Litteratur/læringskrav

Internasjonal privatrett

Merk at det er egne læringskrav og pensum avhengig av om du tar master-emnet eller bachelor-emnet.

Fagbeskrivelse

Når et rettsforhold har tilknytning til mer enn ett land, må man ofte velge hvilket av de aktuelle lands rett som kommer til anvendelse på rettsforholdet. Den internasjonale privatrett er de rettsregler og prinsipper som avgjør dette rettsvalget. Bakgrunnsretten er avgjørende for utformingen av partenes rettigheter og forpliktelser, derfor må hver vurdering av et internasjonalt rettsforhold begynne med spørsmålet om lovvalget. Lovvalget avhenger av hvilket lands internasjonal privatrett som anvendes, derfor kan spørsmålet besvares først etter at man har identifisert hvilket lands domstol som har verneting. Kurset gir deg verktøyet til å identifisere hvilket lands domstol som har verneting og hvilket lands rett som skal anvendes på et internasjonalt rettsforhold.
 

Læringskrav for JUR1280 - bachelor-emnet på 10 studiepoeng (for jusstudenter og jurister)

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Den internasjonalprivatrettslige metode:
  • Hensyn bak den internasjonale privatretten;
  • Forholdet mellom den individualiserende metode og faste lovvalgsregler;
  • Betydningen av kvalifikasjon og tilknytningsfaktorer;
  • Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public;
 • Forholdet mellom EU-internasjonal privatrett og norsk internasjonal privatrett;
 • Rettsvalget i kontraktsretten, personretten, familieretten og arveretten.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • Identifisere hvilke rettskilder som er relevante når et rettsforhold har internasjonale elementer;
 • Analysere et internasjonalt rettsforhold med det formål å finne ut hvilke elementer som gjør det mulig identifisere hvilket lands rett som skal anvendes som bakgrunnsrett;
 • Vurdere betydningen av rettsregler som ikke stammer fra nasjonale eller folkerettslige kilder og vurdere hvilke konsekvenser deres anvendelse har;
 • Vurdere når og i hvilken utstrekning ulike hensyn kan begrense anvendelsen av fremmed rett.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne:

 • Utrede relevante juridiske spørsmål i advokatfirmaer, bedrifter, forvaltningsorganer eller domstoler som befatter seg med rettsforhold som har internasjonale elementer;
 • Ved skriving av internasjonale kontrakter, ha evne til å vurdere i hvilken utstrekning partene kan regulere sine interesser fritt, og i hvilken utstrekning de må ta hensyn til nasjonale eller internasjonale regler, og i så fall hvilke;
 • Forstå relevansen av norsk rett og hvilket forhold norsk rett har til andre lands rettssystemer.

Hovedlitteratur JUR1280:

Cordero-Moss, Giuditta: Internasjonal privatrett på formuerettens område, Universitetsforlaget

2013, kapitler 1, 2 og 3, samt kapittel 4 pkt 3,4,og 5.

Thue, Helge J: Internasjonal personrett, familierett og arverett. De alminnelige prinsipper og de enkelte reguleringer, Gyldendal 2002, s. 217-228, 295-300, 305-311, 382-440, 505-575.

Nesvik, Marie: Forelesningsnotater i internasjonal privatrett: Person-, familie- og arverett (et tillegg til Helge J. Thues bok), Institutt for privatrett stensil serie 2014.

Støttelitteratur:

Om internasjonal privatrett generelt:

Utredning om formuerettslige lovvalgsregler, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---enpersonsutredning-om-formuerettslige-lovvalgsregler/id2611666/

Giuditta Cordero-Moss, Norsk ordre public som skranke for internasjonale kommersielle kontrakter, Universitetsforlaget 2018, https://www.idunn.no/norsk-ordre-public

Om internasjonal kontraktsrett i EU:

Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano, Professor, University of Milan, and Paul Lagarde, Professor, University of Paris I , Official Journal C 282 , 31/10/1980 P. 0001 – 0050 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980Y1031(01):EN:HTML

COM (2002) 654(01), GREEN PAPER on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernization, s. 1-46

