Læringskrav - JUS5502 og JUR1502

Læringskrav JUS5502

Kunnskap:

Det kreves god forståelse av:

 • Årsaker til lovgivning og lovgivningens funksjoner.
 • Lovsystemets struktur og hvordan det inngår i rettssystemet
 • Valget mellom lov og andre virkemidler, og mellom lov og forskrift.
 • Valget mellom forskjellig slags regler (virkemidler) i en lov.
 • Hvordan en lov kan og bør utformes.
 • Prinsipper for god regelstyring.
 • Arbeidet med å forberede nye lover og særlig lovutredningens funksjon i lovforberedelsen.

Ferdigheter:

Emnet skal gi evne til å

 • Ta imot og forholde seg til et mandat
 • Forholde seg til offentlige instrukser og veiledninger
 • Organisere en regelgivningsprosess 
 • Strukturere og skrive rapport- og regeltekst
 • Arbeide sammen om tekst, f.eks. herunder å gi tilbakemeldinger på tekst og samskriving
 • Bruke avanserte digitale samhandlingsverktøy i utredningsprosessen 
 • Gjennomføre enkel innhenting og analyse av fakta
 • Gjøre enkle verdivurderinger
 • Presentere foreløpig og endelig rapport 
 • Utforme rapporttekst og regelforslag (fortrinnsvis lov- og forskriftstekst) 
 • Analysere sterke og svake sider ved et lovforslag.

Generell kompetanse:

Emnet skal gjøre studentene kjent med juristroller i forberedelse, utforming og vedtakelse av regler og forstå hvordan retten kan skapes gjennom lovgivning.

Valgemnet JUS 5502 Lovgivningslære startet opp høsten 2015. Undervisningen har bestått i 20 timer forelesning. Undervisningsformen har i liten grad bidratt til fagets hovedformål å gjøre studentene i stand til å utrede og skrive lover og forskrifter. Ansvarlig faglærer valgte derfor å legge om undervisningen i faget til en lovlab. I laben skriver studentene utredninger med forslag til generelle regler for en reell ekstern oppdragsgiver på samme måte som et lovutvalg skriver en NOU. Arbeidet munner ut i en utredning: Jusstudentenes offentlige utredninger (JOU). Læringsmålene er omformulert for bedre å dekke de praktiske og teoretiske ferdighetene som studentene tilegner seg i faget.  

Læringskrav JUR1502

Kunnskap: 

Det kreves god forståelse av:

 • Hvordan en lov bør utformes og andre krav til god lovskvalitet.
 • Arbeidet med å forberede nye lover.
 • Valget mellom lov og andre virkemidler, og mellom lov og forskrift

Det kreves kjennskap til:

 • Årsaker til lovgivning og lovgivningens funksjoner.
 • Forskjellig slags regler (virkemidler) i en lov.
 • Diskusjonen om forenkling av regelverket.

Ferdigheter: 

Emnet skal gi evne til å utforme lovforslag og til å analysere sterke og svake sider ved et lovforslag.

Generell kompetanse:

Emnet skal gjøre studentene kjent med hvordan regler forberedes, skrives og hvordan reglene kan virke i samfunnet.

Se litteraturliste for JUS5502 og JUR1502 i Leganto

Publisert 25. mai 2020 15:00 - Sist endret 15. juni 2020 11:35