Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du i en gruppe skrive utredninger med forslag til generelle regler for en ekstern oppdragsgiver. Utredningene skal inngå i fakultetets nye serie; Jusstudentenes offentlig utredninger (JOU). Oppdragsgiverne er interesseorganisasjoner og forvaltning, oppdragene er reelle og aktuelle.

Emnet skal gi kunnskap om og forståelse for lovgivning generelt, uavhengig av innholdet av de enkelte regler i loven. Det ser på lovgivningen i et regelgiverperspektiv med vekt på forberedelse, skriving og vedtakelse av nye lover og forskrifter. Det omfatter spørsmål om årsaker til lovgivning og lovgivningens funksjoner, valget mellom lovgivning og andre virkemidler, utforming av lovregler og evaluering av lovgivning. I dette inngår også valget mellom lov og forskrift, gjennomføring av internasjonale regler og forholdet mellom lovgivning og dommerskapt rett.  Mange av spørsmålene kan ses under synsvinkelen "krav til god lovkvalitet".

Emnet har grenseflater mot metode (rettskildelære), statsrett og rettssosiologi. Også andre fag, som rettsøkonomi og forvaltningsrett, kan ha betydning i lovgivningslæren. Innsikt fra lovgivningslæren kan anvendes på alle rettsområder, og nesten alle fag vil kunne gi materiale til å belyse spørsmål i lovgivningslæren med utgangspunkt i lover på fagområdet.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av problemstillinger, begreper og fremgangsmåter ved forberedelse av ny lovgivning og gi et samlet bilde av lovgivningen. Det skal sette studentene i stand til å utforme lovforslag og analysere sterke og svake sider ved et lovforslag. Emnet skal gjøre studentene kjent med juristrollene knyttet til regelforberedelse og regelgivning.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene med unntak av studenter på masterprogrammet i forvaltningsinformatikk ved UiO. 

Emnet har et begrenset antall plasser, ca. 25 plasser, du må ha undervisningsopptak til emnet for å få avlegge eksamen. Du må i tillegg fylle ut motivasjonsbrev innen gitte frister, se semestersiden for skjema.   

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Overlappende emner

Undervisning

Seminarer, skriveverksted, forelesninger og gruppearbeid. Undervisningen er obligatorisk, det er krav om 80 % oppmøte på all undervisning i plenum.

Mer om undervisning i Lovgivningslære 

Som del av arbeidet i emnet kan det være at studenter må jobbe med og lagre personopplysninger, mer krav i personopplysningsloven og GDPR.

Eksamen

Sluttrapport, skriftlig oppgave i gruppe. Du må oppfylle obligatoriske arbeidskrav (undervisning) for å få levere eksamen.

Gruppearbeidet gjennom semesteret munner ut i en sluttrapport. Disse rapportene skal inngå i fakultetets serie; Jusstudentenes offentlige utredninger (JOU).   

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning 

Det vil bli utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.  
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Arbeidsformen i dette emnet er gruppearbeid, gruppene er sammensatt av flere hensyn. Dersom du har behov for å trekke deg fra emnet må du gi beskjed til ansvarlig faglærer om dette i tillegg til å trekke deg i StudentWeb, slik at ansvarlig faglærer kan se på sammensetningen av gruppen.   

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet har også en bachelorversjon JUR1502 Lovgivningslære (nedlagt fom. høsten 2021) og JUR1502k om du har opptak til bachelorprogrammet i Klart språk. Studenter på masterstudiet i rettsvitenskap skal avlegge emnet på masternivå.  

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk