Læringskrav - JUS5506

Læringskrav for JUS5506 - masteremne på 10 studiepoeng

Kunnskap

God kunnskap om

  • rettsreglene om politiet og påtalemyndigheten, deres organisering og samfunnsansvar
  • forskjeller og likheter mellom politiets maktbruk og inngrep i henholdsvis ordens- og etterforskingssporet
  • politilovens hjemler for inngrep i ordens- og sikkerhetstjenesten
  • de grunnleggende prinsippene som styrer politiet og påtalemyndighetens arbeid
  • rettslige og etiske rammer for påtalemyndighetens skjulte etterforskningsarbeid
  • de rettslige rammene for utenrettslige avhør, og grunnleggende innsikt i vitnepsykologiske begrensninger av vitneforklaringer
  • de særlige problemstillingene knyttet til politiets og påtalemyndighetens beviskrav og –vurdering
  • de mest sentrale rettslige internasjonale samarbeidsinstrument for politi- og påtalemyndighet, og kunnskap om rettsstatlige aspekter ved slikt samarbeid

Ferdigheter

Kunne

  • redegjøre for og reflektere over etiske dimensjoner ved politiets, påtalemyndighetens og forsvarerens arbeid
  • reflektere over kjerneoppgaver og -problemstillinger innenfor feltet

Litteraturliste i Leganto

Publisert 25. mai 2020 15:02 - Sist endret 17. des. 2021 14:30