske spørsmål.

Deltakelse er obligatorisk. Deltakelse på Infomøtet er frivillig, men det anbefales å delta.

Det anbefales at praksisordningen gjennomføres som del av 5. studieår, dersom emnet avlegges som del av 8. semester kan noe undervisning kollidere med den obligatoriske praksisperioden.  

Eksamen

Praksisrapport (mellom 3500-4500 ord) vurderes til bestått / ikke bestått.

Innleveringsfrist for praksisrapporten i høstsemesteret er 15. desember, i vårsemesteret 1. juni. Rapporten leveres på måte fastsatt av administrasjonen, se semestersiden for detaljert informasjon om innlevering.

Sensur faller før vitnemålsutdelingen. Se ellers reglementet for praksisordningen nedenfor.

Kontaktperson på praksisstedet skal fylle ut et skjema som bekrefter at praksisen er avviklet i forhold til reglementet og dermed er godkjent. Dette skjemaet skal praksisstedet sende til fakultetet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Regelverk
Reglement for praksisordning i masterstudiet i rettsvitenskap

Funnet praksisplass selv?

Vi gjør oppmerksom på at studenter som har funnet en praksisplass selv ikke er garantert denne plassen. Plassen vil inngå i potten av praksisplasser, og fordeles som normalt på fordelingsmøtet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk