Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er vedtatt nedlagt, siste eksamen gis våren 2015. Fagområdet videreføres med emnet JUS5411 Petroleum Law som er oppdatert fom.  våren 2015.

 

Emnet petroleumsrett gir innsikt i den offentlige reguleringen av petroleumsaktivitetene på den norske kontinentalsokkelen. Det petroleumsrettslige regelverket behandler relasjoner mellom ulike aktører med ulike interesser.

Emnet tar for seg tre forhold:

  • Forholdet mellom offentlige myndigheter og rettighetshavere – dvs. de som sitter med lisenser og konsesjoner og har tillatelse til petroleumsvirksomhet. Forholdet vil bli belyst ved at studentene vil få grunnleggende kunnskap om konsesjonssystemet, sikkerhetsreguleringen og petroleumsskattesystemet.
  • Forholdet mellom aktørene i gassmarkedet. Studentene vil få kunnskap om regulering av adgangen til gassinfrastruktur, samt konkurranserettslige aspekter ved gassalg.
  • Forholdet mellom rettighetshavere og tredjeparter. Her legges det vekt på ansvarsregulering, bl.a. ansvar for forurensningsskader.

Hva lærer du?

Petroleumsvirksomheten har hatt en avgjørende betydning for utviklingen av Norge som velferdssamfunn, og står per i dag for en fjerdedel av den samlede verdiskapningen i Norge. Faget Petroleumsrett har til formål å gi studentene oversikt over og innsikt i den offentlige reguleringen av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Undervisningen behandler en rekke temaer innenfor et bredt spekter av kjente og nye rettsområder, herunder forvaltningsrett og folkerett/EØS-rett, gassmarkedsrett og konkurranserett, erstatningsrett og petroleumsskatterett. Gjennom disse temaene ønsker man å vise hvordan alminnelige rettsprinsipper tilpasses de særskilte forholdene på én enkelt sektor. Pensumlitteraturen er på engelsk, men studentene kan besvare eksamen på norsk.

Opptak og adgangsregulering

Alle som fyller de formelle forkunnskapskravene har adgang til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre år med jusstudier

Overlappende emner

Undervisning

Det gis ikke undervisning i emnet i 2014.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet overlapper ikke med, men er i slektskap med JUR5430 – Petroleumskontrakter (nedlagt), JUR5400 – Sjørett (nedlagt), JUR5401 – Maritime Law (nedlagt) og JUR5310 – EC Competition Law (nedlagt). Studenter som tar petroleumsrett vil kunne ha nytte av emner i disse fagområdene, samt generell EU-rett.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk