Tidligere eksamensoppgaver for JUR1511 og JUS5511 - Arbeidsrett - den individuelle del

Dette emnet endret emnekode fra JUR5511 til JUS5511 høsten 2011. Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme.

Høst 2021

JUS5511

JUR1511

Høst 2020

JUS5511

Drøft grensen mellom entreprise og innleie av arbeidskraft og grensen mellom innleie fra bemanningsforetak (arbeidsmiljøloven § 14-12) og innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie (arbeidsmiljøloven § 14-13).

Bruk gjerne både rettspraksis og egne praktiske eksempler for å belyse begge grensedragningene.

JUR1511

Drøft vilkårene for at det foreligger en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1 (1).

Bruk gjerne både rettspraksis og egne praktiske eksempler for å belyse tolkningen og anvendelsen av vilkårene.

Høst 2019

JUS5511

Forklar oppbygningen av diskrimineringsforbudet etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6 (jf. § 7, § 8 og § 9 første og annet ledd og § 11) og drøft forbudets rekkevidde i arbeidsforhold etter § 29.

Sensorveiledning

JUR1511

Drøft arbeidsgivers adgang til å bringe arbeidsforholdet til opphør på grunn av alder etter arbeidsmiljøloven § 15-13 a.

Sensorveiledning

Høst 2018

JUS5511 (MA)

Drøft arbeidstakerbegrepets innhold og betydning etter arbeidsmiljøloven.

JUR1511 (BA)

Drøft adgangen til avskjed av arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven § 15-14.

Høst 2017

JUS5511 (MA)

JUR1511 (BA)

Høst 2016

JUS5511 (MA)

JUR1511 (BA)

Høst 2015

JUS5511 (MA)

Drøft hvilke formkrav som gjelder og betydningen av dem ved opphør av arbeidsforhold etter arbeidsmiljøloven. Reglene om midlertidig ansettelse skal ikke behandles.

JUR1511 (BA)

Drøft reglene om midlertidig ansettelse i arbeidsmiljølovens § 14-9 første ledd bokstav a, b og f, jfr. fjerde til og med syvende ledd.

Høst 2014

JUS5511 (MA)

Om «masseoppsigelser» etter arbeidsmiljølovens § 15‑2.

JUR1511 (BA)

Om betydningen av formkrav ved oppsigelse.

Høst 2013

JUS5511 (MA):

Gi en fremstilling og vurdering av reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens §§ 16‑1, 16‑2, 16‑3 og 16‑4. Paragraf 16‑2 tredje ledd skal ikke behandles.

JUR1511 (BA):

Gjør rede for reglene om lønnsutbetaling og trekk i lønn etter arbeidsmiljølovens § 14‑15.

Høst 2012

Arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler: Gjør rede for anvendelsesområde, grunntrekk og hovedregler, og for tilpasnings- og unntaksordninger.

Høst 2011

Om retten til å fortsette i stilling etter arbeidsmiljølovens § 15‑11.

Tidligere eksamensoppgaver for JUR1511 og JUR5511

Høst 2010

Diskuter regler om og rettsvirkninger av utvelgelse til oppsigelse ved nedbemanning på grunn av virksomhetens forhold. Arbeidsmiljølovens § 15 11 skal også være med i drøftelsen.

Høst 2009

Drøft reglene om ”skriftlig arbeidsavtale” i arbeidsmiljølovens § 14 5 - § 14-8 og hvilken betydning de har for et arbeidsforhold.

Høst 2008

Gi en fremstilling og vurdering av de arbeidsrettslige regler som får anvendelse når et foretak må innskrenke driften helt eller delvis.
[Omstillingslova [lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd av 6. juni 2008 nr. 38] skal ikke behandles].

Publisert 6. juni 2013 13:21 - Sist endret 22. des. 2021 14:01