Mandat for JOU om klimalov for kommuner

Oppdraget 

I lovgiviningslaben Klimalov for kommuner skal studentene utrede en klimalov for kommuner, herunder foreslå innhold, virkeområde og avgrensning mot annet relevant lovverk.

Lovforslaget skal ses i sammenheng med Lov om klimamål, hvor det framgår at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I loven er lavutslippssamfunnet definert som et samfunn der klimautslippene er redusert med «i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990». Formålet med Klimalov for kommuner er å fastsette hvilke forpliktelser kommunene bør ha for å realisere målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn.

Utredningen om en Klimalov for kommuner skal omfatte forslag til bestemmelser om klimamål, klimabudsjetter, -regnskap og –rapportering, men kan også omfatte andre og mer spesifikke forpliktelser.

I arbeidet skal studentgruppen se hen til norske kommuner som har satt mål om å redusere klimautslipp og innført nye tiltak og styringsverktøy for å innfri målene. Dersom tid og ressurser gir anledning til det, skal utredningen også peke på eventuelle behov for endringer i lovverk og reguleringer som er til hinder for at kommunene innfrir mål om å bli lavutslippskommuner.

Studentgruppen skal undersøke og ta stilling til alle spørsmål i mandatet, og utarbeide en skriftlig utredning som fremlegges for UiO og WWF Verdens naturfond i form av en JOU (Jusstudentenes offentlige utredninger). 

Studentgruppens arbeid skal utføres i henhold til Utredningsinstruksen og forvaltningsloven og andre relevante veiledninger. Utredningen skal også bygge på litteraturen og undervisningen i faget JUS5502 Lovgivningslære.

Studentgruppen står fritt til å innhente informasjon og kontakte relevante aktører for innspill. 
Utredningen skal inneholde forslag til lov- og forskriftstekst der det fremmes forslag eller gis anbefalinger som vil kreve slike endringer. Eventuelle forslag til endringer skal utformes i tråd med reglene i Justisdepartementets veiledning Lovteknikk og lovforberedelse (2000)

Om oppdragsgiver 


 

Publisert 21. mai 2019 13:07 - Sist endret 24. mai 2019 08:39