Læringskrav - JUS5120

Fagbeskrivelse

Fagbeskrivelse og litteratur er felles for studenter som tar emnet på master- og bachelor-nivå. Merk at det er egne læringskrav for bacheloremnet og egne læringskrav from masteremnet.

Fagbeskrivelse
Emnet for utlendingsretten er de spørsmål som særlig gjelder utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Læringskrav

Læringskrav for JUS5120 - masteremnet på 10 studiepoeng

Det kreves god forståelse av følgende emner:

 • Materielle og prosessuelle regler for utlendingers adgang til riket, arbeid, opphold og bosetting, samt bortvisning og utvisning.
 • Vern mot forfølgelse.

Det kreves forståelse av følgende emner:

 • Forholdet mellom norsk rett og internasjonale konvensjoner, utlendingers rettslige stilling i Norge, det historiske og politiske grunnlaget for utlendingslovgivningen og rettshjelp.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Tolke rettskilder (utlendingsloven, konvensjoner, soft-law fra UNHCR, og nasjonal rettspraksis fra domstolene og forvaltningsorganer, sammen med internasjonal rettspraksis fra menneskerettighetsdomstolene) for å identifisere kriteriene for beskyttelse: asyl, vern mot forfølgelse, og opphold på humanitært grunnlag.
 • Anvende disse på konkrete tilfeller
 • Forklare reglene for visumplikt og visumfrihet og regelverk for oppholdstillatelser til arbeid og familieinnvandring.

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Ha innsikt i konflikten mellom statens interesse i å kontrollere sine grenser på den ene side, og individets interesse i å søke etterlevelse av sine rettigheter på den annen.
 • Kunne bruke sine kunnskaper, innsikt og ferdigheter i arbeid innenfor eksempelvis UDI, UNE, JD, private advokatfirma, og humanitærorganisasjoner, som Flyktningehjelpen og NOAS

Læringskrav for JUR1120 - bacheloremnet på 10 studiepoeng

Det kreves kjennskap til følgende emner:

 • Materielle og prosessuelle regler for utlendingers adgang til riket, arbeid, opphold og bosetting, samt bortvisning og utvisning.
 • Vern mot forfølgelse.
 • Forholdet mellom norsk rett og internasjonale konvensjoner, utlendingers rettslige stilling i Norge, det historiske og politiske grunnlaget for utlendingslovgivningen og rettshjelp.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Tolke rettskilder (utlendingsloven, konvensjoner, soft-law fra UNHCR, og nasjonal rettspraksis fra domstolene og forvaltningsorganer, sammen med internasjonal rettspraksis fra menneskerettighetsdomstolene) for å identifisere kriteriene for beskyttelse: asyl, vern mot forfølgelse, og opphold på humanitært grunnlag.
 • Anvende disse på konkrete tilfeller
 • Forklare reglene for visumplikt og visumfrihet og regelverk for oppholdstillatelser til arbeid og familieinnvandring.

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Ha innsikt i konflikten mellom statens interesse i å kontrollere sine grenser på den ene side, og individets interesse i å søke etterlevelse av sine rettigheter på den annen.
 • Kunne bruke sine kunnskaper, innsikt og ferdigheter i arbeid innenfor eksempelvis UDI, UNE, JD, private advokatfirma, og humanitærorganisasjoner, som Flyktningehjelpen og NOAS

Se litteraturliste i Leganto

Publisert 10. nov. 2020 09:08 - Sist endret 17. des. 2021 14:37