Mandat for JOU om regulering av bruk og utleie av elektriske sparkesykler

Bakgrunn for oppdraget 

Den siste tiden har bruk og utleie av elektriske sparkesykler økt kraftig. Med nye transportvaner og nye handlingsmønstre oppstår nye utfordringer og problemer. Dette gjelder også for elektriske sparkesykler. Flere har tatt til ordet for at det trengs ny politikk og nye regler for utleie og bruk av sparkesykler, se artikkel i Aftenposten april 2019. 

Om oppdragsgiver 

Oppdraget

Studentgruppen bes om å vurdere ulike virkemidler for å minske problemene med bruk og utleie av elektriske sparkesykler. Det er viktig at forslaget varetar muligheter for god og grønn transport i byer og ikke unødvendig griper inn i næringsfrihet eller bevegelsfrihet, men samtidig bidrar til redusere problemene bruk og utleie av elektriske sparkesykler forårsaker

Utredningen skal:

  • analysere problemet
  • utrede gjeldende rett
  • vurdere gjeldende rett og eventuelle svakheter ved den
  • inneholde en komparativ vurdering av regelverket i andre sammenlignbare byer og land, f.eks. København og Danmark. 
  • inneholde alternative forslag til regelverksendringer på statlig og kommunalt nivå
  • inneholde en anbefaling
  • anbefalingen må konsekvensutredes

Studentgruppen skal undersøke og ta stilling til alle spørsmål i mandatet, og utarbeide en skriftlig utredning som fremlegges for UiO og Bymiljøetaten i form av en JOU (Jusstudentenes offentlige utredninger). 

Studentgruppens arbeid skal utføres i henhold til Utredningsinstruksen og forvaltningsloven og andre relevante veiledninger. Utredningen skal også bygge på litteraturen og undervisningen i faget JUS5502 Lovgivningslære.

Studentgruppen står fritt til å innhente informasjon og kontakte relevante aktører for innspill. 
Utredningen skal inneholde forslag til lov- og forskriftstekst der det fremmes forslag eller gis anbefalinger som vil kreve slike endringer. Eventuelle forslag til endringer skal utformes i tråd med reglene i Justisdepartementets veiledning Lovteknikk og lovforberedelse (2000)

Publisert 21. mai 2019 13:06 - Sist endret 24. mai 2019 08:38