Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Sjørett

Fagbeskrivelse og litteratur er felles for studenter som tar emnet på master- og bachelor-nivå. Merk at det er egne læringskrav avhengig av om du tar emnet på masternivå eller bachelornivå.

Fagbeskrivelse

Sjøretten behandler rettsregler som gjelder sjøfart. Valgemnet omfatter de viktigste rettslige sider ved kommersiell sjøfart med hovedvekten på transport av gods under en rekke kontraktstyper.

Læringskrav

Læringskrav for JUS5400 - master-emnet på 10 studiepoeng (for jusstudenter, masterstudenter og jurister)

Det kreves god forståelse av reglene om:

 • Skip og nasjonalitet.
 • Kontroll av skip fra det offentlige og klassifikasjonsselskapenes side.
 • Bygging og reparasjon av skip.
 • Pant, tilbakeholdsrett og arrest i skip.
 • Organisering av skipsfart og ansvarsforholdet i skipsfart, herunder ansvar for oljesøl.
 • Transport av gods under konnossement og sjøfraktbrev.
 • Reisecertepartiet.
 • Tidscertepartiet.
 • Berging.

Det kreves kjennskap til reglene om:

 • Registrering.
 • Bemanning av skip.
 • Kjøp av skip.
 • Certeparti for konsekutive reiser.
 • Kvantumskontrakten.
 • Bare boatcertepartiet.
 • Transport av passasjerer og reisegods.
 • Felleshavari.
 • Sjøforklaring.
 • Sjøforsikring.

Læringskrav for JUR1400 - bachelor-emnet på 10 studiepoeng (for studenter på bachelor-nivå, -dette emnet kan ikke inngå i en Cand.jur- eller mastergrad.)

Det kreves kjennskap til reglene om:

 • Skip og nasjonalitet.
 • Kontroll av skip fra det offentlige og klassifikasjonsselskapenes side.
 • Bygging og reparasjon av skip.
 • Pant, tilbakeholdsrett og arrest i skip.
 • Organisering av skipsfart og ansvarsforholdet i skipsfart, herunder ansvar for oljesøl.
 • Transport av gods under konnossement og sjøfraktbrev.
 • Reisecertepartiet.
 • Tidscertepartiet.
 • Berging.
 • Sjøforsikring.
 • Registrering.
 • Bemanning av skip.
 • Kjøp av skip.
 • Certeparti for konsekutive reiser.
 • Kvantumskontrakten.
 • Bare boatcertepartiet.
 • Transport av passasjerer og reisegods.
 • Felleshavari.
 • Sjøforklaring.
 

Litteratur

Innføringslitteratur

Knophs oversikt over Norges rett, Universitetsforlaget 11. utg. 1998 § 67.

Hovedlitteratur

Falkanger/Bull: Innføring i sjørett, 7. utgave, Sjørettsfondet Akademisk 2010, unntatt kapittel 22.

Støttelitteratur

Selvig, Erling: Haag-regler, Hamburg-regler og sjøforsikringspraksis NFT 1979, s. 121-135.

Selvig, Erling: Fra kjøpsrettens og transportrettens grenseland, 1975, kap. 6.2.

Brækhus/Rein: Håndbok i kaskoforsikring 1993.

Michelet, Hans Petter: Håndbok i tidsbefraktning, Oslo 1997.

Falkanger, Thor: Kvantumskontrakten i lys av formularene Intercoa og Volcoa samt sjølovkomiteens utkast til lovregler av 1985. Marius 110, s. 1-26.

Lund, Ole: Inflasjon og konjunktursvikt som problem for skipsfartens langtidskontrakter. I: Arkiv for Sjørett 14 (1976-82), s. 339-364.

Gombrii m.fl.: Skipsfart og samarbeid, 1991.

Vedrørende hjelpemidler

Eksamensoppgaver vil bli gitt med utgangspunkt i nyeste utgave som foreligger ved semesterstart, men det er tillatt å bruke tidligere utgaver som hjelpemiddel. Studentene har selv ansvar for å holde seg oppdatert om nye utgaver. Sjørettsfondets publikasjoner distribueres via nettbokhandelen Audiatur.no . Nærmere informasjon finnes på NIFS sine sider under overskriften Pensum

Publisert 13. mai 2011 13:26 - Sist endret 6. des. 2011 11:38