Læringskrav - JUS5504

Læringskrav

Læringskrav JUS5504 masteremnet

Kunnskap:

God forståelse for sentrale teorier og forskningsfunn om konflikter som fenomen, herunder om:

 • Konfliktbegrepet
 • Konfliktprosessen og strukturer som former denne
 • Konflikttyper, konfliktemner og motiverende betydning
 • Skjevheter i konfliktoppfattelsen
 • Rettsliggjøring
 • Kilder og utløsende årsaker til konflikt
 • Konflikter mellom grupper og konfliktgruppemobilisering
 • Konfliktstrategier og konflikttaktikker
 • Eskalering
 • Deeskalering

God forståelse for sentrale teorier og forskningsfunn om forhold og prosesser som påvirker hvordan konflikter utvikler seg og kan håndteres, herunder om:

 • Automatiserte og kontrollerte mentale prosesser
 • Skjevheter ved bedømmelser og beslutninger
 • Emosjoner
 • Selvregulering
 • Perspektivtaking
 • Relasjoner og tillit
 • Roller og makt
 • Kjønnsperspektiver på konflikthåndtering
 • Fortellinger og språk

God forståelse for sentrale teorier om hvordan konflikter kan håndteres på måter som ivaretar individer, grupper og organisasjoner, herunder om:

 • Konstruktiv konflikthåndtering 
 • Kommunikasjon 
 • Konstruktive kontroverser
 • Problemløsning 
 • Relasjonsreparasjon
 • Prosesser for håndtering av verdi- og identitetskonflikter
 • Rekonstruksjon

Kjennskap til trekk ved de rettslige behandlingsmåter og prosessformer, herunder om:

 • Juristprofesjonene og deres oppgaver og roller i konflikthåndtering
 • Alternativ tvisteløsning

Ferdigheter:

Emnet gjør deg i stand til å identifisere og analysere utvalgte problemstillinger ved forståelse og håndtering av konflikter og kunne redegjøre for sentrale teorier og forskningsfunn vedrørende disse.

Emnet gir deg ferdigheter i å analysere konkrete konflikter ved hjelp av fagets teorier og begrepsapparat, samt å planlegge intervensjoner og strategier basert på disse.

Emnet gir deg grunnleggende ferdigheter i noen praktiske tilnærminger til og intervensjoner i konflikter, som aktiv lytting, effektive budskap og konstruktive diskusjoner.

 

Generell kompetanse:

Emnet oppøver evnen til refleksjon rundt måter å håndtere konflikter på som kan ivareta individers, gruppers og organisasjoners mål og interesser.

Emnet gir deg kjennskap til forholdet mellom etiske og juridiske sider ved håndtering av konflikter, derunder at det kan ligge etiske forventninger og rettslige grenser for håndtering av konfliktsituasjoner, samt en bevisst holdning til hvordan etiske dilemmaer i konflikthåndtering kan løses i praksis.

Læringskrav JUR1504 bacheloremnet

Kunnskap:

God forståelse for sentrale teorier og forskningsfunn om konflikter som fenomen, herunder om:

 • Konfliktbegrepet
 • Konfliktprosessen og strukturer som former denne
 • Konflikttyper, konfliktemner og motiverende betydning
 • Skjevheter i konfliktoppfattelsen
 • Rettsliggjøring
 • Kilder og utløsende årsaker til konflikt
 • Konflikter mellom grupper og konfliktgruppemobilisering
 • Konfliktstrategier og konflikttaktikker
 • Eskalering
 • Deeskalering

God forståelse for sentrale teorier og forskningsfunn om forhold og prosesser som påvirker hvordan konflikter utvikler seg og kan håndteres, herunder om:

 • Automatiserte og kontrollerte mentale prosesser
 • Skjevheter ved bedømmelser og beslutninger
 • Emosjoner
 • Selvregulering
 • Perspektivtaking
 • Relasjoner og tillit
 • Roller og makt

God forståelse for sentrale teorier om hvordan konflikter kan håndteres på måter som ivaretar individer, grupper og organisasjoner, herunder om:

 • Konstruktiv konflikthåndtering 
 • Kommunikasjon 
 • Konstruktive kontroverser
 • Problemløsning 
 • Relasjonsreparasjon

Ferdigheter:

Emnet gjør deg i stand til å identifisere og analysere utvalgte problemstillinger ved forståelse og håndtering av konflikter og kunne redegjøre for sentrale teorier og forskningsfunn vedrørende disse.

Emnet gir deg ferdigheter i å analysere konkrete konflikter ved hjelp av fagets teorier og begrepsapparat, samt å planlegge intervensjoner og strategier basert på disse.

Emnet gir deg grunnleggende ferdigheter i noen praktiske tilnærminger til og intervensjoner i konflikter, som aktiv lytting, effektive budskap og konstruktive diskusjoner.

 

Generell kompetanse:

Emnet oppøver evnen til refleksjon rundt måter å håndtere konflikter på som kan ivareta individers, gruppers og organisasjoners mål og interesser.

Emnet gir deg kjennskap til forholdet mellom etiske og juridiske sider ved håndtering av konflikter, derunder at det kan ligge etiske forventninger og rettslige grenser for håndtering av konfliktsituasjoner, samt en bevisst holdning til hvordan etiske dilemmaer i konflikthåndtering kan løses i praksis.

Lenke til pensumliste i Leganto

Publisert 10. nov. 2020 10:03 - Sist endret 13. jan. 2022 08:54