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0654&from=EN

British Institute for International and Comparative Law Study on the question of effectiveness of an assignment or subrogation of a claim against third parties and the priority of the assigned or subrogated claim over a tight of another person, 2012, ​

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/report_assignment_en.pdf

Om internasjonal erstatningsrett i EU og i USA:

COM (2003) 427(01), Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE LAW APPLICABLE TO NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS ("ROME II") Explanatory memorandum, s. 1-40

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003PC0427:EN:HTML

P.J. Kozyris, Rome II: Tort Conflict on the Right Track! A Postscript to Symeon

Symeonides’ “Missed Opportunity”, The American Journal of Comparative Law 2008, s. 471-497 (finnes på Heinonline på Oria)

Xandra E. Kramer, The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: The European private international law tradition continued, Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) 2008, no. 4, s. 414 – 424. http://repub.eur.nl/res/pub/14226/2008%20Rome%20II%20Regulation%20-%20NIPR%20(Kramer).pdf

Symeon Symenonides, Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity, American Journal of Comparative Law, Vol. 56, 2008, s-1-46, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1031803

Peter Arnt Nielsen, Libel Tourism from a European Perspective, Essays in Honour of Michael Bogdan, Juristförlaget i Lund 2013, s. 387-399

Om internasjonal selskapsrett (soft law):

GEDIP Draft rules on the law applicable to companies and other bodies, https://www.gedip-egpil.eu/documents/Milan%202016/GEDIPs%20Proposal%20on%20Companies.pdf

Om internasjonale familierett og arverett i EU:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Om Luganokonvensjonen og Brussel I:

C 319 (23/12/2009), Explanatory report from Prof Fausto Pocar on the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed in Lugano on 30 October 2007, s.1-56, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:319:0001:0056:EN:PDF

Peter Arnt Nielsen, The new Brussels I Regulation, Common Market Law Review 50, 2013, s. 503-528

Study JLS/C4/2005/03 I, Report on the Application of the Regulation Brussels

I in the Member States presented by Burkhard

Hess, Thomas Pfeiffer and Peter Schlosser, http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf

Rapporten til Brussel I 44/2001 (som Luganokonvensjonen er basert på):

Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (presented by the Commission)

EXPLANATORY MEMORANDUM​,  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:1999:0348:FIN          

Om internasjonal privatrett i Norden:

Michael Bogdan, Concise Introduction to EU Private International Law, 2016

Michael Bogdan, Svensk internationell privat- og processrätt, Stockholm 2014

Peter Arnt Nielsen, International privat- og prosessret, 1997

Nyttige lenker:

Rapporter om rettspraksis om Luganokonvensjonen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/andre/Europeisk_justissamarbeid/Luganokonvensjonen.html?id=417248

Den europeiske Kommisjonens portal om justissamarbeid gir en fin oversikt over det europeiske regelverk innenfor internasjonal privatrett: http://ec.europa.eu/justice/civil/index_en.htm

Ulike publikasjoner om internasjonal privatrett i regi av EU: http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm

Database with summaries in English of over 2300 judgments that were rendered between 1 March 2002 and 31 December 2015 concerning the Brussels I (Brussels I Recast), Brussels IIa, Maintenance, Rome I and Rome II Regulations and the Hague Maintenance Protocol in the Court of Justice of the European Union and in Belgium, Germany, England and Wales, Italy, Poland, Scotland and Spain.

The EUPILLAR Database, established and maintained by the University of Aberdeen, is available at https://w3.abdn.ac.uk/clsm/eupillar/#/home.

