Litteratur/læringskrav

JUR1512 bacheloremnet

Kort om emnet

I arbeidsrett – den kollektive del, behandles den norske kollektive arbeidsretten, men med hensyn til den internasjonale reguleringen på området. De vesentligste arbeidsvilkår for svært mange arbeidstakere i Norge vil være fastsatt ved tariffavtaleregulering. Systemet med tariffoppgjør spiller en vesentlig samfunnsøkonomisk rolle.

I den kollektive arbeidsretten behandles de regler som gjelder arbeidslivets organisasjoner, hvem som er og kan være part i en tariffavtale og organisasjonsfriheten. Her behandles systemet for fastsettelse av arbeidsvilkårene gjennom tariffavtale, den så kalte frontfagsmodellen, og bruk av arbeidskamp. De institusjonelle tvisteløsningsmekanismene i interessetvister ved mekling og lønnsnemnd, vil omhandles. Dessuten omhandles de rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer. Den kollektive arbeidsretten behandler tariffavtalen som reguleringsinstrument.

At tariffavtalen ofte også har virkning på arbeidsforhold utenfor de tariffavtalebundne arbeidsforholdene er et særtrekk som vil bli behandlet. Dessuten behandles hvilke arbeidsvilkår som skal gjelde, dersom tariffavtalen er blitt oppsagt eller ikke lenger gjelder. I den kollektive arbeidsretten behandles også spørsmål om tolking av tariffavtale.

Endelig behandles i den kollektive arbeidsretten reguleringen om arbeidstakers medvirkning i beslutt og medbestemmelse på arbeidsplassen, og tillitsvalgtes stilling. Konfliktløsningen i Arbeidsretten og prosessordningen vil bli drøftet.

Hva lærer du?

Emnet kollektiv arbeidsrett gir deg grunnlagene for å identifisere nasjonale og internasjonale kollektivarbeidsrettslige spørsmål og finne frem til løsninger til problemstillingene. Du lærer om den kollektive regulering av lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler, om adgangen til å gjøre bruk av arbeidskamp, om medvirkning i arbeidslivet, og om den arbeidsrettslige tvisteløsningsprosessen. Emnet kollektiv arbeidsrett gir deg grunnlag for å kunne arbeide med konkrete spørsmål på kollektivarbeidsrettens område.

Læringskrav JUS5512 Arbeidsrett - den kollektive del masteremnet:

Kunnskap

Det kreves god kunnskap om:

 • arbeidsrettens grunnleggende bakgrunn og begrunnelser, herunder trekk ved det norske arbeidsmarked og arbeidslivets organisasjoner;
 • arbeidsrettens begrepsapparat og utgangspunkter for arbeidsrettslig regulering;
 • arbeidsrettslige kilder og forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett, og god forståelse for forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett;
 • om forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett, og god forståelse for forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett; samt
 • forholdet mellom institusjonelle ordninger, særlig domstolsordningene;
 • den rettslige reguleringen på sentrale områder i den kollektive arbeidsretten, nasjonalt og internasjonalt.

Ferdigheter

Det kreves ferdigheter i:

 • å kunne identifisere og formulere relevante problemstillinger innenfor den kollektive arbeidsrettens område;
 • å kunne analysere og selvstendig drøfte rettsspørsmål på den kollektive arbeidsrettens område med anvendelse av det relevante rettskildemateriale;
 • å kunne redegjøre for metodiske spørsmål og rettspolitiske perspektiver;
 • å kunne foreta en kritisk vurdering av faglige spørsmål innenfor fagområdet;
 • å kunne vurdere relevansen av og kvaliteten på drøftelser av rettsspørsmål innenfor fagfeltet; samt
 • å kunne løse og ta stilling til rettsspørsmål knyttet til fagområdet, herunder også individuelle rettigheter som har utspring i tariffavtaler.

Generell kompetanse

Det kreves generell kompetanse i å ha:

 • grunnlag for å arbeide med konkrete spørsmål på den kollektive arbeidsrettens område;
 • evner til selvstendig og kritisk tenking og analyse;
 • evner til å forstå forholdet mellom institusjonelle ordninger, særlig domstolsordningene;
 • et godt grunnlag for videre studier av arbeidsrettslige emner.

Læringskrav JUR1512 Arbeidsrett - den kollektive del bachelor emnet:

Kunnskap

Det kreves kunnskap om:

 • arbeidsrettens grunnleggende bakgrunn og begrunnelser, herunder trekk ved det norske arbeidsmarked og arbeidslivets organisasjoner;
 • arbeidsrettens begrepsapparat og utgangspunkter for arbeidsrettslig regulering;
 • arbeidsrettslige kilder og forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett, og mellom nasjonal og internasjonal rett; samt
 • den rettslige reguleringen på sentrale områder i den kollektive arbeidsretten.

