Pensum/læringskrav

Diskriminerings- og likestillingsrett

Denne litteraturlisten er felles for studenter som tar emnet på master- og bachelor-nivå. Merk at det er egne læringskrav avhengig av om du tar master-emnet eller bachelor-emnet.

Fagbeskrivelse

Diskriminerings- og likestillingsrett valgemnet tar utgangspunkt i den rettslige beskyttelsen mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering , alder og nedsatt funksjonsevne m.m. etter menneskerettighetene, EU-retten og norsk rett. Emnet fokuserer  på likestilling og diskriminering i arbeidsliv, utdanning, familieliv ,religiøst liv og internasjonalt utviklingssamarbeid. Det gir en innføring i vernets utvikling i norsk og internasjonal rett. Forholdet mellom internasjonale og nasjonale rettskilder er et gjennomgående aspekt. De ulike diskrimineringsgrunnlagene og forholdet mellom dem behandles, herunder interseksjonalitet, kulturelt mangfold og rettslig pluralisme. Emnet gir oversikt over senere års reformer  i likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, diskrimineringsloven om seksuell orientering, arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven. Det legges særlig vekt på diskrimineringsbeskyttelse i tilknytning til  utdanning, ansettelse/oppsigelse, graviditet, deltidsarbeid, likelønn og beskyttelse mot diskriminering i familieliv og religiøst liv. Offentlige myndigheters aktivitetsplikt, bevisbyrdeprinsippene, retten til rettighetsinformasjon og nasjonale og internasjonale likestillingsorganers kompetanse inngår.

Valgemnet har som formål å gjøre studentene i stand til å fortolke, anvende og vurdere eksisterende norske og internasjonale regler som gjelder likestilling og diskriminering i arbeid som advokater, dommere, likestillingsrådgivere, utredere og saksbehandlere i offentlig forvaltning og organisasjonsliv.

Læringskrav

Læringskrav for JUS5590 - master-emnet på 10 studiepoeng (for studenter på master-nivå)

Kunnskap:

Studenten skal ha:

 • God kunnskap om diskrimineringsgrunnlagene kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og nedsatt funksjonsevne
 • God kunnskap om overordnede rettskildeprinsipper vedrørende forholdet mellom norsk rett, EU-retten og menneskerettighetene
 • God kunnskap om det materielle vernet mot direkte, indirekte, strukturell og interseksjonell diskriminering
 • God kunnskap om nasjonale og internasjonale diskriminerings- og likestillingsorganers kompetanse
 • God kunnskap om reglene om bevisbyrde, sanksjoner og rettshjelp
 • Forståelse av rettsutviklingen
 • Forståelse av ulike teorier om likestilling, diskriminering og forskjellsbehandling

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • Tolke lovreglene om beskyttelse mot diskriminering
 • Vurdere lovreglenes innhold
 • Analysere sentrale begreper på diskriminerings- og likestillingsrettens område
 • Anvende lovreglene på praktiske tilfelle

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne:

 • Anvende diskriminerings- og likestillingsrettslig kompetanse i offentlig forvaltning, domstoler, advokatfirma eller andre institusjoner som arbeider med diskriminerings- og likestillingsrett
 • Sette diskriminerings- og likestillingslovgivningens innhold inn i en bredere rettsteoretisk og rettspolitisk sammenheng

 

Litteratur (master)

Litteratur omfatter 500 sider og finnes i Anne Hellum og Kirsten Ketscher Likestillings- og diskrimineringsrett, Universitetsforlaget 2008 samt i et eget kompendium som er utgitt på UNIPUB i 2013. Proposisjon 88 L (2012-2013) er tilgjengelig på nett, likedan generelle rekommandasjoner fra FNs kvinnekomite og menneskerettighetskomite.