Nyheter, artikler og kommentarer innenfor europeisk internasjonal privatrett finnes på http://www.conflictoflaws.net/

Hjemmesiden til Haag-konferansen samler alle internasjonalprivatrettslige konvensjoner som er laget i regi av Haag-konferansen, samt oversikt over hvilke and som har signert og ratifisert dem og publikasjoner utgitt av konferansen i forbindelse med disse konvensjoner http://www.hcch.net

Læringskrav for JUS5280 - master-emnet på 10 studiepoeng (for jusstudenter, masterstudenter og jurister)

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Den internasjonalprivatrettslige metode:
  •  Hensyn bak den internasjonale privatretten
  •  Forholdet mellom den individualiserende metode og faste lovvalgsregler;
  • Betydningen av kvalifikasjon og tilknytningsfaktorer;
  • Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public;
 • Forholdet mellom EU-internasjonal privatrett og norsk internasjonal privatrett;
 • Forholdet mellom internasjonal privatrett og voldgift;
 • Norske domstolers internasjonale kompetanse;
 • Rettsvalget i kontraktsretten, tingsretten, selskapsretten, erstatningsretten, personretten, familieretten og arveretten.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • Identifisere hvilke rettskilder som er relevante når et rettsforhold har internasjonale elementer;
 • Analysere et internasjonalt rettsforhold med det formål å finne ut hvilke elementer som gjør det mulig å identifisere hvilket lands domstoler som har domsmyndighet;
 • Analysere et internasjonalt rettsforhold med det formål å finne ut hvilke elementer som gjør det mulig å identifisere hvilket lands rett som skal anvendes som bakgrunnsrett;
 • Vurdere betydningen av rettsregler som ikke stammer fra nasjonale eller folkerettslige kilder og vurdere hvilke konsekvenser deres anvendelse har;
 • Vurdere når og i hvilken utstrekning ulike hensyn kan begrense anvendelsen av fremmed rett eller anerkjennelsen av utenlandske avgjørelser;
 • Vurdere i hvilken utstrekning den internasjonalprivatrettslige metode anvendes ulikt avhengig av om tvisten avgjøres av en domstol eller ved voldgift

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne:

 • Utføre relevant juridisk arbeid i advokatfirmaer, bedrifter, forvaltningsorganer eller domstoler som befatter seg med rettsforhold som har internasjonale elementer;
 • Ved skriving av internasjonale kontrakter, ha evne til å vurdere i hvilken utstrekning partene kan regulere sine interesser fritt, og i hvilken utstrekning de må ta hensyn til nasjonale eller internasjonale regler, og i så fall hvilke;
 • Ved internasjonale privatrettslige tvister, ha evne til å vurdere hvilke tvisteløsningsformer som er tilgjengelige og hva dette innebærer for valg av retten som skal anvendes på det materielle forholdet;
 • Forstå relevansen av norsk rett og hvilket forhold norsk rett har til andre lands rettssystemer.

Hovedlitteratur JUS5280:

Cordero-Moss, Giuditta: Internasjonal privatrett på formuerettens område, Universitetsforlaget, 2013.

Thue, Helge J.: Internasjonal personrett, familierett og arverett. De alminnelige prinsipper og de enkelte reguleringer, Gyldendal 2002, s. 217-228, 295-300, 305-311, 382-440, 505-575

Nesvik, Marie: Forelesningsnotater i internasjonal privatrett: Person-, familie- og arverett (et tillegg til Helge J. Thues bok), Institutt for privatretts stensile serie 2014.

Marie Nesvik: Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett, Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, Nr. 129, 2018, ss.234-238, 265-291.

Støttelitteratur

Om internasjonal privatrett generelt:

Utredning om formuerettslige lovvalgsregler, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---enpersonsutredning-om-formuerettslige-lovvalgsregler/id2611666/

Giuditta Cordero-Moss, Norsk ordre public som skranke for internasjonale kommersielle kontrakter, Universitetsforlaget 2018, https://www.idunn.no/norsk-ordre-public

Om internasjonal kontraktsrett i EU:

Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano, Professor, University of Milan, and Paul Lagarde, Professor, University of Paris I , Official Journal C 282 , 31/10/1980 P. 0001 – 0050 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980Y1031(01):EN:HTML

COM (2002) 654(01), GREEN PAPER on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernization, s. 1-46

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0654&from=EN

British Institute for International and Comparative Law Study on the question of effectiveness of an assignment or subrogation of a claim against third parties and the priority of the assigned or subrogated claim over a tight of another person, 2012, ​