Ferdigheter

Det kreves ferdigheter i:

 • å kunne identifisere relevante problemstillinger innenfor den kollektive arbeidsrettens område;
 • å kunne analysere og drøfte rettsspørsmål på den kollektive arbeidsrettens område;
 • å kunne redegjøre for metodiske spørsmål og rettspolitiske perspektiver; samt
 • å kunne løse og ta stilling til rettsspørsmål knyttet til fagområdet, herunder også individuelle rettigheter som har utspring i tariffavtaler.

Generell kompetanse

Det kreves generell kompetanse i å ha:

 • grunnlag for å arbeide med konkrete spørsmål på den kollektive arbeidsrettens område; og
 • et godt grunnlag for videre studier av arbeidsrettslige emner.

Hurtigsøk etter pensum for JUR1512/JUS5512 i bibliotekbasen Oria.
Obs! Omfatter ikke hele pensumlisten.
Ingen tilgjengelige eksemplarer? Logg på i Oria og reserver boka!

Innføringslitteratur:

Evju, Stein: «Arbeidsrettsdisiplinen og arbeidsrettsforskningen i tilbakeblikk: Utviklingen av faget og forskningen fra fortid til nåtid», i: Arbeidsrett 2012 s. 1−29.

Hirst, Marion Holthe, & Lønneid, Sven Ivar: Arbeidsrett i et nøtteskall, 2. utg. 2018, s.286-306.

Skjønberg, Alexander Næss, Hognestad, Eirik, & Hotvedt, Marianne Jenum: Individuell arbeidsrett, 2. utg. 2017, s. 21–95.

Stokke, Torgeir Aarvaag, Kristine Nergaard og Stein Evju: Det kollektive arbeidslivet. 2. utg. 2013, s. 14–236.

Sundet, Tron Løkken: Kollektiv arbeidsrett, 2018, s. 11–52.

Hovedlitteratur:

Evju, Stein: «Fusjon og tariffavtaler», i: Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 7 2012 s. 103–141.

Evju, Stein: «Konkurrerende tariffavtaler», i: Arbeidsrett 2010 s. 105–141.

Evju, Stein: Ufravikelighet og tariffbundethet − historisk og aktuelt. Arbeidsnotater 2013:1,

Sundet, Tron Løkken: Kollektiv arbeidsrett, 2018, s. 53–139 og 180–209.

Sundet, Tron Løkken: Tariffavtalen. Utvalgte emner, 2014.

Støtte-og tilleggslitteratur:

Barnard, Catherine: «Posting Matters», i: Arbeidsrett 2014 s. 1–28.

Bellace, Janice R.:,«The ILO and the right to strike», International Labour Review Vol. 153 2014, s. 29–70.

Evju, Stein:  Arbeidsrett: Utvalgte artikler 2001–2010, 2010:

 • «Arbeidsrett og styringsrett – et perspektiv», s. 29–53.
 • «Voldgift og domstol i kollektivarbeidsrettslige tvister: Et komparativt blikk på genesen i Danmark og Norge», s. 52–65.
 • «Prosessmonopolet. Grunnlag og grenser», s. 104–128.
 • «Gjenvisitt til streikebrytere», s. 129–137.
 • «The right to strike in Norwegian labour law: An insider-outsider perspective», s. 171–186.
 • «Arbeidskamp og skip – verneting og rettsvalg», s. 208–234.
 • «Arbeidsrett i møte med Europa: Om utstasjonering, tjenestedirektiv og andre direktiver», s. 255–279.
 • «Sjelløse tariffavtaler», s. 539–552.
 • Annotasjoner til ARD 1992 s. 1, ARD 1994 s. 182, og ARD 1995 s. 129, s. 640–662.

Evju, Stein: «Fundamental Social Rights vs. Fundamental Freedoms», i: Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 s. 312–323.

Evju, Stein: «Kollektiv autonomi, ‘den nordiske modell’ og dens fremtid», i: Arbeidsrett 2010 s. 1‒29.

Evju, Stein: «Implementing EU Law on Services: National Diversity and the Human Rights Dilemma», i: Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 5 2011 s. 287–309.

Evju, Stein: «Informasjon og drøftelser som beslutningsvilkår», i: Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 1 2005 s. 263–273.

