Pensum/læringskrav

Fagbeskrivelse

Faget omfatter de viktigste rettslige spørsmålene som knytter seg til ekspropriasjon av eiendom etter norsk rett. Det er sentralt for forståelse av eiendomsrettsvernet i Norge, og for hvordan samfunnet kan gjennomføre utbygginger til nødvendige offentlige formål. Viktige temaer er vilkårene for å kunne ekspropriere, ekspropriatens krav på erstatning og hovedtrekk i skjønnsprosessen. Faget har tilknytning blant annet til arealplanlegging og plan- og bygningsrett, og behandler særskilt ekspropriasjon på grunnlag av reguleringsplan. Faget må også sees i lys av generelle spørsmål om vern av eiendomsretten, herunder også etter den européiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Læringskrav

Læringskrav for JUS5251 - master-emnet på 10 studiepoeng (for jusstudenter, masterstudenter og jurister) Det kreves god forståelse av følgende emner:

  • Vilkår for ekspropriasjon etter oreigningsloven.
  • Ekspropriasjon på grunnlag av reguleringsplan.
  • Hovedtrekkene i skjønnsprosessen.
  • Utmålingen av ekspropriasjonserstatning etter ekspropriasjonserstatningsloven, herunder erstatningsspørsmålet når det eksproprieres på grunnlag av reguleringsplan.
  • Betydningen for erstatningsspørsmålet av EMKs 1. tilleggsprotokoll artikkel 1.
  • Hovedtrekk i jordskifte og forholdet mellom jordskifte og ekspropriasjon.

Litteratur

Innføringslitteratur

Sandene, Erling og Ingolf A. Vislie ved Ingolf A. Vislie: Ekspropriasjonsretten, i Knophs oversikt over Norges rett, 13. utgave, Universitetsforlaget 2009, s. 684-701.

Hovedlitteratur

Følgende hovedlitteratur dekker læringskravene:

1.Stordrange, Bjørn og Ove Chr. Lyngholt: Ekspropriasjonserstatningsloven, kommentarutgave, 3. utg., Universitetsforlaget 2000, med unntak av del III.

2.Følgende bokkapitler, artikler m.v. som er samlet i eget kompendium:

Fleischer, Carl August: Norsk ekspropriasjonsrett, Universitetsforlaget 1978, kapittel 1 og kapittel 2 (s. 9-79).

Rogstad, Daniel:: Reguleringsplaner – innhold og virkninger (upublisert), 1999, kapittel 2 (s. 8-28) og kapittel 13 (s. 457-490).

Dragsten, Sverre: og Ingolf Vislie: Skjønnsloven, Tanum-Norli 1983. Følgende avsnitt er omfattet (og supplert med notene til skjønnsloven i Norsk Lovkommentar) :

s. 66–88 om skjønnsbegjæring og skjønnsforutsetninger – § 8 Suppleres med notene 122-125 i Norsk Lovkommentar til Skjønnsloven

s. 140–148, 284–293 og 302–305 om hva som avgjøres under skjønnsforretningen (§ 26 og § 48). Suppleres med notene 122–125 og 228–233 i Nors Lovkommentar

s. 151–172 om skjønnsgrunnene – § 28 Suppleres med notene 130 – 133 i Norsk Lovkommentar s. 183–196 om overskjønn – § 32 Suppleres med notene 145–157 i Norsk Lovkommentar og LB-2007-59017

s. 224–244 om anke over overskjønn - § 38 Suppleres med notene 188–192 i Norsk Lovkommentar

S. 318–340 om saksomkostninger - § 54 - § 54 b Suppleres med notene 246–262 i Norsk Lovkommentar

Austenå,Torgeir og Sverre Øvstedal: Jordskifteloven (kommentarutgave), 3. utg., Universitetsforlaget 2000, s. 13-23 og s. 56-65.

Solheim, Stig:: Nytt fra Den Europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, i ”Tidsskrift for Eiendomsrett” 2008/nr. 1 s. 110 – 125.

NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning, avsnitt 3.7.2, s. 45-49.

NOU 2003:29 Arealplaner og ekspropriasjonserstatning, kapittel 2 (s. 15-31) og avsnitt 3.3.2 (s. 37-40).

Støttelitteratur

Stavang, Endre: Ekspropriasjonsrett. Noen utvalgte emner, Cappelen Akademisk, Oslo 2010.

Publisert 14. mai 2013 10:36