Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sjørett: Kontrakter er studiet av ulike kontrakter brukt i forbindelse med skip, og det internasjonale og nasjonale juridiske rammeverket for slike kontrakter. Kontraktene omhandler ulike aspekter for driften av et skip; bygnings og reparasjonsskader, kjøp, administrasjon av skipet, certepartier og konnossement samt arbeidskontrakter for mannskapet. Ved å studere ulike kontrakter innenfor et avgrenset aktivitetsområde oppdager man sammenhenger som man kanskje ellers ville oversett. Shipping er en altoverveiende internasjonalt industri og mange av kontraktene er basert på internasjonale konvensjoner eller internasjonale standardavtaler. Sjørett: Kontrakter er et emne som gir en super mulighet til å studere de internasjonale sidene ved kontraktsrett. Du vil også spesialisere deg i oppbygningen av og driften av shipping selskaper. Hovedvekten av kurset vil bli viet certepartier og konnossement.


Ønsker du faglig spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap? Emnet er del av profilen Skipsfart og offshore.  

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Du vil lære om hovedkontraktene som blir brukt i shippingsektoren og hvordan disse kontraktene er regulert i internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning. Dette inkluderer kunnskap om og forståelse av hvilke områder og problemer som bør kontraktreguleres og det juridiske rammeverket for slike kontrakter, hvordan de ulike kontraktene er bygget opp, ulikheter og likheter mellom dem og hvordan de blir fortolket og forstått. Målet er å gi en god forståelse av kontraktene og det relevante juridiske rammeverket.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du har opptak til Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) eller har opptak til juridiske valgemner på masternivå. Alle må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre år med jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Fra og med våren 2019 har emnet digitale hjelpemidler i Lovdata Pro og i tillegg noen særskilte papirbasert hjelpemidler.

Se oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen kapittel 1 og 1.1

 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet er vedtatt nedlagt, det gis ingen undervisning. 

Eksamen

Emnet er vedtatt nedlagt, studenter som har behov for å gjennomføre et gjentak av emnet kan ta kontakt for å få melde seg til en siste eksamen høsten 2019.

Undervisningsspråk

Norsk