Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Diskriminerings og likestillingsrett valgemne omfatter det rettslige vernet mot diskriminering og trakassering på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene. Likestillings- og diskrimineringsloven 2017, og denne lovens koblinger til EU/EØS-rett og menneskerettigheter, utgjør fagets rettslige utgangspunkt. Også diskrimineringsombudsloven 2017 er et viktig utgangspunkt i emnet.

Emnet går på tvers av juridiske områder som arbeidsrett, utdanningsrett, barnerett, velferdsrett, statsrett og utlendingsrett. Særlig sentralt er vernets betydning i arbeidslivet. Rettskildebildet, særlig forholdet mellom internasjonale og nasjonale rettskilder, er en gjennomgående dimensjon. Emnet gir en grundig innføring i de ulike diskrimineringsgrunnlagene og samspillet mellom dem. Vernet mot direkte og indirekte diskriminering og vernet mot trakassering og seksuell trakassering, som utgjør vernets individuelle side, er sentrale temaer. Også vernets strukturelle side, i form av offentlige myndigheters og arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt, adgangen til bruk av positiv særbehandling mv., står sentralt. I faget legges det vekt på å trekke linjer mellom vernets individuelle og strukturelle sider.

Også sammenhengen mellom de materielle reglene og nasjonal og internasjonal håndheving, sanksjonering og gjennomføring av vernet står sentralt. Den diskrimineringsrettslige bevisbyrderegelen er en del av dette. Videre rettes søkelys mot bredere rettslige og rettspolitiske diskusjoner som omhandler vernets utforming, innhold og håndheving.

Emnet har som formål å gjøre studentene i stand til å fortolke, anvende og vurdere eksisterende norske og internasjonale regler som gjelder likestilling og diskriminering i arbeid som advokater, dommere, likestillingsrådgivere, utredere og saksbehandlere i offentlig forvaltning og organisasjonsliv.


Ønsker du faglig spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap? Emnet er del av profilen Arbeidsliv og ikke-diskriminering og profilen Velferd og likeverd.

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Emnet gir deg verktøy til å identifisere tilfelle av direkte, indirekte og strukturell diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, eller nedsatt funksjonsevne etter internasjonale menneskerettigheter, EU-rett og norsk rett. Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Emnet har 4-timers hjemmeeksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Dette er en åpen bok, digital skoleeksamen. Du har lov til å bruke materiale som er skrevet på papir under eksamen. Dette inkluderer bøker, forelesningsmaterialer og egne notater, enten håndskrevne eller trykte. Det er ingen begrensninger på å markere eller fremheve disse skriftlige materialene.

Du får i tillegg adgang til Lovdata under eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1590 – Diskriminerings- og likestillingsrett. Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk