Tidligere eksamensoppgaver for JUR1220 og JUS5220 - Bygge- og entrepriserett

Dette emnet endret emnekode fra JUR5220 til JUS5220 våren 2012. Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme.

Vår 2021

Vår 2020

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Vår 2016

Vår 2015

Vår 2014

Vår 2013

Redegjør for og sammenlign reglene om byggherrens og forbrukerens rett til å pålegge entreprenøren endringer og tillegg(sarbeid) etter henholdsvis NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt og lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova).

Oppgaven skal besvares både av kandidater som tar JUR1220 (emne på bachelornivå) og kandidater som tar JUS 5220 (emne på masternivå).

Vedlegg: Gjengivelse av NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt punkt 22 og punkt 23.

Sensorveiledning

Vår 2012

Heving som følge av entreprenørens kontraktsbrudd. Både de regulerte (lov og standard) og de uregulerte tilfellene skal drøftes.

Tidligere eksamensoppgaver for JUR1220 og JUR5220

Vår 2011

Sluttoppgjøret i entrepriseretten.

Vår 2010

Avbestilling

Vår 2009

Entreprenørens rett til fristforlengelse. Det skal redegjøres for reglene både i og utenfor forbrukerforhold.

Vår 2008

Dagmulkt ved forsinket ferdigstillelse av bygget eller anlegget. Det skal redegjøres for reglene både i og utenfor forbrukerforhold.

Vår 2007

Byggherrens rett til erstatning som følge av mangler ved kontraktarbeidet.

Publisert 6. juni 2013 13:05 - Sist endret 29. juli 2021 12:39