Tidligere eksamensoppgaver for JUR1280 og JUS5280 - Internasjonal privatrett

Dette emnet endret emnekode fra JUR5280 til JUS5280 høsten 2011. Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme.

Høst 2019

Høst 2018

JUS5280

Redegjør for tilknytningsfaktorene for erstatning utenfor kontrakt.

JUR1280

Hvilken rolle har EU-retten i norsk internasjonal privatrett?

Høst 2017

JUS5280 Eksamensoppgave

JUS5280 Sensorveiledning

JUR1280 Eksamensoppgave

JUR1280 Sensorveiledning

 

Høst 2016

JUS5280 Eksamensoppgave

JUR1280 Eksamensopgave

 

Høst 2015

Ordinær oppgave på masternivå: Redegjør for renvoi (tilbakevisning, viderehenvisning). Er den godtatt i norsk internasjonal privatrett? Nevn ulike hensyn som gjør seg gjeldende for og mot renvoi på ulike rettsområder.

Ordinær oppgave på bachelornivå: Redegjør for lovvalg for formuesordning mellom ektefeller.

Høst 2014

Ordinær oppgave på masternivå: Redegjør for lovvalgsreglenes virkinger: Hvilken rekkevidde har de? Hvilken virkning har de overfor preseptoriske regler? Fører de kun til anvendelse av den materielle retten eller også av lovvalgsreglene i den utpekte retten?

Ordinær oppgave på bachelornivå: Redegjør for den internasjonalprivatrettslige metode.

Høst 2013

Ordinær oppgave på masternivå: Lovvalg for erstatningsrett: Forklar forholdet mellom skadestedet og den nærmeste tilknytning.

Ordinær oppgave på bachelornivå: Kvalifikasjon som basis for den internasjonalprivatrettslige metode: Vis med eksempler hvilken betydning kvalifikasjon kan ha for lovvalget.

Høst 2012

Ordinær oppgave på masternivå: Hvilken funksjon har kvalifikasjon i den internasjonalprivatrettslige metode?

Ordinær oppgave på bachelornivå: Redegjør for hovedlinjene ved lovvalg for arvespørsmål.

Høst 2011

Prinsippet om den nærmeste tilknytning som basis for lovvalget: Redegjør for utviklingen i norsk rettspraksis.

Tidligere eksamensoppgaver for JUR1280 og JUR5280

Høst 2010

Redegjør for norsk lovvalgsregler innenfor selskapsrett.

Høst 2009

Hvilken betydning har europeisk internasjonal privatrett for norsk rett?

Høst 2008

Hvilken virkning har lovvalget som er foretatt av kontraktspartene? Kommer de preseptoriske regler i den retten som ville ha vært anvendbar i mangel av partenes lovvalg til anvendelse?

Høst 2007

To parter, en norsk og en russisk, stifter sammen et selskap i Russland. Selskapet er registrert i Russland, og selskapets virksomhet foregår for det meste i Russland. Selskapets styre har sitt sete i Russland.
Forholdet mellom de to aksjonærer er regulert i en aksjonæravtale. Aksjonæravtalen inneholder en lovvalgsklausul som sier at avtalen skal reguleres av norsk rett.
En tvist oppstår mellom partene, og den norske aksjonær blir saksøkt i Norge av den russiske aksjonær for å ha brudd visse forpliktelser om stemmeregler i aksjonæravtalen.
Aksjonæravtalen har en regulering av stemmeregler som er gyldig etter norsk rett men ikke gyldig etter russisk rett.
Beskriv hvordan den norske dommer bør resonnere for å finne ut hvilket lands rett som skal anvendes for å gjøre saken.

Høst 2006

Den nærmeste tilknytning som lovvalgregel for internasjonale kontrakter: Fordeler og ulemper.

Publisert 6. juni 2013 13:11 - Sist endret 16. des. 2019 13:10