Litteratur/læringskrav

Læringskrav

Kunnskap:

Det kreves god forståelse av:

  • Årsaker til lovgivning og lovgivningens funksjoner
  • Valget mellom lov og andre virkemidler, og mellom lov og forskrift
  • Forskjellig slags regler (virkemidler) i en lov
  • Hvordan en lov bør utformes og andre krav til god lovskvalitet
  • Arbeidet med å forberede nye lover

Det kreves kjennskap til:

  • Diskusjonen om forenkling av regelverket
  • Årsaker til "feil" i lovgivningen og konsekvensene av feil
  • Sammenheng mellom forberedelser og kontroll av lovgivning

Ferdigheter:

Emnet skal gi evne til å utforme lovforslag og til å analysere sterke og svake sider ved et lovforslag.

Generell kompetanse:

Emnet skal gjøre studentene kjent med juristroller knyttet til regelforberedelse og regelgivning og forståelse for hvordan retten kan skapes gjennom lovgivning.

 

Pensum/Litteraturliste:

Hovedlitteratur:

Backer, Inge Lorange: Loven-hvordan blir den til. 2014.

Backer, Inge Lorange: Lov- og lovgivning. 2013. Kap. 2-7, 9 og 11-13

Baldwin, Robert, Martin Cave og Martin Lodge: Understanding Regulation, 2nd ed. Oxford 2012, s.1-102

Christensen, Jens Peter: Lovgivningskvalitet og enkeltsagsstyret lovgivning, Forhandlingerne ved Det 38. nordiske Juristmøde (København 2008) s.87-100.

Eckhoff, Torstein: Statens styringsmuligheter - særlig i naturressurs- og miljøspørsmål. Oslo 1983, kap. 2-5 (s.29-89)

 

Tilleggslitteratur:

Aubert, Vilhelm: Rettens sosiale funksjon. Oslo 1976 del 2, s.65-165.

Eide, Erling og Endre Stavang: Rettsøkonomi, Oslo 2008. Bl.a. kap. 19.1 og 25.1

Evaluering av lover Justisdepartementets lovavdeling 2000.

NOU 1972: 16 Gjennomføring av lovkonvensjoner i norsk rett

NOU 1992:32: Bedre struktur i lovverket, kap. 1-8.

Ot.prp. nr 87. 2002-2003. Om lov om retting av feil i lovverket m.m

Utredningsinstruksen med veileder i utredningsarbeid (P-0885), Moderniseringsdepartementet 2005).

Vinje, Finn-Erik: Lovlig språk. 2. utg.1995.

Wahlgren, Peter: Lagstifting . Stockholm 2008, anm. av Backer i Tidsskrift for rettsvitenskap 2012 s.389-98.

Publisert 11. mai 2015 10:49 - Sist endret 11. mai 2015 14:51