Læringskrav - JUS5280

Fagbeskrivelse

Når et rettsforhold har tilknytning til mer enn ett land, må man ofte velge hvilket av de aktuelle lands rett som kommer til anvendelse på rettsforholdet. Den internasjonale privatrett er de rettsregler og prinsipper som avgjør dette rettsvalget. Bakgrunnsretten er avgjørende for utformingen av partenes rettigheter og forpliktelser, derfor må hver vurdering av et internasjonalt rettsforhold begynne med spørsmålet om lovvalget. Lovvalget avhenger av hvilket lands internasjonal privatrett som anvendes, derfor kan spørsmålet besvares først etter at man har identifisert hvilket lands domstol som har verneting. Kurset gir deg verktøyet til å identifisere hvilket lands domstol som har verneting og hvilket lands rett som skal anvendes på et internasjonalt rettsforhold.
 

Læringskrav for JUS5280 - master-emnet på 10 studiepoeng (for jusstudenter, masterstudenter og jurister)

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Den internasjonalprivatrettslige metode:
  •  Hensyn bak den internasjonale privatretten
  •  Forholdet mellom den individualiserende metode og faste lovvalgsregler;
  • Betydningen av kvalifikasjon og tilknytningsfaktorer;
  • Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public;
 • Forholdet mellom EU-internasjonal privatrett og norsk internasjonal privatrett;
 • Forholdet mellom internasjonal privatrett og voldgift;
 • Norske domstolers internasjonale kompetanse;
 • Rettsvalget i kontraktsretten, tingsretten, selskapsretten, erstatningsretten, personretten, familieretten og arveretten.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Identifisere hvilke rettskilder som er relevante når et rettsforhold har internasjonale elementer;
 • Analysere et internasjonalt rettsforhold med det formål å finne ut hvilke elementer som gjør det mulig å identifisere hvilket lands domstoler som har domsmyndighet;
 • Analysere et internasjonalt rettsforhold med det formål å finne ut hvilke elementer som gjør det mulig å identifisere hvilket lands rett som skal anvendes som bakgrunnsrett;
 • Vurdere betydningen av rettsregler som ikke stammer fra nasjonale eller folkerettslige kilder og vurdere hvilke konsekvenser deres anvendelse har;
 • Vurdere når og i hvilken utstrekning ulike hensyn kan begrense anvendelsen av fremmed rett eller anerkjennelsen av utenlandske avgjørelser;
 • Vurdere i hvilken utstrekning den internasjonalprivatrettslige metode anvendes ulikt avhengig av om tvisten avgjøres av en domstol eller ved voldgift

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Utføre relevant juridisk arbeid i advokatfirmaer, bedrifter, forvaltningsorganer eller domstoler som befatter seg med rettsforhold som har internasjonale elementer;
 • Ved skriving av internasjonale kontrakter, ha evne til å vurdere i hvilken utstrekning partene kan regulere sine interesser fritt, og i hvilken utstrekning de må ta hensyn til nasjonale eller internasjonale regler, og i så fall hvilke;
 • Ved internasjonale privatrettslige tvister, ha evne til å vurdere hvilke tvisteløsningsformer som er tilgjengelige og hva dette innebærer for valg av retten som skal anvendes på det materielle forholdet;
 • Forstå relevansen av norsk rett og hvilket forhold norsk rett har til andre lands rettssystemer.

Læringskrav for JUR1280 - bachelor-emnet på 10 studiepoeng (for jusstudenter og jurister)

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Den internasjonalprivatrettslige metode:
  • Hensyn bak den internasjonale privatretten;
  • Forholdet mellom den individualiserende metode og faste lovvalgsregler;
  • Betydningen av kvalifikasjon og tilknytningsfaktorer;
  • Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public;
 • Forholdet mellom EU-internasjonal privatrett og norsk internasjonal privatrett;
 • Rettsvalget i kontraktsretten, personretten, familieretten og arveretten.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Identifisere hvilke rettskilder som er relevante når et rettsforhold har internasjonale elementer;
 • Analysere et internasjonalt rettsforhold med det formål å finne ut hvilke elementer som gjør det mulig identifisere hvilket lands rett som skal anvendes som bakgrunnsrett;
 • Vurdere betydningen av rettsregler som ikke stammer fra nasjonale eller folkerettslige kilder og vurdere hvilke konsekvenser deres anvendelse har;
 • Vurdere når og i hvilken utstrekning ulike hensyn kan begrense anvendelsen av fremmed rett.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Utrede relevante juridiske spørsmål i advokatfirmaer, bedrifter, forvaltningsorganer eller domstoler som befatter seg med rettsforhold som har internasjonale elementer;
 • Ved skriving av internasjonale kontrakter, ha evne til å vurdere i hvilken utstrekning partene kan regulere sine interesser fritt, og i hvilken utstrekning de må ta hensyn til nasjonale eller internasjonale regler, og i så fall hvilke;
 • Forstå relevansen av norsk rett og hvilket forhold norsk rett har til andre lands rettssystemer.

Se litteraturliste for JUR1280 og JUS5280 i Leganto

Publisert 25. mai 2020 15:00 - Sist endret 15. juni 2020 10:12