Evju, Stein: «Normer og rettsvirkninger – to tariffrettslige observasjoner», i: Arbeidsrett 2013 s. 139–146.

Evju, Stein: «Safeguarding National Interests: Norwegian Responses to Free Movement of Services, Posting of Workers and the Services Directive», i: Stein Evju (ed.), Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance, 2013, s. 225–259.

Ewing, Keith, and John Hendy: «The Dramatic Implications of Demir and Baykara», Industrial Law Journal Vol. 39 2010 s. 2–51.

Hansteen, Christopher, Sigurd-Øyvind Kambestad, Hans Christian Monsen, Einar Stueland: Interessetvist og arbeidskamp, 2015, 460 s.

Hotvedt, Marianne Jenum: Tariffavtaler, rettsutvikling og organisasjonsfrihet, i: Lov og rett 2017 s. 86–109.

Mulder, Bernard Johann, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik og Tron Løkken Sundet: Sui generis. Festskrift til Stein Evju, 2016:

 • Hansteen, Christopher, Tariffhopping – begrensninger og muligheter, s. 277–286.
 • Johansen, Atle Sønsteli og Einar Stueland, Politisk demonstrasjonsstreik – i norsk og internasjonal rett, s. 356–376.
 • Nyström, Birgitta, Europarådets sociala stadga och den nordiska arbetsmarknadsmodellen, s. 522–532.
 • Seifert, Achim, The social dimension of the European Convention on Human Rights, s. 591–600.
 • Skjønberg, Alexander Næss, Riksmeglers inngrepskompetanse i arbeidskonflikter – et forsøk på å beskrive det prinsipielle, s. 601–612.
 • Sundet, Tron Løkken, Domsskrivning i Arbeidsretten, s. 635–645.
 • Thorkildsen, Tarjei, Ny arbeidsgivers forhold til tariffavtalte pensjonsordninger ved virksomhetsoverdragelse, s. 667–676.
 • Ulseth, Terese Smith, Lojalitetsplikt i tariffretten, s. 687–695.
 • Wahl, Jakob, Saksforberedelse og prosedyre for Arbeidsretten, s. 719–729.
 • Weltzien, Kurt, Er «boikott» som arbeidskampmiddel vernet av ILO-konvensjon nr. 87?, s 740–751.

Prop. 134 L (2010–2011) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m.

Sundet, Tron Løkken, Kjetil Drolsum Sandnes og Anne-Beth Meidell Enga:, Tariffavtaletolkning, 2016.

Ulseth, Therese Smith: «Hva er så spesielt med tariffavtaler? Om tolkning av tariffavtaler, særlig om klarhetskravet», Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 6 2012 s. 324–340.

Veggeland, Vegard: «Forbudet mot endring i arbeidsvilkår etter arbeidstvistlovens § 8 tredje ledd – særlig om pensjon», i: Arbeidsrett 2018 s. 85–96.

Kommentarutgaver:

 • Jakhelln, Henning, Helga Aune, Nina Kroken og Claude A. Lenht, Arbeidsrett.no.
 • Aagaard, Erik C. (red.), Arbeidstvistloven med kommentarer, 2013.
 • Bjørnaraa, Torgeir, Tjenestetvistloven med kommentarer, 2017.
 • Rettsdata.no.

JUS5512 masteremnet:

Kort om emnet

I arbeidsrett – den kollektive del, behandles den norske kollektive arbeidsretten, men med hensyn til den internasjonale reguleringen på området. De vesentligste arbeidsvilkår for svært mange arbeidstakere i Norge vil være fastsatt ved tariffavtaleregulering. Systemet med tariffoppgjør spiller en vesentlig samfunnsøkonomisk rolle.

I den kollektive arbeidsretten behandles de regler som gjelder arbeidslivets organisasjoner, hvem som er og kan være part i en tariffavtale og organisasjonsfriheten. Her behandles systemet for fastsettelse av arbeidsvilkårene gjennom tariffavtale, den så kalte frontfagsmodellen, og bruk av arbeidskamp. De institusjonelle tvisteløsningsmekanismene i interessetvister ved mekling og lønnsnemnd, vil omhandles. Dessuten omhandles de rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer. Den kollektive arbeidsretten behandler tariffavtalen som reguleringsinstrument.

At tariffavtalen ofte også har virkning på arbeidsforhold utenfor de tariffavtalebundne arbeidsforholdene er et særtrekk som vil bli behandlet. Dessuten behandles hvilke arbeidsvilkår som skal gjelde, dersom tariffavtalen er blitt oppsagt eller ikke lenger gjelder. I den kollektive arbeidsretten behandles også spørsmål om tolking av tariffavtale.

