Pensum/læringskrav

Fagbeskrivelse og litteratur er felles for studenter som tar emnet på master- og bachelor-nivå. Merk at det er egne læringskrav for bacheloremnet og egne læringskrav from masteremnet.

Fagbeskrivelse

Emnet for utlendingsretten er de spørsmål som særlig gjelder utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Læringskrav

Læringskrav for JUS5120 - masteremnet på 10 studiepoeng:

Det kreves god forståelse av følgende emner:

 

 • Materielle og prosessuelle regler for utlendingers adgang til riket, arbeid, opphold og bosetting, samt bortvisning og utvisning.
 • Vern mot forfølgelse.

 

Det kreves forståelse av følgende emner:

 • Forholdet mellom norsk rett og internasjonale konvensjoner, utlendingers rettslige stilling i Norge, det historiske og politiske grunnlaget for utlendingslovgivningen og rettshjelp.

 

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • Tolke rettskilder (utlendingsloven, konvensjoner, soft-law fra UNHCR, og nasjonal rettspraksis fra domstolene og forvaltningsorganer, sammen med internasjonal rettspraksis fra menneskerettighetsdomstolene) for å identifisere kriteriene for beskyttelse: asyl, vern mot forfølgelse, og opphold på humanitært grunnlag.
 • Anvende disse på konkrete tilfeller
 • Forklare reglene for visumplikt og visumfrihet og regelverk for oppholdstillatelser til arbeid og familieinnvandring.

Generell kompetanse:

Studenten skal:

 • Ha innsikt i konflikten mellom statens interesse i å kontrollere sine grenser på den ene side, og individets interesse i å søke etterlevelse av sine rettigheter på den annen.
 • Kunne bruke sine kunnskaper, innsikt og ferdigheter i arbeid innenfor eksempelvis UDI, UNE, JD, private advokatfirma, og humanitærorganisasjoner, som Flyktningehjelpen og NOAS

 

 

Læringskrav for JUR1120 - bacheloremnet på 10 studiepoeng:

Det kreves kjennskap til følgende emner:

 • Materielle og prosessuelle regler for utlendingers adgang til riket, arbeid, opphold og bosetting, samt bortvisning og utvisning.
 • Vern mot forfølgelse.
 • Forholdet mellom norsk rett og internasjonale konvensjoner, utlendingers rettslige stilling i Norge, det historiske og politiske grunnlaget for utlendingslovgivningen og rettshjelp.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • Tolke rettskilder (utlendingsloven, konvensjoner, soft-law fra UNHCR, og nasjonal rettspraksis fra domstolene og forvaltningsorganer, sammen med internasjonal rettspraksis fra menneskerettighetsdomstolene) for å identifisere kriteriene for beskyttelse: asyl, vern mot forfølgelse, og opphold på humanitært grunnlag.
 • Anvende disse på konkrete tilfeller
 • Forklare reglene for visumplikt og visumfrihet og regelverk for oppholdstillatelser til arbeid og familieinnvandring.

Generell kompetanse:

Studenten skal:

 • Ha innsikt i konflikten mellom statens interesse i å kontrollere sine grenser på den ene side, og individets interesse i å søke etterlevelse av sine rettigheter på den annen.
 • Kunne bruke sine kunnskaper, innsikt og ferdigheter i arbeid innenfor eksempelvis UDI, UNE, JD, private advokatfirma, og humanitærorganisasjoner, som Flyktningehjelpen og NOAS

 

Litteratur

Hovedlitteratur

JUS5120

Øyen, Øyvind Dybvik: Lærebok i utlendingsrett, Universitetsforlaget 2013, 1. utgave, kap.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

JUR1120

Øyen, Øyvind Dybvik: Lærebok i utlendingsrett, Universitetsforlaget 2013, 1. utgave, kap.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14.

Støttelitteratur

Einarsen, Terje: Flyktningers rettsstilling i Norge.

NOU 2004:20

Heiberg, Turid: Innvandringspolitikk og utlendingslov.

Ot.prp. nr. 17 (1998-99) Om lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover (klagenemnd for utlendingssaker mv).

St.meld. nr. 17 (1994-95) Om flyktningepolitikken.

St.meld. nr. 17 (1996-97) Om innvandring og det flerkulturelle Norge.

Støttelitteraturen gir fordypet og/eller alternativ kunnskap i forhold til hovedlitteraturen. Støttelitteraturen går ut over læringskravene.

Publisert 15. nov. 2013 10:09 - Sist endret 28. nov. 2013 12:10