Dette emnet er nedlagt

Tidligere eksamensoppgaver for JUS5500 - Allmenn rettsteori

Dette emnet endret emnekode fra JUR5500 til JUS5500 høsten 2011. Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme.

Vår 2018

Vår 2017

Vår 2016

Vår 2015

Vår 2014

Enten:

Om begrepet norm og om begreper om normtyper. Vis herunder hvilken betydning begrepene kan ha for forståelse av juridisk argumentasjon.

Eller:

Teorier om hva det kan bety at en norm gjelder eller har bindende kraft.

Vår 2013

 Enten:

Om psykologiske normbegreper og deres rolle i teorier om retten. Knytt drøftelsen til eksempler fra litteraturen på bruk av psykologiske normbegreper.

Eller:

Om Dworkins syn på retten, herunder om forholdet til Harts teori.

Eller:

Om rett og rettferdighet.

Kandidatene kan fritt velge hvilken av de tre oppgavene de vil besvare, uavhengig av hvilket pensumalternativ de har valgt.

Høst 2012

Enten:

Gjør rede for forskjellige kjennetegn som har vært drøftet i forbindelse med begrepet norm.

Eller:

Synspunkter på forholdet mellom rett og rettferdighet.

Høst 2011

Enten:

Drøft likheter og forskjeller mellom Skandinavisk rettsrealisme og Benthams utilitarisme.

Eller:         

Om begrepene norm og rettsnorm.

Tidligere eksamensoppgaver for JUR5500

Høst 2010

Enten:

Om begrepene norm og rettsnorm.

Eller:

Gjør rede for noen forskjellige oppfatninger om hva det kan bety at en norm eksisterer.

Høst 2009

Enten:

Om begrepet normativitet og begrepet norm.

Eller:

Om synet på retten hos Hayek og hos Rawls.

Eller:

Om naturrett.

Høst 2008

Om norm og normativitet.

Oppgaven er felles for alle pensumalternativer.

Høst 2007

Hva er normer og hvilke typer av normer har ulike rettsfilosofer og jurister tradisjonelt ment at det er riktig å operere med?

Vår 2007

Gjør rede for normer, verdier og rettigheter. Gjør herunder rede for fellestrekk, forskjeller og eventuelle forbindelser.

Høst 2006

Besvar enten oppgave 1 eller 2. Du kan velge oppgave uavhengig av hvilket pensumalternativ du har valgt:

Oppgave 1:

Gjør rede for teoriene til Michael Walzer og Friedrich Hayek. Hvis du ønsker, kan du herunder peke på likheter og forskjeller mellom de to teoriene. Gjør rede for din vurdering hvis du finner klare svakheter eller fortrinn ved teoriene.

Oppgave 2:

Om kompetanse, kompetansenormer og grunnorm(er).
 

Publisert 7. juni 2013 09:58 - Sist endret 22. mai 2018 14:24