Læringskrav - JUS5251

Fagbeskrivelse

Faget omfatter de viktigste rettslige spørsmålene som knytter seg til ekspropriasjon av eiendom etter norsk rett. Det er sentralt for forståelse av eiendomsrettsvernet i Norge, og for hvordan samfunnet kan gjennomføre utbygginger til nødvendige offentlige formål. Viktige temaer er vilkårene for å kunne ekspropriere, ekspropriatens krav på erstatning og hovedtrekk i skjønnsprosessen. Faget har tilknytning blant annet til arealplanlegging og plan- og bygningsrett, og behandler særskilt ekspropriasjon på grunnlag av reguleringsplan. Faget må også sees i lys av generelle spørsmål om vern av eiendomsretten, herunder også etter den européiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Læringskrav

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om ekspropriasjonsrettslige kilder, deres innhold og prinsippene for deres anvendelse, så vel konkret (praktisk) som mer generelt (teoretisk).  Nærmere bestemt skal studenten ha god forståelse av:

 • ekspropriasjonsrettens sentrale begrunnelser og de hensyn som kan eller skal virke inn på avveiningene i faget.
 • vilkår for ekspropriasjon etter oreigningsloven
 • ekspropriasjon på grunnlag av reguleringsplan;
 • hovedtrekkene i skjønnsprosessen;
 • utmålingen av ekspropriasjonserstatning etter ekspropriasjonserstatningsloven, herunder erstatningsspørsmålet når det eksproprieres på grunnlag av reguleringsplan;
 • betydningen for erstatningsspørsmålet av EMKs 1. tilleggsprotokoll artikkel 1;
 • hovedtrekk i jordskifte og forholdet mellom jordskifte og ekspropriasjon.

Studenten skal ha kjennskap til

 • teoretiske, historiske og geografiske variasjoner i reglene.
 • betydningen av ekspropriasjonsrettslige vurderinger i forbindelse med omgjøring av forvaltningsvedtak og avtaler med stat og kommune
 • Norges forpliktelser vedrørende ekspropriasjon etter inngåtte investeringstraktater.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • anvende ekspropriasjonsrettslige regler i konkrete situasjoner
 • fremstille ekspropriasjonsrettslige regler
 • vurdere disse reglene

Generell kompetanse

Fullført valgemne gir evne til å drøfte og å løse rettsspørsmål knyttet til ekspropriasjon på et profesjonelt, spesialisert nivå – som advokat, dommer eller i forvaltningen.

Se litteraturliste i Leganto

Publisert 25. mai 2020 12:41 - Sist endret 17. des. 2021 14:07