Generelt om diskriminerings- og likestillingsrett

 • Anne Hellum og Kirsten Ketscher: ”Introduksjon” .Diskriminerings- og likestillingsrett (10 s)
 • Kirsten Ketscher: ”Diskrimineringsforbud- nogle generelle overveielser”. Diskriminerings- og likestillingsrett (20s)
 • Anne Hellum: ”Rettferdighet og frihet. Tove Stang Dahls forfatterskap i et nøtteskall”, i PROSA 06/06 2007, ss 17-19. Kompendium (4 s)
 • Anne Hellum: Diskrimineringsvernets betydning i utviklingssammenheng. ”Kvinners sosiale rettigheter i utviklingsrettslig perspektiv”. I Socialretlige udviklinger & udfordringer. S.Jørgensen og J. Kristiansen (red). Jurist- og økonomforlaget 2008, s103-122 . Kompendium (22 sider)
 • Vibeke Blaker Strand: «Kapittel 4 diskrimineringsvernet» i Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet? (Gyldendal 2012) s 133–148.Kompendium(16 s)
 • Utvalgte generelle rekommandasjoner (tilgjengelige på nett)
 • Kvinnekomiteen General Recommendation No. 25 on Article 4, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
 • Kvinnekomiteen General Recommendation No. 28 on the Core obligations of states Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
 • Kvinnekomiteen General Recommendation No. 19. Violence against Women
 • Kvinnekomiteen utkast til General Recommendation on Access to law
 • SP-komiteen General Comment No. 28 “Equality of rights between men and women ,Article 3
 • ØSK-komiteen General Comment No. 20 Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights, Art 2

                                                                                                                                                

Diskriminering på grunn av kjønn, seksualitet, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne og alder:

 • Anne Hellum: ”Kvinnekonvensjonens betydning for det alminnelige kjønnsdiskrimineringsvern” i Diskriminerings- og likestillingsrett (25s)
 • Gurdrun Holgersen: “Etnisk diskriminering” i Diskriminerings- og likestillingsrett   (20s)
 • Marianne Jenum Hotvedt og Aslak Syse: ”Vern mot diskriminering på grunn av funksjonshemming og alder” i.Diskriminerings- og likestillingsrett (25s)
 • Gudrun Holgersen: ”Aldersdiskriminering”, i Festskrift til Jan Fridtjof Bernt 2013. Vil bli lagt ut som Pdf (15 s)
 • Proposisjon 88 L (2012-2013) Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ss110-128.Tilgjengelig  på nett. (18 s)

 

Forholdet mellom diskrimineringsgrunnlagene, særlig om vern mot diskriminering i den private og religiøse sfære

 • Hege Brækus: ” Diskriminering i private og personlige relasjoner”, i Svensson et.al Kjønn og rett i Norden (Macadam 2011) s248-273. Kompendium (25s)
 • Stina Hansteen Solhøy, Vibeke Blaker Strand, Jorunn Økland: ” Rettferdighetens grenser – religion, kjønn og homofili” i Beatrice Halsaa og Anne Hellum (red.) Rettferdighet, Universitetsforlaget. Kompendium (23 s)
 • Vibeke Blaker Strand: «Bruken av religiøse hodeplagg i arbeidslivet» i Vibeke Blaker Strand Diskrimineringsvern og religionsutøvelse s.316-327, 342-360. Kompendium (38s)
 • Kirsten Ketscher: ”Etnisk ligebehandling, religionsfrihed og ligestilling mellom kvinder og mænd – set i lyset af Føtex-sagen” i Ugeskrift for Retsvæsen, U.2005B.235 . Tilgjengelig på  nett (10 s)

 

Individvernet i arbeidslivet: funksjonsnedsettelse, graviditet, deltid, likelønn og pensjon:

 • Maria Ventegodt Liisberg og Marianne Jenum Hotvedt: Nordic Disability Employment laws and policies. Vil bli lagt ut som Pdf(10s)
 • Elisabeth Vigerust: ”Vern mot graviditetsdiskriminering i arbeidsforhold” i.Diskriminerings- og likestillingsrett (20 s)
 • Helga Karen Aune: ”Deltids- og midlertidig ansattes diskrimineringsvern”. IDiskriminerings- og likestillingerett (20s)
 • Hege Brækhus: ”Likelønn” . Diskriminerings- og likestilingsrett (20s)
 • Proposisjon 88 (2012-2013) 17.Lønnsstatistikk, 18 Adgang til å kreve lønnsopplysninger s. 127-152. Finnes på nett (25s)
 • Helga Aune. «Fedrekvoten, normer og stereotype kjønnsrolle», i Velferd og Retferd (Ketscher et al 2013), Kompendium (12 s)
 • Asbjørn Kjønstad: ”Grunnlovsvern for sosiale rettigheter, særlig enkepensjon”, i Socialretlige udviklinger & udfordringer, Jurist-og Økonomforbudnets Forlag. Kompendium (15 s)