Endelig behandles i den kollektive arbeidsretten reguleringen om arbeidstakers medvirkning i beslutt og medbestemmelse på arbeidsplassen, og tillitsvalgtes stilling. Konfliktløsningen i Arbeidsretten og prosessordningen vil bli drøftet.

Hva lærer du?

Emnet kollektiv arbeidsrett gir deg grunnlagene for å identifisere nasjonale og internasjonale kollektivarbeidsrettslige spørsmål og finne frem til løsninger til problemstillingene. Du lærer om den kollektive regulering av lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler, om adgangen til å gjøre bruk av arbeidskamp, om medvirkning i arbeidslivet, og om den arbeidsrettslige tvisteløsningsprosessen. Emnet kollektiv arbeidsrett gir deg grunnlag for å kunne arbeide med konkrete spørsmål på kollektivarbeidsrettens område.

Innføringslitteratur:

Evju, Stein: «Arbeidsrettsdisiplinen og arbeidsrettsforskningen i tilbakeblikk: Utviklingen av faget og forskningen fra fortid til nåtid», i: Arbeidsrett 2012 s. 1−29.

Evju, Stein: Ufravikelighet og tariffbundethet − historisk og aktuelt. Arbeidsnotater 2013:1.

Hirst, Marion Holthe, & Lønneid, Sven Ivar: Arbeidsrett i et nøtteskall, 2. utg. 2018, s.286-306.

Skjønberg, Alexander Næss, Hognestad, Eirik, & Hotvedt, Marianne Jenum: Individuell arbeidsrett, 2. utg. 2017, s. 21–95.

Stokke, Torgeir Aarvaag, Kristine Nergaard og Stein Evju: Det kollektive arbeidslivet. 2. utg. 2013, s. 14–236.

Sundet, Tron Løkken: Kollektiv arbeidsrett, 2018, s. 11–52 og 109–227.

Hovedlitteratur:

Carlsen, Tor Olav: Ansattes styrerepresentasjon – en oversikt over reglene, i Arbeidsrett 2017, s. 51–59.

Cordt-Hansen, Haakon: Om streikebryteri, i Arbeidsrett 2017 s. 137–152.

Evju, Stein: Arbeidsrett: Utvalgte artikler 2001–2010, 2010. (flere artikler under «Støtte- og tilleggslitteratur»):

 • «Arbeidsrett og styringsrett – et perspektiv», s. 29–51.
 • «Prosessmonopolet. Grunnlag og grenser», s. 104–128.
 • «The right to strike in Norwegian labour law: An insider-outsider perspective», s. 171–186.
 • «Arbeidsrett i møte med Europa: Om utstasjonering, tjenestedirektiv og andre direktiver», s. 255–279.
 • «Sjelløse tariffavtaler», s. 539–552.
 • Annotasjoner til ARD 1992 s. 1, ARD 1994 s. 182, og ARD 1995 s. 129; s. 640–662

Evju, Stein: «Fusjon og tariffavtaler», i: Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 7 2012 s.103–141.

Evju, Stein: «Konkurrerende tariffavtaler», i: Arbeidsrett 2010 s.105–141.

Evju, Stein: «Normer og rettsvirkninger – to tariffrettslige observasjoner», i: Arbeidsrett 2013 s.139–146.

Evju, Stein: «Saklighet og ‘lovanvendelse’ i Arbeidsretten»,i: Fejø, Jens, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø og Grith Skovgaard (red.), Festskrift, Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen, 2013, s 111–125.

Mulder, Bernard Johann, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik og Tron Løkken Sundet: Sui generis. Festskrift til Stein Evju, 2016 (flere artikler under «Støtte- og tilleggslitteratur»):

 •  Hansteen, Christopher, Tariffhopping – begrensninger og muligheter, s. 277–286.
 •  Johansen, Atle Sønsteli og Einar Stueland, Politisk demonstrasjonsstreik – i norsk og internasjonal rett, s. 356–376.
 •  Skjønberg, Alexander Næss, Riksmeglers inngrepskompetanse i arbeidskonflikter – et forsøk på å beskrive det prinsipielle, s. 601–612.
 •  Thorkildsen, Tarjei, Ny arbeidsgivers forhold til tariffavtalte pensjonsordninger ved virksomhetsoverdragelse, s. 667–676.
 •  Ulseth, Terese Smith, Lojalitetsplikt i tariffretten, s. 687–695.
 •  Weltzien, Kurt, Er «boikott» som arbeidskampmiddel vernet av ILO-konvensjon nr. 87?, s. 740–751.