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/report_assignment_en.pdf

Om internasjonal erstatningsrett i EU og i USA:

COM (2003) 427(01), Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE LAW APPLICABLE TO NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS ("ROME II") Explanatory memorandum, s. 1-40

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003PC0427:EN:HTML

P.J. Kozyris, Rome II: Tort Conflict on the Right Track! A Postscript to Symeon

Symeonides’ “Missed Opportunity”, The American Journal of Comparative Law 2008, s. 471-497 (finnes på Heinonline på Oria)

Xandra E. Kramer, The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: The European private international law tradition continued, Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) 2008, no. 4, s. 414 – 424. http://repub.eur.nl/res/pub/14226/2008%20Rome%20II%20Regulation%20-%20NIPR%20(Kramer).pdf

Symeon Symeonides, The American Revolution and the European Evolution in Choice of Law: Reciprocal Lessons, Tulane Law Review, Vol. 82, No. 5, 2008, s. 1-51, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1104284

Symeon Symenonides, Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity, American Journal of Comparative Law, Vol. 56, 2008, s-1-46, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1031803

Peter Arnt Nielsen, Libel Tourism from a European Perspective, Essays in Honour of Michael Bogdan, Juristförlaget i Lund 2013, s. 387-399

Om internasjonal selskapsrett (soft law):

GEDIP Draft rules on the law applicable to companies and other bodies, https://www.gedip-egpil.eu/documents/Milan%202016/GEDIPs%20Proposal%20on%20Companies.pdf

Om internasjonale familierett og arverett i EU:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Om Luganokonvensjonen og Brussel I:

C 319 (23/12/2009), Explanatory report from Prof Fausto Pocar on the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed in Lugano on 30 October 2007, s.1-56, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:319:0001:0056:EN:PDF

Peter Arnt Nielsen, The new Brussels I Regulation, Common Market Law Review 50, 2013, s. 503-528

Study JLS/C4/2005/03 I, Report on the Application of the Regulation Brussels

I in the Member States presented by Burkhard

Hess, Thomas Pfeiffer and Peter Schlosser, http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf

Rapporten til Brussel I 44/2001 (som Luganokonvensjonen er basert på):

Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (presented by the Commission)

EXPLANATORY MEMORANDUM​,  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:1999:0348:FIN          

Om internasjonal privatrett i Norden:

Michael Bogdan, Concise Introduction to EU Private International Law, 2016

Michael Bogdan, Svensk internationell privat- og processrätt, Stockholm 2014

Peter Arnt Nielsen, International privat- og prosessret, 1997

Nyttige lenker:

Rapporter om rettspraksis om Luganokonvensjonen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/andre/Europeisk_justissamarbeid/Luganokonvensjonen.html?id=417248

Den europeiske Kommisjonens portal om justissamarbeid gir en fin oversikt over det europeiske regelverk innenfor internasjonal privatrett: http://ec.europa.eu/justice/civil/index_en.htm

Ulike publikasjoner om internasjonal privatrett i regi av EU: http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm

Database with summaries in English of over 2300 judgments that were rendered between 1 March 2002 and 31 December 2015 concerning the Brussels I (Brussels I Recast), Brussels IIa, Maintenance, Rome I and Rome II Regulations and the Hague Maintenance Protocol in the Court of Justice of the European Union and in Belgium, Germany, England and Wales, Italy, Poland, Scotland and Spain.

The EUPILLAR Database, established and maintained by the University of Aberdeen, is available at https://w3.abdn.ac.uk/clsm/eupillar/#/home.

Nyheter, artikler og kommentarer innenfor europeisk internasjonal privatrett finnes på http://www.conflictoflaws.net/

Hjemmesiden til Haag-konferansen samler alle internasjonalprivatrettslige konvensjoner som er laget i regi av Haag-konferansen, samt oversikt over hvilke and som har signert og ratifisert dem og publikasjoner utgitt av konferansen i forbindelse med disse konvensjoner http://www.hcch.net

Publisert 10. mai 2019 11:26 - Sist endret 20. mai 2019 14:07