Tidligere eksamensoppgaver for JUR1120 og JUS5120 - Utlendingsrett

Dette emnet endret emnekode fra JUR5120 til JUS5120 våren 2012. Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme.

Vår 2021

Vår 2020

Vår 2019

JUR1120

Redegjør for utlendingslovens tre hovedkategorier visum: Schengenvisum, visum av humanitære grunner og innreisevisum.

JUS5120

En 23-årig mann fra Tanzania vil gjerne besøke sin kjæreste som bor i Norge. Han er student, har ingen barn, og bor sammen med sin mor i Tanzania. Med grunnlag i utlendingslovens bestemmelser om visum, hvordan ville du vurdere de innvandringspolitiske hensyn i forbindelse med hans søknad om visum? 

Vår 2018

Vår 2017

Vår 2016

Vår 2015

Vår 2014

Rett til flyktningstatus etter utlendingsloven § 28 første ledd på grunnlag av seksuell legning.

Vår 2013

Vår 2012

Tidligere eksamensoppgaver for JUR1120 og JUR5120

Vår 2011

I hvilken grad kan kjønnsbasert forfølgelse gi rett til asyl eller opphold i Norge?

Vår 2010

Vår 2009

Redegjør for og gi en vurdering av reglene om utvisning av kriminelle utlendinger. Se særlig på hvordan forholdsmessighetsprinsippet tjener som skranke for utvisning både etter utlendingslovens § 70 og etter den Europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Du skal også ta stilling til situasjonen for kriminelle utlendinger med barn her i riket og derunder se på både EMK og Barnekonvenjonens krav. Du skal bruke ny utlendingslov(vedlagt), men kan også sammenligne med gjeldende lov. Du kan bruke samfunnvitenskaplige eller filosofiske/etiske argumenter for å sette regelverks analyse i et bredere kontekst.  Lykke til!

Vedlegg:

Vår 2008

Vår 2007

Du jobber som assistent for Justisministeren.  Han har bedt deg om å gi en vurdering av NOU 2004 forslag om ny utlendingslov ift FNs Kvinnekonvensjon, som skal inkorporeres i Norge. Særlig er han interessert i kapitlet om familiegjenforening.  Din oppgave er å skrive et notat som identifiserer mulige problemstillinger som kan dukke opp hvis forslaget blir tatt til følge.

Vedlagt finner du kopi av NOU 2004 forslag om ny utlendingslov og Kvinnekonvensjonen

Publisert 30. mai 2013 10:08 - Sist endret 14. mai 2021 10:36