Sundet, Tron Løkken: Kollektiv arbeidsrett, 2018, s. 53–108 og 180–209.

Sundet, Tron Løkken: Tariffavtalen. Utvalgte emner, 2014, 177 s.

Veggeland, Vegard: «Forbudet mot endring i arbeidsvilkår etter arbeidstvistlovens § 8 tredje ledd – særlig om pensjon», i: Arbeidsrett 2018 s. 85–96.

Støtte- og tilleggslitteratur:

Barnard, Catherine: «Posting Matters», i: Arbeidsrett 2014, s. 1–28.

Bellace, Janice R.: «The ILO and the right to strike», International Labour Review Vol. 153 2014, s. 29–70.

Evju, Stein: Utvalgte artikler 2001–2010, 2010.

 • «Voldgift og domstol i kollektivarbeidsrettslige tvister: Et komparativt blikk på genesen i Danmark og Norge», s. 52–65.
 • «Gjenvisitt til streikebrytere», s. 129–137.
 • «Arbeidskamp og skip – verneting og rettsvalg», s. 208–234.

Evju, Stein: «Implementing EU Law on Services: National Diversity and the Human Rights Dilemma», i: Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 5 2011 s. 287–309.

Evju, Stein: «Informasjon og drøftelser som beslutningsvilkår», i: Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 1. 2005 s. 263–273.

Evju, Stein: «Fundamental Social Rights vs. Fundamental Freedoms», i: Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 s. 312–323.

Evju, Stein: «Kollektiv autonomi, ‘den nordiske modell’ og dens fremtid», i: Arbeidsrett 2010 s. 1‒29.

Evju, Stein: «Safeguarding National Interests: Norwegian Responses to Free Movement of Services, Posting of Workers and the Services Directive», i: Stein Evju (ed.), Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance, 2013, s. 225–259.

Ewing, Keith, and John Hendy: «The Dramatic Implications of Demir and Baykara», Industrial Law Journal Vol. 39 2010 s. 2–51.

Hansteen, Christopher, Sigurd-Øyvind Kambestad, Hans Christian Monsen, Einar Stueland: Interessetvist og arbeidskamp, 2015.

Hotvedt, Marianne Jenum,:Tariffavtaler, rettsutvikling og organisasjonsfrihet, i: Lov og rett 2017, s. 86–109.

Mulder, Bernard Johann, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik og Tron Løkken Sundet:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju, 2016:

 • Bruserud, Herman, Arbeidskamp som force majeure-omstendighet i entrepriseretten, s. 88–97.
 • Dorssemont, Filip, The right to collective action under the European Social Charter Revisited, s 129–140.
 • Lörcher, Klaus, The increasing authority of the European Convention on human rights in relation to the European Social Charter, s. 420–429.
 • Novitz, Tonia, Multi-level collective bargaining – connections with legal frameworks?, s. 495–505.
 • Nyström, Birgitta, Europarådets sociala stadga och den nordiska arbetsmarknadsmodellen, s. 522–532.
 • Seifert, Achim, The social dimension of the European Convention on Human Rights, s. 591–600.
 • Sundet, Tron Løkken, Domsskrivning i Arbeidsretten, s. 635–645.
 • Wahl, Jakob, Saksforberedelse og prosedyre for Arbeidsretten, s. 719–729.

Prop. 134 L (2010–2011) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m.

Sundet, Tron Løkken: Noen merknader om domsmyndighet og anke i tariffretten, i Arbeidsrett 2016 s. 181–207.

Sundet, Tron Løkken, Kjetil Drolsum Sandnes og Anne-Beth Meidell Engan: Tariffavtaletolkning, 2016.

Ulseth, Therese Smith: «Hva er så spesielt med tariffavtaler? Om tolkning av tariffavtaler, særlig om klarhetskravet», Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 6 2012, s. 324–340.

Østerud, Eirik: «Konkurransereglenes anvendelse på tariffavtaler og boikott som arbeidskampmiddel – Status etter EFTA-domstolens og Høyesteretts avgjørelser i ‘Holship-saken’», i Arbeidsrett 2017 s. 1–30.

Kommentarutgaver:

 • Jakhelln, Henning, Helga Aune, Nina Kroken og Claude A. Lenht, Arbeidsrett.no.
 • Aagaard, Erik C. (red.), Arbeidstvistloven med kommentarer, 2013.
 • Rettsdata.no.

 

Publisert 7. nov. 2019 10:38 - Sist endret 7. jan. 2020 09:30