Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faget allmenn rettsteori (rettsfilosofi) er internasjonalt i sin karakter. Selv om faget ikke har noen alminnelig anerkjent avgrensning, går enkelte hovedemner igjen.

Ett hovedemne er belysning av grunnbegreper som er nødvendige for å forstå positivt gitte rettssystemer, f eks begrepet norm og begreper om typer av normer og om sammenhenger mellom normer. Se Fellespensum og 1. alternativ.

Et annet hovedemne er Rett og praktisk fornuft. Med dette siktes til en undersøkelse av muligheten for å etablere målestokker til vurdering og kritikk av positiv rett. Se Fellespensum og 2. og 3. alternativ.

Følgende målsettinger står sentralt i faget:

  • Å utvikle evne til å formulere de problemstillinger som er tematisert i det pensum man har valgt.
  • Å kunne redegjøre for hovedtrekkene i argumentasjonen til forfatterne i det pensum man har valgt.
  • Å oppøve evne til kritisk refleksjon over formuleringsmåter og argumenter.
  • Å skape bevissthet om fagets internasjonale karakter.
  • Å skape bevissthet om allmenn rettsteori (rettsfilosofi) som et særskilt fagområde, med en egen forskningstradisjon og egne kvalitetskrav.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Alle som fyller de formelle forkunnskapskravene har adgang til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Ingen undervisning.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Fra og med våren 2019 har emnet digitale hjelpemidler i Lovdata Pro.

På emner med digitale hjelpemidler i Lovdata Pro kan du ikke medbringe noen andre hjelpemidler enn de man får digital tilgang til under eksamen.

 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det juridiske fakultetet har i tillegg vedtatt et eget skjema for evalueringskriterier for valgemner.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Se oversikten over om overlappende emner.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Interesserte studenter bes kontakte Svein Eng: svein.eng@jus.uio.no

Eksamen

Vår 2019

Emnet er vedtatt nedlagt, siste eksamen gis våren 2019.  

Undervisningsspråk

Norsk