 

 

Aktivitetsplikt og virkemiddel i utdanning og arbeid

 • Anne Hellum: ”Mot et strukturelt diskrimineringsvern – aktivitetsplikt og midlertidige særtiltak” Diskriminerings- og likestillingsrett (20s)
 • Ronald Craig: ”Systemisk diskriminerings i arbeidslivet og proaktive forpliktelser – et komparativt perspektiv” . Diskriminerings- og likestillingsrett (20s)
 • Helga Aune: «Opplæringslovens og barnehagelovens formålsbestemmelser» i Jakhelln og Welstad (red) Cappelen Damm 2012. Kompendium (31 s)

 

 

Håndheving/bevisbyrde/sanksjoner/rettighetsinformasjon

 • Mary-Ann Hedlund: ”Brudd på diskrimineringsforbud - reaksjoner” i Diskriminerings- og likestillingsrett (20s)
 • Aslak Syse og  Geir Helgeland Reglene: om ”delt bevisbyrde” i norsk diskrimineringsrett. I Arbeid og rett (red) Aune et. al 2009. 585-605. Kompendium (20s)
 • Tina Nordstrøm: ”Innvandrerkvinners rett til rettighetsinformasjon: Hva gjøres og hva krever FNs kvinnekonvensjon”, Hefte for Kritisk Juss nr. 2, 2010. Kompendium (15 s)
 • Anne Hellum og Helga Hernes: ”Rolls Royce med folkevognmotor: Slik er norsk diskrimineringsvern i et nøtteskall”. Aftenposten 18 april 2013. Kompendium (1s)
 • Håndheving av EØS-avtalen. http://eftasurv/int...(5 s)

 

Læringskrav for JUR1590 - bachelor-emnet på 10 studiepoeng

Kunnskap:

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om diskrimineringsgrunnlagene kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og nedsatt funksjonsevne
 • Kunnskap om overordnede rettskildeprinsipper vedrørende forholdet mellom norsk rett, EU-retten og menneskerettighetene
 • Kunnskap om det materielle vernet mot direkte, indirekte, strukturell og interseksjonell diskriminering
 • Kunnskap om nasjonale og internasjonale diskriminerings- og likestillingsorganers kompetanse
 • Kunnskap om reglene om bevisbyrde, sanksjoner og rettshjelp

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • Tolke lovreglene om beskyttelse mot diskriminering
 • Vurdere lovreglenes innhold
 • Analysere sentrale begreper på diskriminerings- og likestillingsrettens område

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne:

 • Anvende diskriminerings- og likestillingsrettslig kompetanse i offentlige og private institusjoner som arbeider med diskriminerings- og likestillingsrett
 • Sette diskriminerings- og likestillingslovgivningens innhold inn i en bredere og rettspolitisk sammenheng

 

Litteratur (bachelor)

Litteratur omfatter 400 sider og finnes i Anne Hellum og Kirsten Ketscher Likestillings- og diskrimineringsrett, Universitetsforlaget 2008 samt i et eget kompendium som er utgitt på UNIPUB i 2013. Proposisjon 88 L (2012-2013) er tilgjengelig på nett, likedan generelle rekommandasjoner fra FNs kvinnekomite og menneskerettighetskomite.

 

Generelt om diskriminerings- og likestillingsrett

 • Anne Hellum og Kirsten Ketscher: ”Introduksjon” .Diskriminerings- og likestillingsrett (10 s)
 • Kirsten Ketscher: ”Diskrimineringsforbud- nogle generelle overveielser”. Diskriminerings- og likestillingsrett (20s)
 • Anne Hellum: ”Rettferdighet og frihet. Tove Stang Dahls forfatterskap i et nøtteskall”, i PROSA 06/06 2007, ss 17-19. Kompendium (4 s)
 • Vibeke Blaker Strand: «Kapittel 4 diskrimineringsvernet» i Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet? (Gyldendal 2012) s 133–148.Kompendium(16 s)
 • Utvalgte generelle rekommandasjoner
 • Kvinnekomiteen General Recommendation No. 25 on Article 4, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
 • Kvinnekomiteen General Recommendation No. 28 on the Core obligations of states Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
 • Kvinnekomiteen General Recommendation No. 19. Violence against Women

 

 • Kvinnekomiteen utkast til General Recommendation on Access to law.
 • SP-komiteen General Comment No. 28 “Equality of rights between men and women ,Article 3
 • ØSK-komiteen General Comment No. 20 Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights, Art 2.

 

Diskriminering på grunn av kjønn, seksualitet, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne og alder:

 • Anne Hellum: ”Kvinnekonvensjonens betydning for det alminnelige kjønnsdiskrimineringsvern” i. Diskriminerings- og likestillingsrett (25s)
 • Gurdrun Holgersen: “Etnisk diskriminering” . Diskriminerings- og likestillingsrett (20s)
 • Marianne Jenum Hotvedt og Aslak Syse: ”Vern mot diskriminering på grunn av funksjonshemming og alder” . Diskriminerings- og likestillingsrett (25s)
 • Gudrun Holgersen: ”Aldersdiskriminering”, i Festskrift til Jan Fridtjof Bernt 2013. Vil bli lagt ut som Pdf (15 s)
 • Kompendium (17 s)
 • Proposisjon 88 L (2012-2013) Diskrimineringslovgivning(diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 16 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ss110-128 –(18 s)link (18 s)

 

Forholdet mellom diskrimineringsgrunnlagene , særlig om vern mot diskriminering i den private og religiøse sfære

 • Hege Brækus: ” Diskriminering i private og personlige relasjoner”, i Svensson et.al Kjønn og rett i Norden (Macadam 2011) s248-273. Kompendium (25s)
 • Vibeke Blaker Strand: «Bruken av religiøse hodeplagg i arbeidslivet» i Vibeke Blaker Strand Diskrimineringsvern og religionsutøvelse s.316-327, 342-360. Kompendium (38s)
 • Kirsten Ketscher: ”Etnisk ligebehandling, religionsfrihed og ligestilling mellom kvinder og mænd – set i lyset af Føtex-sagen” i Ugeskrift for Retsvæsen, U.2005B.235 . Tilgjengelig på  nett (10 s)

 

Individvernet i arbeidslivet:funksjonsnedsettelse,graviditet, deltid, likelønn og pensjon:

 • Maria Ventegodt Liisberg og Marianne Jenum Hotvedt: Nordic Disability Employment laws and policies. Vil bli lagt ut I Pdf(10s)
 • Elisabeth Vigerust: ”Vern mot graviditetsdiskriminering i arbeidsforhold” i.Diskriminerings- og likestillingsrett (20 s)
 • Helga Karen Aune: ”Deltids- og midlertidig ansattes diskrimineringsvern”. IDiskriminerings- og likestillingerett (20s)
 • Hege Brækhus: ”Likelønn” . Diskriminerings- og likestilingsrett (20s)
 • Helga Aun:. «Fedrekvoten, normer og stereotype kjønnsrolle», i Velferd og Retferd (Ketscher et al 2013), Kompendium (12 s)

 

 

Aktivitetsplikt og virkemiddel i utdanning og arbeid

 • Anne Hellum: ”Mot et strukturelt diskrimineringsvern – aktivitetsplikt og midlertidige særtiltak” Diskriminerings- og likestillingsrett (20s)
 • Helga Aune: «Opplæringslovens og barnehagelovens formålsbestemmelser» i Jakhelln og Welstad (red) Cappelen Damm 2012. Kompendium (31 s)

 

 

Håndheving/bevisbyrde/sanksjoner/rettinformasjon

 • Mary-Ann Hedlund: ”Brudd på diskrimineringsforbud - reaksjoner” i Diskriminerings- og likestillingsrett (20s)
 • Aslak Syse og  Geir Helgeland Reglene: om ”delt bevisbyrde” i norsk diskrimineringsrett. I Arbeid og rett (red) Aune et. al 2009. 585-605. Kompendium (20s)
 • Tina Nordstrøm: ”Innvandrerkvinners rett til rettighetsinformasjon: Hva gjøres og hva krever FNs kvinnekonvensjon”, Hefte for Kritisk Juss nr. 2, 2010. Kompendium (15 s)
 • Anne Hellum og Helga Hernes: ”Rolls Royce med folkevognmotor: Slik er norsk diskrimineringsvern i et nøtteskall”. Aftenposten 18 april 2013. Kompendium (1)
 • Håndheving av EØS-avtalen. http://eftasurv/int...(5 s)

 

 

Publisert 13. mai 2014 11:24 - Sist endret 22. mai 2014 13:44