Læringskrav - JUS5220

Fagbeskrivelse

Fagbeskrivelsen er felles for studenter som tar emnet på master- og bachelornivå. Merk at det er særskilte merknader til læringskravene for masteremnet og adskilte litteraturangivelser for masteremnet og bacheloremnet.

Valgemnet entrepriserett omhandler avtaler om utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Det er de privatrettslige problemstillingene mellom byggherre og entreprenør som behandles i valgemnet. Entrepriseretten hører dermed hjemme i den spesielle del av kontraktsretten. De offentligrettslige sider ved byggeprosessen, så som forholdet til plan- og bygningsloven, faller utenfor fagområdet.

Entrepriseretten er i dag tvedelt. På den ene siden har vi forbrukerentreprisen som er regulert gjennom ufravikelig lovgiving. På den andre siden har vi de profesjonelle forholdene hvor slik lovgiving ikke finnes, men hvor partene normalt tar i bruk eksisterende kontraktsstandarder. Valgemnet tar opp de sentrale entrepriserettslige problemstillingene, slik som beskrevet i læringskravene nedenfor, ut i fra disse to ulike rettskildesituasjonene, med hovedvekt på sistnevnte. Dessuten vil bakgrunnsretten innen entrepriseretten bli søkt klargjort.

Det vil bli tatt utgangpunkt i den klassiske entreprisemodellen hvor byggherren står for (det vesentligste av) prosjekteringen og entreprenøren besørger utførelsen av arbeidene. Kandidatene må likevel ha kjennskap til andre måter å organisere byggeoppdraget på, typisk at entreprenøren påtar seg større eller mindre deler av prosjekteringen.

Læringskrav

Læringskrav for JUS1220 og JUS5220 – henholdsvis bachelor- og masteremnet på 10 studiepoeng

Kunnskap

 • Gode kunnskaper om rettskildesituasjonen innen entrepriseretten, herunder virkeområdet til forbrukerlovgivningen (særlig bustadoppføringslova), hva en standard er og når den kommer til anvendelse, og hva som menes med bakgrunnsretten innen entrepriseretten.
 • Gode kunnskaper om entreprenørens sentrale forpliktelser.
 • Gode kunnskaper om vederlags- og oppgjørsreglene innen entrepriseretten, de forskjellige betalingsmåtene og sluttoppgjøret.
 • Gode kunnskaper om endringer, herunder endringsbegrepet, byggherrens endringskompetanse, endringsordresystemet (varslingsreglene), og retten til vederlagsjustering og fristforlengelse som følge av endring.
 • Gode kunnskaper om svikt ved byggherrens leveranser og annen medvirkning, herunder byggherrens medvirkningsplikter, varsling av svikt ved byggherrens funksjoner, og retten til vederlagsjustering og fristforlengelse som følge av svikt hos byggherren.
 • Gode kunnskaper om risikoen for oppfyllelsesvanskeligheter innen entrepriseretten.
 • Gode kunnskaper om forsinkelse, herunder forsinkelsesbegrepet, retten til fristforlengelse, forsering og forsinkelsesbeføyelsene.
 • Gode kunnskaper om mangler ved kontraktarbeidet, herunder mangelbegrepet, reklamasjonsreglene og mangelbeføyelsene.
 • Gode kunnskaper om overtakelse av kontraktarbeidene, herunder overtakelsesmåtene, gjennomføringen av overtakelsesforretninger og overtakelsesvirkningene.
 • Gode kunnskaper om ulike vederlagsformater og reglene om betalingen av entreprenørens vederlag.
 • Gode kunnskaper om avbestilling, herunder avbestillingsretten og avbestillingsoppgjøret.
 • Kjennskap til organiseringen av byggesaken, herunder de forskjellige entreprisemodellene og deres innvirkning på risikospørsmålene.
 • Kjennskap til særlige spørsmål knyttet til inngåelsen av entrepriseavtaler og deres betydning for fastleggingen av innholdet av entreprisekontraktene.

Særskilt for masteremnet: For de temaene som er behandlet i Lasse Simonsen, Bustadoppføringslova – og som er tatt inn som del av hovedlitteraturen for masteremnet, jf. nedenfor – forventes det mer dyptgående kunnskap på masteremnet enn på bacheloremnet.

Ferdigheter

 • Identifisere og drøfte entrepriserettslige problemstillinger
 • Formulere og formidle kunnskaper om entrepriserettslige problemstillinger
 • Anvende entrepriserettslige regler på praktiske situasjoner

Generell kompetanse

 • Kan anvende entrepriserettslige kunnskaper i domstolene, advokatfirmaer eller andre institusjoner som arbeider med entrepriserett.
 • Ha forståelse av de entrepriserettslige grunnprinsippene og relevante reelle hensyn

Se litteraturliste i Leganto

Publisert 10. nov. 2020 10:00 - Sist endret 10. nov. 2020 14:33