Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi kunnskap om og forståelse for lovgivning generelt, uavhengig av innholdet av de enkelte regler i loven. Det ser på lovgivningen i et regelgiverperspektiv med vekt på forberedelse og vedtakelse av nye lover og forskrifter. Det omfatter spørsmål om årsaker til lovgivning og lovgivningens funksjoner, valget mellom lovgivning og andre virkemidler, utforming av lovregler og evaluering av lovgivning. I dette inngår også valget mellom lov og forskrift, gjennomføring av internasjonale regler og forholdet mellom lovgivning og dommerskapt rett.  Mange av spørsmålene kan ses under synsvinkelen "krav til god lovkvalitet".

Emnet har grenseflater mot metode (rettskildelære), statsrett og rettssosiologi. Også andre fag, som rettsøkonomi og forvaltningsrett, kan ha betydning i lovgivningslæren. Innsikt fra lovgivningslæren kan anvendes på alle rettsområder, og nesten alle fag vil kunne gi materiale til å belyse spørsmål i lovgivningslæren med utgangspunkt i lover på fagområdet.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av problemstillinger, begreper og fremgangsmåter ved forberedelse av ny lovgivning og gi et samlet bilde av lovgivningen. Det skal sette studentene i stand til å utforme lovforslag og analysere sterke og svake sider ved et lovforslag. Emnet skal gjøre studentene kjent med juristrollene knyttet til regelforberedelse og regelgivning.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det juridiske fakultetet har i tillegg vedtatt et eget skjema for evalueringskriterier for valgemner.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk