Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Valgemnet innebærer at du skal delta i en godkjent prosedyrekonkurranse. For å få godkjent emnet, må du først på egenhånd melde deg til en prosedyrekonkurranse. Deretter vil deltagelsen din kunne bli godkjent som et bestått valgemne (med emnekode JUS5041), merk at du også må melde deg til emnet innen ordinære oppmeldingsfrister i studentWeb.

De forskjellige prosedyrekonkurransene har forskjellige opplegg for undervisning og veiledning. I noen tilfeller er det også fakultetets faglærere som har et undervisningsopplegg.

Som et alternativ kan du delta på undervisningen for JUS5912 – Legal Writing and Oral Advocacy in International Law (høstsemesteret).

Deltakelse i konkurransene vil kunne innebære både utarbeidelse av skriftlige innlegg (prosesskriv) og muntlige innlegg, og vil dermed gi deg et innblikk i den tradisjonelle advokatrollen.

Se oversikt over norske og nordiske godkjente prosedyrekonkurranser

For liste over godkjente internasjonale prosedyrekonkurranser se emnesiden for JUS5040 Moot Court  

Dersom du deltar på en konkurranse som ikke er på oversikten over godkjente konkurranser kan du kontakte fakultetet for å undersøke om denne også kan danne grunnlag for godkjenning. Ta kontakt med Infosenteret.    

Hva lærer du?

Valgemnet skal gjennom praktisk rettede oppgaver, undervisning og veiledning gi studentene innsikt og trening i klassisk juristhåndverk som utarbeiding av prosesskriv og gjennomføring av muntlig innlegg i forbindelse med en hovedforhandling.

Etter gjennomføring av emnet skal studentene ha oppnådd større forståelse av advokatens rolle i klassiske tvisteløsningssituasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du har studierett på studieprogrammene Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) og Public International Law (master's 1 1/2-years)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JUS5040 – Moot Court

Undervisning

Se innledning. Som alternativ kan du følge undervisningen på emnet JUS5912 – Legal Writing and Oral Advocacy in International Law i høstsemesteret.

Eksamen

Deltagelse i godkjent prosedyrekonkurranse, ansvarlig faglærer gjennomgår også prosesskriv.

Du må levere dokumentasjon på godkjent prosedyrekonkurranse og ditt prosesskriv til fakultetet. Prosesskrivet blir vurdert med bestått/ikke bestått.

Eksamensspråk

De fleste prosedyrekonkurranser gjennomføres på engelsk, enkelte også på norsk / nordisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk