Tidligere eksamensoppgaver for JUR1550, JUS5550 og JUROFF1550 - Helserett

Dette emnet endret emnekode fra JUR5550 til JUS5550 høsten 2011. Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme.

Høst 2021

JUS5550

Fremstill og drøft plikten til å gi øyeblikkelig hjelp.

JUR1550 

Fremstill plikten til øyeblikkelig hjelp i helsepersonelloven § 7.

JUROFF1550

Redegjør for plikten til å gi øyeblikkelig hjelp i helsepersonelloven § 7. 

Høst 2020

Høst 2019

Høst 2018

JUS5550 og JUR1550

Fremstill reglene i Helsepersonelloven §§ 39 og 40. Gi en begrunnelse for reglene og drøft hvordan de kan ivareta og begrense pasientens integritetsvern.

Høst 2017

JUS5550 (MA)

JUR1550 (BA)

Høst 2016

JUS5550 (MA)

JUR1550 (BA)

Høst 2015

JUS5550:

Gi en fremstilling og vurdering av forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4. Drøft bestemmelsen i sammenheng med virksomhetens plikt til å tilrettelegge for forsvarlig yrkesutøvelse.

JUS1550

Redegjør for kravet i helsepersonelloven § 4 om at helsepersonell skal opptre forsvarlig.

Høst 2014

JUS5511:

Vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern. Gi en framstilling og vurdering av disse vilkårene.

JUR1511:

Helsepersonells informasjonsplikter overfor
a) foreldre til mindreårige barn, og
b) pasientens nærmeste pårørende

Både pliktene under del a) og b) skal besvares.

Høst 2013

JUS5550

Gjør rede for ulike materielle og prosessuelle rettigheter i helseretten. Gi eksempler fra pasient- og brukerrettighetsloven. Gi også en vurdering av rettighetssituasjonen og rettigheter som virkemiddel i helsepolitikken.

Sett som overskrift:

Rettigheter i helseretten

JUR1550

Når man skal fastlegge «gjeldende rett», brukes ulike rettskilder. Gjør rede for de viktigste rettskildene i helseretten, og hva som kan trekkes ut av den enkelte rettskilden. Si gjerne også noe om hvordan de ulike rettskildene tillegges vekt ved fastleggelsen av «gjeldende rett».

Sett som overskrift:

Rettskildesituasjonen i helseretten

Høst 2012

JUS5550
 
Skjerming, bruk av tvangsmidler og mulighet for tvangsmedisinering etter phvl. kap. 4. Gi en oversikt og vurdering av reglene.
Sett som overskrift: Bruk av tvang under gjennomføring av psykisk helsevern.
 
JUR1550
 
Gi en oversikt over reglene om taushetsplikt i helseretten.
Sett som overskrift: Taushetsplikten.

Høst 2011

Redegjør for og vurder hovedreglene om samtykke i helseretten

Sett som overskrift: Samtykke

Tidligere eksamensoppgaver for JUR1550 og JUR5550

Høst 2010

Hvilke regler gjelder for foreldrenes rett til å samtykke til helsehjelp som ønskes gitt til mindreårige barn?
I hvilken utstrekning har et barn med- og selvbestemmelsesrett i spørsmål som gjelder undersøkelser og behandling av sykdom hos barnet selv?
Gi også en vurdering av reglene.

Høst 2009

Helsepersonells informasjonsplikter overfor
a) foreldre til mindreårige barn,
b) pasientens nærmeste pårørende, og
c) barneverntjenesten.
Både pliktene under del a), b) og c) skal besvares.

Høst 2008

 Vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern. Gi en framstilling og vurdering av disse vilkårene.

Høst 2007

Gi en fremstilling og vurdering av reglene om rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Høst 2006

Om samtykke til helsehjelp.

Publisert 6. juni 2013 13:24 - Sist endret 8. des. 2021 08:14