Læringskrav JUR1512 / JUS5512

Arbeidsrett, kollektiv del

Fagbeskrivelse

I arbeidsrett – den kollektive del, behandles den norske kollektive arbeidsretten, men med hensyn til den internasjonale reguleringen på området. De vesentligste arbeidsvilkår for svært mange arbeidstakere i Norge vil være fastsatt ved tariffavtaleregulering. Systemet med tariffoppgjør spiller en vesentlig samfunnsøkonomisk rolle.

I den kollektive arbeidsretten behandles de regler som gjelder arbeidslivets organisasjoner, hvem som er og kan være part i en tariffavtale og organisasjonsfriheten. Her behandles systemet for fastsettelse av arbeidsvilkårene gjennom tariffavtale, den så kalte frontfagsmodellen, og bruk av arbeidskamp. De institusjonelle tvisteløsningsmekanismene i interessetvister ved mekling og lønnsnemnd, vil omhandles. Dessuten omhandles de rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer. Den kollektive arbeidsretten behandler tariffavtalen som reguleringsinstrument.

At tariffavtalen ofte også har virkning på arbeidsforhold utenfor de tariffavtalebundne arbeidsforholdene er et særtrekk som vil bli behandlet. Dessuten behandles hvilke arbeidsvilkår som skal gjelde, dersom tariffavtalen er blitt oppsagt eller ikke lenger gjelder. I den kollektive arbeidsretten behandles også spørsmål om tolking av tariffavtale.

Endelig behandles i den kollektive arbeidsretten reguleringen om arbeidstakers medvirkning i beslutt og medbestemmelse på arbeidsplassen, og tillitsvalgtes stilling. Konfliktløsningen i Arbeidsretten og prosessordningen vil bli drøftet.

Læringskrav

Emnet kollektiv arbeidsrett gir deg grunnlagene for å identifisere nasjonale og internasjonale kollektivarbeidsrettslige spørsmål og finne frem til løsninger til problemstillingene. Du lærer om den kollektive regulering av lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler, om adgangen til å gjøre bruk av arbeidskamp, om medvirkning i arbeidslivet, og om den arbeidsrettslige tvisteløsningsprosessen. Emnet kollektiv arbeidsrett gir deg grunnlag for å kunne arbeide med konkrete spørsmål på kollektivarbeidsrettens område.

Læringskrav JUS5512 - Master

Kunnskap

Det kreves god kunnskap om:

 • arbeidsrettens grunnleggende bakgrunn og begrunnelser, herunder trekk ved det norske arbeidsmarked og arbeidslivets organisasjoner;
 • arbeidsrettens begrepsapparat og utgangspunkter for arbeidsrettslig regulering;
 • arbeidsrettslige kilder og forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett, og god forståelse for forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett;
 • om forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett, og god forståelse for forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett; samt
 • forholdet mellom institusjonelle ordninger, særlig domstolsordningene;
 • den rettslige reguleringen på sentrale områder i den kollektive arbeidsretten, nasjonalt og internasjonalt.

Ferdigheter

Det kreves ferdigheter i:

 • å kunne identifisere og formulere relevante problemstillinger innenfor den kollektive arbeidsrettens område;
 • å kunne analysere og selvstendig drøfte rettsspørsmål på den kollektive arbeidsrettens område med anvendelse av det relevante rettskildemateriale;
 • å kunne redegjøre for metodiske spørsmål og rettspolitiske perspektiver;
 • å kunne foreta en kritisk vurdering av faglige spørsmål innenfor fagområdet;
 • å kunne vurdere relevansen av og kvaliteten på drøftelser av rettsspørsmål innenfor fagfeltet; samt
 • å kunne løse og ta stilling til rettsspørsmål knyttet til fagområdet, herunder også individuelle rettigheter som har utspring i tariffavtaler.

Generell kompetanse

Det kreves generell kompetanse i å ha:

 • grunnlag for å arbeide med konkrete spørsmål på den kollektive arbeidsrettens område;
 • evner til selvstendig og kritisk tenking og analyse;
 • evner til å forstå forholdet mellom institusjonelle ordninger, særlig domstolsordningene;
 • et godt grunnlag for videre studier av arbeidsrettslige emner.

Læringskrav JUR1512 - Bachelor

Kunnskap

Det kreves kunnskap om:

 • arbeidsrettens grunnleggende bakgrunn og begrunnelser, herunder trekk ved det norske arbeidsmarked og arbeidslivets organisasjoner;
 • arbeidsrettens begrepsapparat og utgangspunkter for arbeidsrettslig regulering;
 • arbeidsrettslige kilder og forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett, og mellom nasjonal og internasjonal rett; samt
 • den rettslige reguleringen på sentrale områder i den kollektive arbeidsretten.

Ferdigheter

Det kreves ferdigheter i:

 • å kunne identifisere relevante problemstillinger innenfor den kollektive arbeidsrettens område;
 • å kunne analysere og drøfte rettsspørsmål på den kollektive arbeidsrettens område;
 • å kunne redegjøre for metodiske spørsmål og rettspolitiske perspektiver; samt
 • å kunne løse og ta stilling til rettsspørsmål knyttet til fagområdet, herunder også individuelle rettigheter som har utspring i tariffavtaler.

Generell kompetanse

Det kreves generell kompetanse i å ha:

 • grunnlag for å arbeide med konkrete spørsmål på den kollektive arbeidsrettens område; og
 • et godt grunnlag for videre studier av arbeidsrettslige emner.

Lenke til pensumliste i Leganto

Publisert 6. nov. 2020 10:44 - Sist endret 17. des. 2021 14:05