JUS5011 – Praksis i Juridisk rådgivning for kvinner, JURK

Kort om emnet

Emnet er basert på praksis ved studentrettshjelpstiltaket JURK som gir praktisk erfaring i rettshjelpsarbeid på områdene saksbehandling, rettspolitisk arbeid og rettighetsinformasjon fra et kvinnerettslig perspektiv.

Gjennom saksbehandlingen på JURK skal studentene tilegne seg kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å håndtere juridiske problemer på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at studentene må være i stand til å kartlegge faktum i en sak og identifisere rettslige problemstillinger, følge opp klientene, utarbeide og gjennomføre rettslige løsningsstrategier, samt opparbeide seg god juridisk kunnskap om de aktuelle rettsområdene.

Gjennom det rettspolitiske arbeidet skal studentene få innsikt i politiske prosesser, og erfaring i praktisk rettspolitisk arbeid gjennom eksempelvis lobbyarbeid, utarbeidelse av høringer, arrangering av seminarer og debatter. Studentene skal få trening i å se hvilke saker som er av en så prinsipiell betydning som gir grunnlag for rettpolitisk arbeid.

Gjennom rettighetsinformasjon skal studentene bli i stand til å formidle informasjon om ulike rettsområder som er relevant for den aktuelle målgruppen på en måte som er tilpasset målgruppen ved hjelp av eksempelvis foredrag og brosjyrer. De skal spesielt få trening i å formidle jus til kvinner med lite forkunnskaper om norsk rett og det norske samfunn.

Studentene skal bli kjent med hvilke juridiske problemer kvinner har, og metoder for å bedre kvinners rettslige stilling i samfunnet.

Hva lærer du?

  • Gjennomføre og følge opp klienter gjennom sakens gang
  • Kartlegge faktum i en sak
  • Identifisere og løse rettslige problemstillinger
  • Planlegge og iverksette løsningsstrategier i en sak
  • Identifisere rettspolitiske problemstillinger basert på erfaringene fra saksbehandlingen og sette dette i et kjønnsperspektiv.
  • Planlegge og gjennomføre rettspolitiske prosjekter
  • Formidle jus gjennom rettighetsinformasjon

Opptak og adgangsregulering

Alle som skal ta emnet må ha studierett til Masterstudiet i rettsvitenskap. Det kreves ansettelse i JURK. Det kreves ansettelse og fullført praksis på minimum ett år ved JURK. Ansettelse og gjennomføring av praksis styres i sin helhet av JURK.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kandidaten må ha bestått JUS3111, JUS3220 og JUS3212, eller JUS3211 eller JUR3000, for å få rapporten vurdert og godkjent, men dette er ikke er krav for å få jobb i JURK.

Undervisning

Studenter må delta på minimum 2/3 av det obligatoriske praksisen.

Eksamen

Rapport på 2500-4000 ord.

Rapporten skal gjenspeile de kunnskaper, ferdigheter og den generelle kompetanse praksisen har formidlet.

Rapporten skal leveres senest ett år etter studenten har sluttet som saksbehandler i JURK.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk